Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Trestné činy a řízení

Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Od 1. 9. 2012 vstoupila v účinnost novela trestního řádu, která umožňuje uzavřít mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu dohodu o jeho vině a trestu. Podstatou tohoto institutu je, že dojde k výraznému zkrácení a zjednodušení celého trestní řízení, neboť odpadne povinnost složitého vyšetřování, dokazování, dlouhého projednávání u soudu, apod. Státní zástupce může zahájit jednání o dohodě o vině a trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu, jestliže výsledky vyšetřování dostatečně prokazují závěr, že se stal trestný čin a že jej spáchal obviněný. Pokud k uzavření dohody o vině a trestu nedojde, trestný čin bude následně projednáván v obvyklém trestním řízení.


První rada právní poradny

Dohodu o vině a trestu nelze sjednat u všech trestných činů

Trestní řád výslovně stanoví, že dohodu o vině a trestu nelze sjednat v řízení o zvlášť závažném zločinu. Zvlášť závažným zločinem je úmyslný trestný čin, pro nějž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let. Dohodu tak lze uzavřít nejen u přečinů, což jsou všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let, ale i u zločinů, tedy ke všem trestním činům, které nejsou přečiny nebo zvlášť závažné zločiny. Ze samotného pojmu věci nelze dále uzavřít dohodu o vině a trestu v řízení proti uprchlému.


Druhá rada právní poradny

Základem je doznání pachatele a nutná účast jeho obhájce

Podmínkou sjednání dohody o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení. Jestliže se obviněný ke spáchání trestného činu nedozná, je uzavření dohody vyloučeno. Pokud pak nebude dohoda o vině a trestu uzavřena, k prohlášení viny učiněnému obviněným se v dalším řízení nepřihlíží. Dohodu o vině a trestu může státní zástupce sjednat s obviněným pouze za přítomnosti jeho obhájce. Obviněný tak musí mít při uzavíraní dohody o vině a trestu ustanoveného nebo zvoleného obhájce vždy, i když by ve standardním trestním řízení nebyla dána povinnost nutné obhajoby.


Třetí rada právní poradny

U sjednávání dohody o vině a trestu má právo být přítomen poškozený

Státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá také na zájmy poškozeného. Je-li poškozený sjednávání dohody o vině a trestu přítomen, vyjádří se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Dohodu o vině a trestu lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného, nedostaví-li se k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání a nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení již uplatnil nebo prohlásil, že jej uplatňovat nebude. Uplatnil-li poškozený, který není jednání přítomen, nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, může se státní zástupce za poškozeného dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku. Státní zástupce zároveň poškozeného upozorní na možnost uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích, jež mu byla trestným činem způsobena, nebo na vydání bezdůvodného obohacení, které bylo na jeho úkor získáno nejpozději při prvním jednání o dohodě o vině a trestu.


Čtvrtá rada právní poradny

Dohoda o vině a trestu má zákonem přesně vymezený obsah

Dohoda o vině a trestu musí obsahovat označení státního zástupce, obviněného a poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu, datum a místo jejího sepsání, popis skutku, pro který je obviněný stíhán, s uvedením místa, času a způsobu jeho spáchání, případně jiných okolností, za nichž k němu došlo, tak, aby nemohl být zaměněn s jiným skutkem, označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, a to jeho zákonným pojmenováním, uvedením příslušného ustanovení zákona a všech zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu, dále prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán a který je předmětem sjednané dohody o vině a trestu, dohodnutý druh, výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby a v případech stanovených trestním zákoníkem trestu náhradního, případně upuštění od potrestání, a rozsah přiměřených omezení a povinností v případě, že to trestní zákoník umožňuje a že byly dohodnuty, rozsah a způsob náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, ochranné opatření, přichází-li v úvahu jeho uložení, a podpis státního zástupce, obviněného a obhájce a podpis poškozeného, byl-li přítomen sjednávání dohody o vině a trestu a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení.


Pátá rada právní poradny

Konečné rozhodnutí o schválení dohody o vině a trestu závisí na soudu

Sjednaná dohoda o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným podléhá schválení soudu. Pokud tedy k uzavření dohody o vině a trestu dojde, státní zástupce podá soudu v rozsahu sjednané dohody návrh na její schválení. Jestliže přitom nedošlo i k dohodě o náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení, upozorní státní zástupce soud na tuto skutečnost v návrhu, soud pak o náhradě škody rozhodne sám.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 28.5.2018:
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Vazba není důkazem o vině obviněného

Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Domácí násilí

Jak podat trestní oznámení

Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

Jaké tresty lze uložit v trestním řízení

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.