Bezplatná právní poradna zdarma
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 

Ostatní

Kdo je oprávněn provozovat živnost

Kdo je oprávněn provozovat živnost

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Základní dělení živnosti je na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení a koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. I když se může zdát, že živnost může provozovat v podstatě kdokoli, zákon přece jenom vyžaduje splnění některých předpokladů, na jejichž základě je možné živnost provozovat. Jaké předpoklady to jsou, si nastíníme v tomto článku.


Poradna zdarma, rada první

Pro provozování živností je nezbytné vyhovovat všeobecným podmínkám stanovenými živnostenským zákonem, za určitých podmínek však mohou podnikat i nezletilé osoby

Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud zákon nestanoví jinak, jsou následující:

  • plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti
  • bezúhonnost

Za bezúhonnou se pro účely živnostenského podnikání nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně, jestliže byl tento trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním, anebo s předmětem podnikání, o který žádá nebo který ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se prokazuje u občanů výpisem z evidence Rejstříku trestů.


Poradna zdarma, rada druhá

U některých živností musí podnikatel splňovat navíc zvláštní podmínky provozování živnosti

Zvláštními podmínkami provozování živnosti jsou odborná nebo jiná způsobilost vyžadována živnostenským zákonem nebo zvláštními předpisy. Tato způsobilost se prokazuje zejména doklad o dosažení vzdělání v určitém oboru a délkou praxi v tomto oboru. Odbornou způsobilost může občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie prokázat též doklady o odborné kvalifikaci, které osvědčují, že předmětnou činnost vykonával v jiném členském státě Evropské unie. Prokazování odborné ani jiné způsobilosti se nevyžaduje pouze u živností volných, k získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou tak stačí splnit všeobecné podmínky.


Poradna zdarma, rada třetí

V případě, že živnostník nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, může živnost vykonávat prostřednictvím odpovědného zástupce

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, podnikatel, který je právnickou osobou, pro živnosti vyžadující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby, dále fyzická osoba, u níž trvá překážka provozování živnosti. Odpovědným zástupcem v oboru nebo příbuzném oboru živnosti nemůže být ani osoba, které bylo zrušeno živnostenské oprávnění, a to po dobu jednoho roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění, to neplatí pouze v případě, bylo-li živnostenské oprávnění zrušeno z důvodu, že živnost nebyla provozována po dobu delší než 4 roky.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Živnost nemůže provozovat osoba, na jejíž majetek byl vyhlášen konkurs

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, a to ode dne prodeje závodu v rámci zpeněžení majetkové podstaty nebo nabytí právní moci rozhodnutí, kterým soud ukončil provozování závodu nebo ode dne určeného v tomto rozhodnutí jako den ukončení provozování závodu. Živnost dále nemůže provozovat ten, vůči němuž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení a ten, vůči jehož majetku byl zrušen konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, a to po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu nebo zrušení konkursu. Živnostenský úřad však tyto dvě překážky může prominout, jestliže dlužník prokáže, že jsou u něho splněny předpoklady pro řádné plnění povinností při podnikání a pro řádné plnění finančních závazků. Byl-li konkurs zrušen z jiného důvodu, překážka provozování živnosti odpadá právní mocí rozhodnutí o zrušení konkursu.


Poradna zdarma, rada pátá

Porušování podmínek o udělení koncese mohou být důvodem pro zrušení nebo pozastavení živnosti

Živnost nemůže provozovat fyzická nebo právnická osoba, které bylo zrušeno nebo pozastaveno živnostenské oprávnění na návrh orgánu státní správy z důvodu, že závažným způsobem porušila nebo porušuje podmínky stanovené rozhodnutím o udělení koncese. Obdobně živnostenský úřad postupuje v případě, že zahraniční fyzická osoba, jejíž oprávnění provozovat živnost na území České republiky je vázáno na povolení k pobytu na území České republiky, tuto podmínku nesplňuje. Živnostenský úřad může živnostenské oprávnění zrušit rovněž na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže podnikatel neplní závazky vůči státu nebo jestliže podnikatel neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky, aniž by požádal o její přerušení. Podnikatel může ohlásit ohlašovací živnost nebo požádat o udělení koncese v oboru nebo příbuzném oboru nejdříve po uplynutí 3 let od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění; to neplatí, jedná-li se o zrušení živnostenského oprávnění z důvodu neprovozování živnosti po dobu delší než čtyři roky, nebo stanoví-li tak zvláštní právní předpis. Žádost o udělení koncese v jiném oboru může podnikatel podat nejdříve po uplynutí 1 roku od právní moci rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 23. 2. 2015:
Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Bezplatná poradna zdarma v emailu

Články bezplatné poradny zdarma publikujeme každý týden. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace!
Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a lze jej kdykoli odhlásit.


 

Související články

Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Založení „eseročka“ (společnosti s ručením omezeným)

Bez peněz do autoservisu nelez

Se souhlasem soudu může nezletilý podnikat nebo získat svéprávnost

Odpovědnost za odložené věci a jiné případy zvláštní odpovědnosti za škodu

Kdy a jak uzavřít smlouvu o opravě a úpravě věci

Práva a povinnosti smluvních stran při zhotovení věci na zakázku

reklama
 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

reklama