Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Trestné činy a řízení

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

Víte, jaké sexuální aktivity Vás mohou dostat za mříže?

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, resp. kterých trestných činů se lze dopustit.

Na rozdíl od dob minulých, doznala právní úprava ohledně milostných aktivit značných změn, a to zejména v nahlížení na homosexualitu, která byla v České republice až do roku 1961 protiprávní, a postihována poměrně vysokými tresty. I když tedy právní předpisy v České republice jsou nyní mnohem liberálnější, neznamenají pro aktéry sexuálních hrátek úplnou volnost.

Co se týče samotného pojmu pohlavního styku ve smyslu trestního zákoníku, tak tímto je myšlen jakékoliv ukájení pohlavního pudu s tělem druhé osoby, ať stejného nebo různého pohlaví. Nejedná se tedy pouze o klasický vaginální styk, ale i orální a anální sex, vsunování pohlavního údu muže mezi prsa ženy, sání prsních bradavek, tzv. erotické masáže, apod. (Komentář k trestnímu zákoníku, 2. vydání 2012)


První rada právní poradny

Základním pravidlem je, že soulož musí být dobrovolná a její účastníci dovršili alespoň 15-ti let

Trestný čin znásilnění je spojován obvykle s tím, že se ho dopouštějí především muži, zákon však mezi pohlavím pachatele nerozlišuje. Znásilnění se dopustí ten kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti. Bezbranností je myšlen zejména stav těžké opilosti, omámení drogami či jinými návykovými látkami nebo např. mentální zaostalost poškozeného.

V České republice je hranice věku pro sexuální styk stanovena na 15 let. Kdo vykoná soulož s osobou mladším patnácti let nebo kdo ji jiným způsobem pohlavně zneužije, dopouští se trestného činu pohlavního zneužití a bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let. Důležité je, že podmínku věku musí splňovat skutečně každý ze sexuálních partnerů. Proto jestliže i 16-ti letá dívka vykoná soulož s 14-ti letým chlapcem, dojde k naplnění znaků trestného činu pohlavního zneužití a tato dívka bude trestně stíhána. S největší pravděpodobností by však dostala podstatně mírnější trest, než kdyby se pohlavního zneužití dopustil dospělý člověk na dítěti. Pokud ani jeden z milenců nedovršil 15-ti let, nebude za tento čin trestně odpovědný žádný z nich.

Přísnější trest hrozí také osobě, která spáchá trestný čin pohlavního zneužití na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho dozoru a zneužije jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající důvěryhodnosti nebo vlivu. Jedná se zejména o pohlavní zneužívání dítěte jeho rodiči či osobou, která vykonává nad dítětem dohled, kýmž může být například i učitel.


Druhá rada právní poradny

Soulož mezi příbuznými může být sankcionována odnětím svobody až na tři léta

Pohlavní styk mezi příbuznými, ať už je vykonáván dobrovolně a mezi osobami staršími 15-ti let, je trestným činem soulože mezi příbuznými. Postihován je pohlavní styk mezi příbuznými v pokolení přímém, tj. mezi předky a potomky a dále také mezi sourozenci. Sexuální styk např. mezi bratrancem a sestřenicí již proto trestným není. Soud může souložícím příbuzným vyměřit trest odnětí svobody až na tři roky, i to však některé osoby od páchání tohoto činu neodradí. Samozřejmostí je, že pokud by mezi sebou udržovaly intimní vztah osoby, které o svém příbuzenském vztahu nevěděly, trestu by se pravděpodobně vyhnuly.


Třetí rada právní poradny

Provozování prostituce je v České republice tolerováno

V České republice neexistují žádné zákony zabývající se poskytováním placených sexuálních služeb. Prostituce tedy není protiprávní a ženy věnující se nejstaršímu řemeslu, nemají v podstatě žádné povinnosti či omezení. Trestní zákoník postihuje pouze situaci, kdy je prostituce provozována v blízkosti školy, školského zařízení nebo jiného obdobného zařízení nebo místa, které je vyhrazeno nebo určeno pro pobyt nebo návštěvu dětí, kdy takové jednání je považováno za prostituci ohrožující mravní vývoj dětí, za které hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Jestliže však někdo přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce jiného, nebo kořistí z provozování prostituce, páchá trestný čin kuplířství.

Za zmínku stojí informace o tom, že v poslední době se často hovoří o regulaci prostituce a jejím zavedením do seznamu živností, v jejímž důsledku by prostitutkám vznikla řada povinností, mimo jiné řádné odvádění daní. Prostituci jako profesi můžeme nalézt například v Nizozemí, Rakousku nebo Spolkové republice Německo. Naopak v Polsku, Irsku a Litvě je prostituce zcela zakázána.


Čtvrtá rada právní poradny

Pozor na pohlavní choroby, pokud nakazíte jinou osobu, můžete se dopustit trestného činu, i když o své nemoci nevíte

Pokud někdo vydá jiného, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Konkrétně se jedná o čtyři pohlavní choroby, mezi něž patří příjice (Syphylis), kapavka (Gonorrhea), měkký vřed (Ulcus molle) a čtvrtá pohlavní nemoc (Lymphogranuloma venerum). K naplnění znaků tohoto trestného činu stačí, pokud pachatel druhou osobu nebezpečí nákazou některou z těchto nemocí pouze vystaví, nemusí dojít k nakažení. Naopak pokud by se poškozená osoba skutečně nakazila, osoba přenášející pohlavní chorobu by byla trestně odpovědna za ublížení na zdraví.

Virus HIV není považován za pohlavní chorobu, přesto, že k jeho nákaze dochází nejčastěji pohlavním stykem, nýbrž se jedná o nakažlivou lidskou chorobu a její přenašeč páchá trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci. I zde k trestní odpovědnosti stačí pouhá nedbalost pachatele, to znamená, že se bude jednat o trestný čin, i když nakažená osoba nevěděla, že je nositelem tohoto nevyléčitelného viru, ačkoliv to s ohledem na všechny okolnosti vědět měla a mohla, popř. o své nákaze věděla, ale bez přiměřených důvodu spoléhala, že k přenosu nedojde. To samé se vztahuje i na přenos virové hepatitidy.


Pátá rada právní poradny

Oddáváte se sexu na veřejnosti? Kromě tučné pokuty Vám hrozí i trestní stíhání

I když k tomu letní počasí nepochybně láká, sexu na veřejnosti se raději vyvarujte. Kromě toho, že se dopouštíte přestupku proti veřejnému pořádku způsobením veřejného pohoršení, za který Vám může být udělena pokuta až ve výši 10.000 Kč, není vyloučeno, aby Vaše jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin výtržnictví, za nějž hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta. Za výtržnictví je považováno i obnažování se na veřejnosti, čili tzv. exhibicionismus, obvykle však bývá také vyřešen v přestupkovém řízení. Zde však nepochybně mezi pachateli převažují muži, a to nejen proto, že obnažené ženy společnost pohoršují mnohem méně.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.11.2013:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích  Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Vazba není důkazem o vině obviněného

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte

Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.