Judikáty

Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Nájmy  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
26 Cdo 2573/2008

K samovolnému snížení nájemného ze strany nájemce

Neplacením nájemného ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák., ve znění účinném do 30. 3. 2006 [nyní srov. ust. § 711 odst. 2 psím. b) obč. zák.], je vedle situace, kdy z titulu nájemného není placena žádná částka, rovněž situace, kdy nájemce neplatí nájemné v plné výši. Ze žádného právního předpisu totiž nevyplývá možnost, aby si nájemce v případě nesouhlasu s výší nájemného sám nájemné snížil, případně je dokonce neplatil vůbec.

 ... více
26 Cdo 4093/2008

K neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy

1. Ustanovení § 711 obč. zák. o zániku nájmu bytu se použije i na zánik nájmu družstevního bytu.

2. Výpověď pronajímatele z nájmu bytu je jednostranným, adresovaným právním úkonem, který musí vedle náležitostí stanovených v § 711 odst. 3 obč. zák. vyhovovat též obecným náležitostem právních úkonů vyplývajícím z ustanovení § 34 a násl. obč. zák., tj. mimo jiné nesmí odporovat zákonu, ani zákon obcházet a nesmí být ani v rozporu s dobrými mravy (§ 39 obč. zák.).

 ... více
30 Cdo 2694/2005

K povinnosti žalobce při návrhu na určení nebo zvýšení výživného stanovit přesnou a určitou částku

Požadavek, aby ze žaloby bylo patrno, čeho se žalobkyně domáhá (tzv. žalobní petit), je úplný, je-li přesně a jednoznačně označena povinnost, která má být žalovanému uložena rozhodnutím soudu. Požaduje-li žalobkyně peněžité plnění uplatněné ve sporném řízení o určení výživného na rozvedeného manžela, musí být jasně a přesně udána peněžitá částka, kterou žádá, jíž je soud v řízení i při rozhodování vázán. Žaloba na plnění není přesná a určitá, jestliže žalobkyně učiní výši plnění závislou na „úvaze soudu.“ Jde o vadu petitu žaloby, která brání pokračování v řízení.

 ... více
32 Odo 906/2005

Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou dohodnout na míře jejich zavinění

I když v § 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, není výslovně uvedeno, v jaké lhůtě jsou účastníci dopravní nehody povinni dopravní nehodu policistovi oznámit, je třeba z něho zcela nepochybně dovodit, že jsou tak povinni učinit bezprostředně (co nejdříve) po dopravní nehodě. Stejné časové kritérium je nutno aplikovat i pro lhůtu, v níž se účastníci dopravní nehody dohodnou na zavinění (neboli uzavřou dohodu).

 ... více
33 Cdo 3228/2009

Ke lhůtě k vyřízení reklamace

Stanoví-li občanský zákoník lhůtu 30 dnů k vyřízení reklamace od jejího uplatnění, pak prodejce svou povinnost splní, jestliže v zákonné lhůtě (není-li smluvena lhůta delší) též vyrozumí spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace; tím zabrání vzniku nevyvratitelné právní domněnky neodstranitelnosti vady.

 ... více
33 Cdo 4423/2009

K neupotřebitelnosti věci a její vadě

Neupotřebitelnost věci je posuzována se zřetelem k povaze a účelu věci. Věc, která je předmětem kupní smlouvy, je neupotřebitelnou, je-li vada neodstranitelná, a proto ji nelze užívat dohodnutým způsobem nebo řádně, anebo je-li vada (objektivně) odstranitelná, avšak náklad na její odstranění (opravu věci) je vzhledem k (obecné) ceně předmětu koupě neúměrně vysoký. Jestliže neupotřebitelnost věci je přechodná a odstranitelná opravou úměrnou ceně věci v době prodeje, má kupující právo jen na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady.

 ... více

Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Nový občanský zákoník v PDF

Stáhněte si Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v PDF v úplném znění.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

Nejčtenější rady

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující

Odstoupení od smlouvy

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak najít dobrého advokáta

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Jak postupovat v případě darování

Jak podat trestní oznámení

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Promlčení závazků

Věcná břemena

Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění