Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání upravuje stejně jako nájem bytu občanský zákoník, nevztahují se však na něj tak striktní pravidla. U pronájmu prostorů sloužících k podnikání tak mají smluvní strany daleko větší smluvní volnost a mohou si sjednat si tak podmínky nájmu, které co nejvíce vyhovují jejich požadavkům. V tomto článku si shrneme ta nejdůležitější fakta vztahující se k nájmu prostorů sloužících k podnikání.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.

Bezplatná poradna, rada první

O nájem prostorů sloužících k podnikání se jedná tehdy, pokud pronajatý prostor slouží převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu vyjádřen v nájemní smlouvě.

Ustanovení občanského zákoníku o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se aplikují na nájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen či nikoli. Pokud pak některá ze zvláštních ustanovení o nájmu prostoru sloužícího k podnikání některé záležitosti neupravují, použijí se obecná ustanovení o nájmu. Podle současné právní úpravy není tedy rozhodující, jak je prostor vymezen rozhodnutím stavebního úřadu.


Bezplatná poradna, rada druhá

Zákon nevyžaduje pro uzavření nájemní smlouvy písemnou formu.

Nájemní smlouvou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci nájemní prostor k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné. Ze zákona však například na rozdíl od nájmu bytu, není nutné, aby smlouva byla uzavřena písemně. Strany nájemního vztahu by si měly ujednat, která plnění spojená s užíváním prostoru sloužícího k podnikání nebo s ním související služby zajistí pronajímatel, pokud pak takové ujednání schází, platí, že pronajímatel zajistí po dobu nájmu nezbytné služby. Má se za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. Nájem prostorů sloužících k podnikání vzniká na základě nájemní smlouvy, kterou pronajímatel přenechává nájemci za nájemné prostor do užívání, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li pak prostor nebo místnost alespoň převážně podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen.

Smlouva nájemní na nebytový prostor
Smlouva nájemní na pozemek
Smlouva nájemní na dům
Smlouva nájemní na byt
Smlouva podnájemní na byt


Bezplatná poradna, rada třetí

Nájemce není oprávněn v pronajatém prostoru měnit činnost podnikání, pokud by tato změna poškozovala pronajímatele.

Nájemce nemá právo provozovat jinou činnost nebo změnit způsob či podmínky jejího výkonu, než jak to vyplývá z účelu nájmu nebo z jiného ujednání stran, anebo z toho, co bylo možné důvodně očekávat při uzavření smlouvy, pokud by tato změna působila zhoršení poměrů v nemovité věci nebo by nad přiměřenou míru poškozovala pronajímatele nebo ostatní uživatele nemovité věci. To ovšem neplatí, pokud se v důsledku změny poměrů na straně nájemce jeho činnost v některém ohledu změnila jen nepodstatně. Nájemce může nemovitou věc, kde se nalézá prostor sloužící podnikání, opatřit se souhlasem pronajímatele v přiměřeném rozsahu štíty, návěstími a podobnými znameními; pronajímatel však může souhlas odmítnout, má-li pro to vážný důvod. Požádal-li nájemce o udělení souhlasu v písemné formě a nevyjádří-li se pronajímatel do jednoho měsíce, považuje se souhlas pronajímatele za daný. Při skončení nájmu odstraní nájemce znamení, kterými nemovitou věc opatřil, a uvede dotčenou část nemovité věci do původního stavu.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Nájem sjednaný na dobu určitou může pronajímatel i nájemce vypovědět ze zákonných či ujednaných důvodů i před uplynutím sjednané doby.

Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán. Pokud si strany nájemního vztahu neujednaly i jiné výpovědní důvody, může pronajímatel vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže:

  • má být nemovitá věc, v níž se prostor sloužící podnikání nachází, odstraněna, anebo přestavována tak, že to brání dalšímu užívání prostoru, a pronajímatel to při uzavření smlouvy nemusel ani nemohl předvídat, nebo
  • porušuje nájemce hrubě své povinnosti vůči pronajímateli, zejména tím, že přestože jej pronajímatel vyzval k nápravě, nebo je po dobu delší než jeden měsíc v prodlení s placením nájemného nebo služeb spojených s užíváním prostoru sloužícího podnikání.

Nájemce může písemně vypovědět nájem na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, jestliže:

  • ztratí způsobilost k činnosti, k jejímuž výkonu je prostor sloužící podnikání určen
  • přestane být najatý prostor z objektivních důvodů způsobilý k výkonu činnosti, k němuž byl určen, a pronajímatel nezajistí nájemci odpovídající náhradní prostor, nebo
  • porušuje pronajímatel hrubě své povinnosti vůči nájemci.

Ve výpovědi vždy musí být uveden její důvod; výpověď, jinak je neplatná. Výpovědní doba činí tři měsíce. Jedná-li se o nájem na dobu neurčitou, má strana právo jej vypovědět v šestiměsíční výpovědní době; má-li však strana k výpovědi vážný důvod, je výpovědní doba tříměsíční; trvá-li nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví, je výpovědní doba vždy šestiměsíční.


Bezplatná poradna, rada pátá

Proti výpovědi se mohou obě strany bránit prostřednictvím námitek.

Vypovídaná strana má právo do uplynutí jednoho měsíce ode dne, kdy jí byla výpověď doručena, vznést proti výpovědi námitky; námitky vyžadují písemnou formu. Nevznese-li vypovídaná strana námitky včas, právo žádat přezkoumání oprávněnosti výpovědi zanikne. Vznese-li vypovídaná strana námitky včas, ale vypovídající strana do jednoho měsíce ode dne, kdy jí námitky byly doručeny, nevezme svou výpověď zpět, má vypovídaná strana právo žádat soud o přezkoumání oprávněnosti výpovědi, a to do dvou měsíců ode dne, kdy marně uplynula lhůta pro zpětvzetí výpovědi. Vyklidí-li nájemce prostor sloužící podnikání v souladu s výpovědí, považuje se výpověď za platnou a přijatou nájemcem bez námitek. Kromě toho může nájemce s předchozím souhlasem pronajímatele převést nájem v souvislosti s převodem podnikatelské činnosti, jíž prostor slouží; souhlas pronajímatele i smlouva o převodu nájmu vyžadují písemnou formu.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 8.9.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník