Kupní smlouva na koupi Vzoru Smlouvy nebo Vzoru Dokumentu

Smluvní strany si na základě této Kupní smlouvy na koupi Vzoru Smlouvy a Dokumentu (dále jen Kupní smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při prodeji Vzoru Smlouvy nebo Vzoru Dokumentu prostřednictvím produktu „Vzory smluv a dokumentů“ webu www.pravnilinka.cz. 

Obecná ustanovení

Smluvní strany si na základě této Kupní smlouvy na koupi Vzoru Smlouvy a Dokumentu (dále jen Kupní smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při prodeji Vzoru Smlouvy nebo Vzoru Dokumentu prostřednictvím produktu „Vzory smluv a dokumentů“ webu www.pravnilinka.cz. 

Touto Smlouvou se ujednávají práva a povinnosti Prodávajícího, jež na webu www.pravnilinka.cz nabízí ke koupi Vzory Smluv a Vzory Dokumentů, kterým je Český právní servis s.r.o., IČO 28610440 se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 558/1, PSČ 70200, a Kupujícího, kterým je osoba, která má zájem o koupi jednoho či více Vzorů Smluv nebo Vzorů Dokumentů.

Společnost Prodávajícího poskytující produkt „Vzory smluv a dokumentů“ je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 34606 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.


Vymezení pojmů

Kupní smlouva je smlouva uzavřená dle ustanovení § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, kde smluvními stranami jsou na jedné straně Kupující a na druhé straně Prodávající.

Prodávající - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a která provozuje produkt „Vzory smluv a dokumentů“ na webu www.pravnilinka.cz, tj. nabízí k prodeji jednotlivé Vzory Smluv a Vzory Dokumentů.

Kupující - je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy kupuje od Prodávajícího jeden či více Vzorů Smluv nebo Vzorů Dokumentů.

Objednávka Kupujícího na koupi jednoho či více Vzorů Smluv nebo Vzorů Dokumentů je návrhem uzavření této Kupní smlouvy. Kupní smlouvy je uzavřena v okamžiku doručení závazné objednávky Kupujícího Prodávajícímu, a to prostřednictvím e-mailu z webové stránky Prodávajícího www.pravnilinka.cz a potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího. Od tohoto okamžiku mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Prodávající se zavazuje Kupujícímu, za podmínek sjednaných v této Kupní smlouvě, prodat a dodat elektronickou cestou prostřednictvím e-mailové pošty, Kupujícím objednaný Vzor Smlouvy nebo Vzor Dokumentu v elektronické podobě Microsoft office Word dokumentu.

Kupující se zavazuje Prodávajícímu za objednaný Vzor Smlouvy nebo Vzor Dokumentu v elektronické podobě Microsoft office World dokumentu zaplatit kupní cenu uvedenou u konkrétního Vzoru Smlouvy nebo konkrétního Vzoru Dokumentu na webu www.pravnilinka.cz.


Informace o uzavřené Kupní smlouvě a smluvních podmínkách

Uzavřením Kupní smlouvy, resp. zasláním své objednávky prostřednictvím webové stránky Prodávajícího www.pravnilinka.cz Kupující stvrzuje, že se seznámil s ujednáními této Kupní smlouvy a se smluvními podmínkami v ní obsaženými, a že s těmito bez výhrad souhlasí. 

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k podání objednávky Kupujícího na koupi jednoho či více Vzorů Smluv nebo Vzorů Dokumentů od Prodávajícího a informace vedoucí k uzavření této Kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání z webové stránky Prodávajícího www.pravnilinka.cz.

Tato Kupní smlouva je srozumitelným a dostatečným způsobem zobrazena na webových stránkách www.pravnilinka.cz a je tak umožněna její archivace a reprodukce Kupujícím.


Objednávka na koupi Vzoru Smlouvy nebo Vzoru Dokumentu

Způsob zadání objednávky
On-line objednávku Kupující zadá do formuláře „Vzor – (typ Vzoru Smlouvy nebo Vzoru Dokumentu)“ na webové stránce Prodávajícího www.pravnilinka.cz, v sekci „Vzory Smluv a Dokumentů“.

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky musí Kupující na webové stránce Prodávajícího www.pravnilinka.cz, vyplnit označená políčka, a to:

  • jméno a příjmení Kupujícího
  • adresa bydliště Kupujícího
  • emailovou adresu Kupujícího
  • položku chci fakturu – v případě, že Kupující požaduje vystavení a zaslání e-mailem faktury vystavené Prodávajícím
  • potvrzení – odsouhlasení políčka – Souhlasím s Kupní smlouvou

Náklady na odeslání objednávky odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.


Uzavření Kupní smlouvy

Odeslaná objednávka Kupujícím je pro Kupujícího i Prodávajícího závazná.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Po odeslání objednávky Kupujícím potvrdí e-mailem Prodávající Kupujícímu přijetí objednávky. Přijetím objednávky ze strany Prodávajícího je Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím platně uzavřena a je pro obě strany závazná.


Cena za Vzory Smluv a Vzory Dokumentů

Cena za Vzory Smluv a Vzory Dokumentů si strany sjednávají ve výši uvedené u každého konkrétního Vzoru Smlouvy nebo každého konkrétního Vzoru Dokumentu na webu www.pravnilinka.cz, tj. ve výši 100,- Kč, nebo 200,- Kč, nebo 300,- Kč, nebo 400,- Kč, nebo 500,- Kč, Cena je včetně DPH.

Náklady na odesílání e-mailů si každá strana nese ve vlastní režii.


Způsob úhrady ceny za Vzory Smluv a Vzory Dokumentů


Cenu za koupi Vzorů Smluv a Vzorů Dokumentů má možnost Kupující Prodávajícímu uhradit níže uvedenými způsoby:

a) On-line prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay

Prodávající poté co obdrží od Kupujícího platnou objednávku a současně na svůj účet obdrží platbu ceny za objednaný Vzor Smlouvy nebo Vzor Dokumentu podle této Kupní smlouvy zašle Kupujícímu e-mailem na emailovou adresu Kupujícího potvrzení přijetí objednávky.

Jakmile bude Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího uhrazena v plné výši cena za koupi objednaného Vzoru Smlouvy nebo objednaného Vzoru Dokumentu, Prodávající odešle Kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky.

V případě, že Prodávající do 24 hodin od okamžiku připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího Kupujícímu jím objednaný Vzor Smlouvy nebo objednaný Vzor Dokumentu nezašle, je Prodávající Kupujícímu povinen vrátit v plné výši Kupujícím zaplacenou kupní cenu.

V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu do 30 (třiceti) dnů od potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím tato Kupní smlouva zaniká.

b) Převodem na účet Prodávajícího na základě emailu s platebními údaji Prodávajícího

Prodávající poté co obdrží od Kupujícího platnou objednávku zašle Kupujícímu e-mailem na emailovou adresu Kupujícího potvrzení přijetí objednávky s uvedením kódu objednávky (slouží jako identifikace a také jako variabilní symbol pro bankovní převod k zaplacení kupní ceny, který byl Vzoru Smlouvy nebo Vzoru Dokumentu Prodávajícím přidělen. V uvedeném e-mailu Prodávající současně uvede Kupujícímu číslo bankovního účtu na který Kupující uhradí kupní cenu sjednanou dle této Kupní smlouvy.

Prodávající poté co obdrží od Kupujícího platnou objednávku a současně na svůj účet obdrží platbu kupní ceny podle této Kupní smlouvy zašle Kupujícímu e-mailem na emailovou adresu Kupujícího potvrzení přijetí objednávky.

Jakmile bude Kupujícím na bankovní účet Prodávajícího uhrazena (připsána) v plné výši kupní cena, Prodávající odešle Kupujícímu do 24 hodin na emailovou adresu Kupujícího jím objednaný Vzor Smlouvy nebo objednaný Vzor Dokumentu a současně odešle i doklad potvrzující přijetí platby.

V případě, že Prodávající do 24 hodin od okamžiku připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího Kupujícímu jím objednaný Vzor Smlouvy nebo objednaný Vzor Dokumentu nezašle, je Prodávající Kupujícímu povinen vrátit v plné výši Kupujícím zaplacenou kupní cenu.

V případě, že Kupující neuhradí kupní cenu do 30 (třiceti) dnů od potvrzení přijetí objednávky Prodávajícím tato Kupní smlouva zaniká.


Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího

Kupující má právo od této Kupní smlouvy odstoupit do doby než je připsána kupní cena dle této Kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího. Pokud se tak Kupující rozhodne učinit, musí projev vůle o odstoupení od této Kupní smlouvy doručit Prodávajícímu na e-mailovou adresu Prodávajícího info@pravnilinka.cz, a to do doby než je připsána kupní cena dle této Kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího. Pokud Kupující za předpokladu splnění podmínek od této Kupní smlouvy odstoupí, pak Prodávající není povinen Kupujícímu jím objednaný Vzor Smlouvy nebo objednaný Vzor Dokumentu odeslat, resp. prodat.

Prodávající má právo od této Kupní smlouvy odstoupit do doby než je připsána kupní cena dle této Kupní smlouvy na bankovní účet Prodávajícího.

Vždy, když Prodávající v souladu s touto Kupní smlouvou od této Kupní smlouvy odstoupí, vrátí Prodávající Kupujícímu bezodkladně, nejpozději do 5-ti pracovních dnů, Kupujícím uhrazenou kupní cenu podle této Kupní smlouvy.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám.
Osobní údaje Kupujícího jsou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením této Kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění Kupní smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. 

Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Kupujícím ze své databáze vymazat.