Ochrana proti domácímu násilí

Ochrana proti domácímu násilí

Domácí násilí zpravidla zahrnuje dlouhodobé fyzické či psychické násilí, které se odehrává převážně ve společném obydlí mezi blízkými osobami. Jednotlivé útoky mohou mít různou podobu, od zesměšňování, slovního napadání, sociální izolace až po vydírání, vyhrožování nebo fyzické útoky. Jak se však proti takovému násilí bránit? 

Poradna zdarma, rada první

Násilné osobě může být soudním rozhodnutím uložena povinnost opustit společné obydlí.

Stane-li se společné bydlení manželů v domě nebo bytě pro jednoho z nich nesnesitelné z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije (např. nezletilé dítě), může soud na návrh dotčeného manžela omezit, popřípadě i vyloučit na určenou dobu právo druhého manžela v domě nebo bytě bydlet. Vzhledem k tomu, že domácí násilí se může vyskytovat i u jiných typů společného soužití, než je manželství (např. nesezdaná soužití), platí výše uvedené také v případě společného bydlení jiných osob, než jsou manželé. Omezení, popřípadě vyloučení práva manžela v domě nebo bytě bydlet, určí soud nejdéle na dobu šesti měsíců. Soud na návrh rozhodne znovu, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody.

 

Poradna zdarma, rada druhá

Policie ČR může násilnou osobu vykázat ze společného obydlí.

Významným oprávněním Policie ČR je možnost vykázat násilnou osobu na 10 dnů ze společného obydlí a jeho okolí, a to i v její nepřítomnosti. Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou a vydat policistovi na jeho výzvu všechny klíče od společného obydlí, které drží. Pro vykázání není podstatné, kdo je vlastníkem domu nebo bytu. Na vykázání však není právní nárok, nelze je vymáhat, vykazující policista se rozhoduje pouze s ohledem na míru rizika dalšího napadení, bez ohledu na souhlas či nesouhlas ohrožené osoby.

 

Poradna zdarma, rada třetí

Soud může nařídit předběžné opatření.

Soud na návrh vydá předběžné opatření, kterým násilné osobě může uložit zejména, aby opustil společné obydlí, jakož i jeho bezprostřední okolí, nezdržoval se ve společném obydlí nebo do něj nevstupoval, nevstupoval do bezprostředního okolí společného obydlí nebo navrhovatele a nezdržoval se tam, se zdržel setkávání s navrhovatelem, nebo se zdržel nežádoucího sledování a obtěžování navrhovatele jakýmkoliv způsobem.

O návrhu na vydání předběžného opatření musí soud rozhodnout do 48 hodin bez jednání. Rozhodnutí o nařízení předběžného opatření je vykonatelné vydáním. Předběžné opatření trvá 1 měsíc od jeho vykonatelnosti. Maximální doba trvání předběžného opatření však je 6 měsíců od jeho vykonatelnosti, poté ze zákona zanikne. Navrhovatel může před uplynutím doby trvání předběžného opatření podat návrh na jeho prodloužení. O návrhu na prodloužení doby trvání předběžného opatření by měl soud rozhodnout do 2 měsíců od jeho podání. Soud může prodloužit dobu trvání předběžného opatření jen na dobu nezbytně nutnou.

 

Poradna zdarma, rada čtvrtá

Podle dosažené intenzity může jít buď o přestupek, nebo o trestný čin.

Oběť domácího násilí se může obrátit na obecní úřad nebo na Policii ČR, příp. obecní policii. Podle dosažené intenzity se jedná buď o přestupek proti občanskému soužití, nebo o trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí či trestný čin nebezpečné pronásledování (tzv. stalking). Závažné porušení nebo opakované nedodržení rozhodnutí soudu pak naplňuje znaky trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

 

 Poradna zdarma, rada pátá

Obrátit se lze také na azylový dům či intervenční centrum.

Pokud oběti domácího násilí hrozí ztráta bydlení, je vhodné, aby se obrátila na některý z azylových domů, případně využila krizové lůžko, např. v intervenčním centru. Kromě přístřeší je většinou poskytováno také poradenství, psychologická podpora a v některých případech i materiální pomoc.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 21.7.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích