Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

Bytové družstvo je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Právní úprava týkající se bytového družstva je zakotvena především v zákoně o obchodních korporacích a obecná ustanovení lze nalézt i v občanském zákoníku, přičemž není-li zákonem stanoveno jinak, tak ustanovení občanského zákoníku ohledně nájmu bytu se použijí i na nájem družstevního bytu. V tomto článku si rozebereme, kdy a za jakých podmínek může dojít ke vzniku a zániku členství v bytovém družstvu.


Poradna zdarma, rada první

Podmínkou vzniku členství v bytovém družstvu je zaplacení vstupního vkladu.

Platí, že členy družstva mohou být osoby fyzické i právnické, stanovy bytového družstva však mohou omezit nebo členství právnické osoby vyloučit. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství při založení družstva dnem vzniku družstva a za trvání družstva dnem rozhodnutí příslušného orgánu o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, popř. převodem nebo přechodem družstevního podílu. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. O přijetí do družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán družstva určený stanovami, s výjimkou kontrolní komise. Členství v družstvu vzniká na dobu neurčitou. Podmínkou vzniku členství je písemné prohlášení o převzetí vkladové povinnosti a splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, přičemž stanovy mohou určit, že podmínkou vzniku členství je pouze splnění vkladové povinnosti ke vstupnímu vkladu ve výši určené stanovami, kdy vstupní vklad je částí základního členského vkladu. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy družstva stejná. Vkladová povinnost v rozsahu rozdílu mezi základním členským vkladem a vstupním vkladem musí být splněna ve lhůtě určené ve stanovách, která nesmí být delší než 3 roky.


Poradna zdarma, rada druhá

Základní právo člena bytového družstva spočívá v uzavření nájemní smlouvy k družstevnímu bytu.

Člen bytového družstva má zejména právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle zákona a stanov, a na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu odpovídající účelně vynaloženým nákladům bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.


Poradna zdarma, rada třetí

Převod družstevního podílu nelze podmiňovat souhlasem některého orgánů družstva.

Převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva nelze omezit ani vyloučit, pokud má být nabyvatelem osoba, která splňuje podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva. Převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Družstevní podíl lze za určitých podmínek i rozdělit.

Stejně tak jako převod družstevního podílu nemohou stanovy omezit ani vyloučit rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu. Rozdělení družstevního podílu je však možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů, přičemž k účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu.


Poradna zdarma, rada pátá

V případě, že člen družstva hrubě porušuje své povinnosti, může být vyloučen.

Člena bytového družstva nebo společné členy bytového družstva, s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu, lze vyloučit z družstva, poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází. Ustanovení občanského zákoníku o výpovědi nájmu se pro nájem družstevního bytu nepoužijí. Zánikem členství v bytovém družstvu zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, nebo nájem družstevního bytu.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 18. 10. 2016:
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích