Smlouva o obstarání online odborné informace "Rozsáhlý dotaz"

Smluvní strany si na základě této Smlouvy o obstarání odborné informace „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ (dále jen Smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při obstarání odborné informace nebo souboru odborných informací Obstaratelem prostřednictvím Online právního poradenství internetového portálu www.pravnilinka.cz.

Obecná ustanovení

Smluvní strany si na základě této Smlouvy o obstarání odborné informace „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ (dále jen Smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při obstarání odborné informace nebo souboru odborných informací Obstaratelem prostřednictvím Online právního poradenství internetového portálu www.pravnilinka.cz. 

Touto Smlouvou se ujednávají práva a povinnosti Obstaratele Online právního poradenství, kterým je Český právní servis s.r.o., IČO 28610440 se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 558/1, PSČ 70200, Objednatele, kterým je osoba, která má zájem získat odborné informace a Poskytovatele právního poradenství, kterým je advokát, který v souladu se zákonem o advokacii poskytuje Online právní poradenství podle této smlouvy.

Společnost Obstaratele Online právního poradenství je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 34606 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.


Smluvní strany a vymezení pojmů

Smlouva je smlouva uzavřená dle ustanovení § 733 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, kde smluvními stranami jsou na jedné straně Objednatel, na druhé straně Obstaratel a třetí straně Poskytovatel právního poradenství.
Obstaratel - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a která provozuje webovou stránku www.pravnilinka.cz a pro objednatele obstarává Online právní poradenství prezentované na webové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz.
Objednatel - je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy užívá službu poskytnutou Obstaratelem Online právního poradenství na základě své objednávky o obstarání odborné informace prostřednictvím Obstaratele.
Poskytovatel právního poradenství – je advokát Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář Kausta & partneři, číslo osvědčení ČAK 01616, IČ: 66245010, DIČ: CZ6705010136, který poskytuje veškeré právní služby nabízené Obstaratelem na webové stránce www.pravnilinka.cz, tj. i Online právní poradenství internetového portálu www.pravnilinka.cz. Za poskytnuté právní poradenství je objednateli právně odpovědný Poskytovatel právního poradenství.
Objednávka Objednatele na poskytnutí písemného Online právního poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ je návrhem Smlouvy o poskytnutí Online právního poradenství. Samotná Smlouva o poskytnutí Online právního poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ je uzavřena v okamžiku doručení závazné objednávky Objednatele o obstarání písemného poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ Obstarateli, a to prostřednictvím e-mailu z webové stránky Obstaratele www.pravnilinka.cz a potvrzením objednávky ze strany Obstaratele. Od tohoto okamžiku mezi Objednatelem a Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obstaratel se zavazuje pro Objednatele, za podmínek sjednaných v této Smlouvě, obstarat u Poskytovatele právního poradenství odbornou informaci.

Objednatel se zavazuje Obstarateli za obstaraní odborné informace zaplatit cenu sjednanou dle této Smlouvy.


Informace o uzavřené Smlouvě a smluvních podmínkách

Uzavřením Smlouvy o obstarání odborné informace prostřednictvím internetového portálu Online právního poradenství, resp. zasláním své objednávky na obstarání odborné informace prostřednictvím e-mailu z webové stránky Obstaratele www.pravnilinka.cz Objednatel stvrzuje, že se seznámil s ujednáními této Smlouvy a se smluvními podmínkami v ní obsaženými, a že s těmito bez výhrad souhlasí. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k podání objednávky Objednatele na zprostředkování odborné informace nebo souboru odborných informací prostřednictvím Obstaratele a k uzavření této Smlouvy jsou patrné z procesu objednávání z webové stránky Obstaratele www.pravnilinka.cz.

Tato Smlouva je srozumitelným a dostatečným způsobem zobrazena na webových stránkách www.pravnilinka.cz a je tak umožněna její archivace a reprodukce Objednatelem.


Objednávka na zprostředkování odborné informace nebo souboru odborných informací

Způsob zadání objednávky
On-line objednávku Objednatel zadá do formuláře na internetové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz, v sekci Online právního poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“.

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky Online právního poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ musí Objednatel na internetové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz, vyplnit označená políčka, a to:

  • jméno a příjmení Objednatele
  • adresa bydliště Objednatele
  • emailovou adresu Objednatele
  • popis situace Objednatelem, na základě které si objednává obstarání odborné informace v rozsahu maximálně 5000 znaků
  • položku chci fakturu – v případě, že Objednatel požaduje vystavení a zaslání e-mailem faktury vystavené Obstaratelem
  • vložená příloha v podobě pdf, word
  • potvrzení – odsouhlasení políčka – Souhlasím se Smlouvou o obstarání odborné informace

Náklady na odeslání objednávky odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.


Uzavření Smlouvy o obstarání odborné informace

Odeslaná objednávka Objednatelem je pro Objednatele i Obstaratele závazná.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Po odeslání objednávky Objednatelem potvrdí e-mailem Obstaratel Objednateli přijetí objednávky. Přijetím objednávky ze strany Obstaratele je Smlouva o obstarání odborné informace mezi Objednatelem, Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství platně uzavřena a je pro obě strany závazná.


Cena za obstarání odborné informace

Cenu za obstarání odborné informace Online právního poradenství „Rozsáhlý dotaz, podrobná odpověď s posouzením“ si strany sjednávají ve výši 2.200,- Kč. Cena je včetně DPH.

Náklady na odesílání e-mailů si každá strana nese ve vlastní režii.

Cenu za poskytnutou právní službu na základě této smlouvy vypořádá s Poskytovatelem právního poradenství Obstaratel na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství.


Způsob úhrady ceny za obstarání odborné informace


Cenu za obstarání odborné informace má možnost Objednatel Obstarateli uhradit níže uvedenými způsoby:

a) On-line prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay bez zálohové faktury Obstaratele

Obstaratel poté co obdrží od Objednatele platnou objednávku a současně na svůj účet obdrží platbu ceny za obstaraní informace podle této Smlouvy zašle Objednateli e-mailem na emailovou adresu Objednatele potvrzení přijetí objednávky.

Jakmile bude Objednatelem na bankovní účet Obstaratele uhrazena v plné výši cena za obstarání odborné informace sjednané dle této Smlouvy, Obstaratel do 4 (čtyř) pracovních dnů zašle na emailovou adresu Objednatele odbornou informaci, kterou Objednatel ve své objednávce požadoval zodpovědět. Společně s odbornou informací zašle Obstaratel Objednateli na emailovou adresu Objednatele doklad potvrzující přijetí platby.

V případě, že Obstaratel do 4 (čtyř) pracovních dnů nezašle na emailovou adresu Objednatele odbornou informaci, nebo odpověď na dotaz Objednatele neobstará, je Obstaratel Objednateli povinen vrátit v plné výši Objednatelem zaplacenou cenu.

V případě, že Objednatel neuhradí cenu za obstarání odborné informace sjednanou dle této Smlouvy do 30 (třiceti) dnů od potvrzení přijetí objednávky Obstaratelem tato Smlouva zaniká.


b) Převodem na účet Obstaratele na základě vystavené zálohové faktury Obstaratele

Obstaratel poté co obdrží od Objednatele platnou objednávku zašle Objednateli e-mailem na emailovou adresu Objednatele potvrzení přijetí objednávky s uvedením kódu objednávky (slouží jako identifikace a také jako variabilní symbol pro bankovní převod k zaplacení ceny za obstarání odborné informace), který byl dotazu Objednatele Obstaratelem přidělen. V uvedeném e-mailu Obstaratel současně uvede Objednateli číslo bankovního účtu na který Objednatel uhradí cenu za obstarání odborné informace sjednanou dle této Smlouvy.

Jakmile bude Objednatelem na bankovní účet Obstaratele uhrazena v plné výši cena za obstarání odborné informace sjednané dle této Smlouvy, Obstaratel do 4 (čtyř) pracovních dnů zašle na emailovou adresu Objednatele odbornou informaci, kterou Objednatel ve své objednávce požadoval zodpovědět. Společně s odbornou informací zašle Obstaratel Objednateli na emailovou adresu Objednatele doklad potvrzující přijetí platby.

V případě, že Obstaratel do 4 (čtyř) pracovních dnů nezašle na emailovou adresu Objednatele odbornou informaci, nebo odpověď na dotaz Objednatele neobstará, je Obstaratel Objednateli povinen vrátit v plné výši Objednatelem zaplacenou cenu.

V případě, že Objednatel neuhradí cenu za obstarání odborné informace sjednanou dle této Smlouvy do 30 (třiceti) dnů od potvrzení přijetí objednávky Obstaratelem tato Smlouva zaniká.

 
Práva a povinnosti Objednatele a Obstaratele

Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit do doby než je připsána cena za obstarání informace dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele. Pokud se tak Objednatel rozhodne učinit, musí projev vůle o odstoupení od této Smlouvy doručit Obstarateli na e-mailovou adresu Obstaratele info@pravnilinka.cz, a to do doby než je připsána cena za obstarání informace dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele. Pokud Objednatel za předpokladu splnění podmínek od této Smlouvy odstoupí, pak Obstaratel není povinen Objednateli požadovanou odbornou informaci obstarat.

Obstaratel má právo od této Smlouvy odstoupit do doby než je připsána cena za obstarání informace dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele.

Obstaratel má právo od této Smlouvy odstoupit i po té, kdy je připsána cena za obstarání informace dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele, a to za situace, kdy Poskytovatel právního poradenství Obstarateli sdělí, že není schopen odbornou informaci pro Objednatele zpracovat a vyhotovit.

Vždy, když Obstaratel od této Smlouvy odstoupí, vrátí Obstaratel Objednateli bezodkladně, nejpozději do 5-ti pracovních dnů, Objednatelem uhrazenou cenu za obstaraní informace podle této Smlouvy.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Objednatele jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Obstaratele a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám, když Obstaratel se uzavřením této Smlouvy zavazuje k zachování mlčenlivosti. Výjimku představuje Poskytovatel právního poradenství, u kterého bude Obstaratel obstarávat telefonické odborné informace pro Objednatele na základě požadavku zadaného Objednatelem, kdy osobní údaje Objednatele budou předávány v rozsahu vyplývajícího ze zadání Objednatele (popisu situace), které jsou nutné pro bezproblémové obstarání telefonické odborné informace. S touto výjimkou Objednatel bez výhrad souhlasí. Poskytovatel právního poradenství je povinen zachovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost. Osobní údaje Objednatele jsou Obstaratelem plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednatel uzavřením této Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Obstaratele i Poskytovatele právního poradenství po úspěšném splnění Smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Objednatel má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Obstaratel se tímto zavazuje nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Objednateli ze své databáze vymazat.

Objednatel, Obstaratel i Poskytovatel právního poradenství prohlašují, že s podmínkami uvedenými v této Smlouvě bez výhrad souhlasí a cítí se být touto Smlouvou vázáni.