Smlouva o obstarání telefonické odborné informace

Smluvní strany si na základě této Smlouvy o obstarání telefonické odborné informace (dále jen Smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při obstarání telefonické odborné informace nebo souboru odborných informací Obstaratelem prostřednictvím Telefonického právního poradenství, a to prostřednictvím telefonní linky číslo 900 900 809, prezentované na webové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz.

Obecná ustanovení

Smluvní strany si na základě této Smlouvy o obstarání telefonické odborné informace (dále jen Smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při obstarání telefonické odborné informace nebo souboru odborných informací Obstaratelem prostřednictvím Telefonického právního poradenství, a to prostřednictvím telefonní linky číslo 900 900 809, prezentované na webové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz.

Touto Smlouvou se ujednávají práva a povinnosti Obstaratele Telefonického právního poradenství, kterým je Český právní servis s.r.o., IČO 28610440 se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 558/1, PSČ 70200, Objednatele, kterým je osoba, která má zájem získat odborné informace a Poskytovatele právního poradenství, kterým je advokát, který v souladu se zákonem o advokacii poskytuje právní poradenství Telefonického právního poradenství podle této Smlouvy.

Společnost Obstaratele Telefonického právního poradenství je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 34606 vedenou u Krajského soudu v Ostravě.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.


Smluvní strany a vymezení pojmů

Smlouva je smlouva uzavřená dle ustanovení § 733 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, kde smluvními stranami jsou na jedné straně Objednatel, na druhé straně Obstaratel a třetí straně Poskytovatel právního poradenství.

Obstaratel - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a která provozuje webovou stránku www.pravnilinka.cz a pro objednatele obstarává Telefonické právní poradenství prostřednictvím telefonní linky číslo 900 900 809 prezentované na webové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz.

Objednatel - je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy užívá službu poskytnutou Obstaratelem Telefonického právního poradenství na základě svého požadavku o obstarání odborné informace prostřednictvím Obstaratele.

Poskytovatel právního poradenství – je advokát Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář Kausta & partneři, číslo osvědčení ČAK 01616, IČ: 66245010, DIČ: CZ6705010136, který poskytuje veškeré právní služby nabízené Obstaratelem na webové stránce www.pravnilinka.cz, tj. i Telefonické právní poradenství prostřednictvím telefonní linky číslo 900 900 809. Za poskytnuté právní poradenství je objednateli právně odpovědný Poskytovatel právního poradenství.

Samotná Smlouva o poskytnutí Telefonického právního poradenství je uzavřena momentem kdy objednatel sám vyvolá (sám tzv. "uskuteční telefonní spojení") telefonní hovor na telefonní lince č. 900 900 809 provozovanou Obstaratelem a požádá Poskytovatele právního poradenství o poskytnutí telefonické odborné informace, a to prostřednictvím telefonní linky číslo 900 900 809 prezentované na webové stránce Obstaratelem www.pravnilinka.cz. Od tohoto okamžiku mezi Objednatelem a Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obstaratel se zavazuje pro Objednatele, za podmínek sjednaných v této Smlouvě, obstarat u Poskytovatele právního poradenství telefonickou odbornou informaci.

Objednatel se zavazuje Obstarateli za obstarání telefonické odborné informace zaplatit cenu sjednanou dle této Smlouvy.

Poskytovatel právního poradenství se zavazuje Objednateli poskytnout právní poradenství podle svého nejlepšího právního vědomí a svědomí v souladu s právními předpisy České republiky a svými odbornými vědomostmi a praktickými zkušenostmi.


Informace o uzavřené Smlouvě a smluvních podmínkách

Uzavřením Smlouvy o obstarání telefonické odborné informace prostřednictvím internetového portálu Telefonického právního poradenství, resp. sám vyvolá (sám tzv. "uskuteční telefonní spojení") telefonní hovor s telefonní linkou číslo 900 900 809 provozovanou Obstaratelem a požádá Poskytovatele právního poradenství o poskytnutí telefonické odborné informace, Objednatel stvrzuje, že se seznámil s ujednáními této Smlouvy a se smluvními podmínkami v ní obsaženými, a že s těmito bez výhrad souhlasí.

Telefonní linka číslo 900 900 809 provozována Obstaratelem je tarifikována částkou 90,- Kč za každou započatou minutu telefonní společností GTS Czech s.r.o., Průmyslovecká 2845/43, 130 00 Praha 3.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Tato Smlouva je srozumitelným a dostatečným způsobem zobrazena na webových stránkách Obstaratele www.pravnilinka.cz a je tak umožněna její archivace a reprodukce.


Způsob zadání požadavku o poskytnutí odborné informace

Požadavek Objednatele na zprostředkování odborné informace nebo souboru odborných informací je proveden tak, že Objednatel sám vyvolá (sám tzv. "uskuteční telefonní spojení") telefonní hovor na telefonní lince číslo 900 900 809 provozovanou Obstaratelem a požádá Poskytovatele právního poradenství o poskytnutí telefonické odborné informace.


Náležitosti požadavku o poskytnutí odborné informace

Objednatel v telefonním hovoru na telefonní lince číslo 900 900 809 provozovanou Obstaratelem požádá Poskytovatele právního poradenství o poskytnutí telefonické odborné informace, tím, že tomuto sdělí téma svého problému a Poskytovatel právního poradenství poskytne okamžitě Objednateli odbornou informaci.

V okamžiku, kdy Objednatel sám vyvolá (sám tzv. "uskuteční telefonní spojení") telefonní hovor s telefonní linkou číslo 900 900 809 provozovanou Obstaratelem a požádá Poskytovatele právního poradenství o poskytnutí telefonické odborné informace, vyslovuje tím svůj souhlas se Smlouvou o obstarání telefonické odborné informace a jejími podmínkami, zejména s cenou za obstarání telefonické odborné informace.


Cena za obstarání odborné informace

Cenu za obstarání telefonické odborné informace na telefonní lince číslo 900 900 809 si strany sjednávají ve výši 90,- Kč za každou započatou minutu telefonní hovoru mezi Objednatelem a Poskytovatelem právního poradenství sjednaného Obstaratelem, tj. ve výši tarifikace telefonní společnosti GTS Czech s.r.o., jak je sjednáno v této smlouvě.

Cena za obstarání telefonické odborné informace je včetně DPH a bude Objednateli účtována a fakturována společnosti GTS Czech s.r.o. prostřednictvím telefonního operátora Objednatele k telefonnímu číslu, jehož Objednatel využil k telefonnímu spojení s telefonním číslem 900 900 809.

Cenu za poskytnutou právní službu na základě této smlouvy vypořádá s Poskytovatelem právního poradenství Obstaratel na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Objednatele jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Obstaratele a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám, když Obstaratel se uzavřením této Smlouvy zavazuje k zachování mlčenlivosti. Výjimku představuje Poskytovatel právního poradenství, u kterého bude Obstaratel obstarávat telefonické odborné informace pro Objednatele na základě požadavku zadaného Objednatelem, kdy osobní údaje Objednatele budou předávány v rozsahu vyplývajícího ze zadání Objednatele (popisu situace), které jsou nutné pro bezproblémové obstarání telefonické odborné informace. S touto výjimkou Objednatel bez výhrad souhlasí. Poskytovatel právního poradenství je povinen zachovat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost. Osobní údaje Objednatele jsou Obstaratelem plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednatel uzavřením této Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Obstaratele i Poskytovatele právního poradenství po úspěšném splnění Smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Objednatel má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou.

Obstaratel se tímto zavazuje nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Objednateli ze své databáze vymazat.

Objednatel, Obstaratel i Poskytovatel právního poradenství prohlašují, že s podmínkami uvedenými v této Smlouvě bez výhrad souhlasí a cítí se být touto Smlouvou vázáni.