Smlouva o obstarání vypracování smlouvy "Smlouva nájemní na pozemek"

Smluvní strany si na základě této Smlouvy o obstarání vypracování smlouvy „SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK“ (dále jen Smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při obstarání vypracování samotné Nájemní smlouvy jejíž předmětem je nájem pozemku (dále jen „PŘEDMĚTNÁ SMLOUVA“), Obstaratelem prostřednictvím produktu „Smlouvy Online“ webu www.pravnilinka.cz. 

Obecná ustanovení

Smluvní strany si na základě této Smlouvy o obstarání vypracování smlouvy „SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK“ (dále jen Smlouva) sjednávají níže uvedené smluvní podmínky při obstarání vypracování samotné Nájemní smlouvy jejíž předmětem je nájem pozemku (dále jen „PŘEDMĚTNÁ SMLOUVA“), Obstaratelem prostřednictvím produktu „Smlouvy Online“ webu www.pravnilinka.cz. 

Touto Smlouvou se ujednávají práva a povinnosti Obstaratele poskytujícího produkt „Smlouvy Online“, kterým je Český právní servis s.r.o., IČO 28610440 se sídlem Ostrava – Přívoz, Hájkova 558/1, PSČ 70200, Objednatele, kterým je osoba, která má zájem o obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ a Poskytovatele právního poradenství, kterým je advokát, který v souladu se zákonem o advokacii vypracuje „PŘEDMĚTNOU SMLOUVU“ pro Objednatele podle této smlouvy.

Společnost Obstaratele poskytující produkt „Smlouvy Online“je zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 34606 vedenou u Krajského soudu v Ostravě. 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.


Vymezení pojmů

Smlouva je smlouva uzavřená dle ustanovení § 733 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, kde smluvními stranami jsou na jedné straně Objednatel a na druhé straně Obstaratel a Poskytovatel právního poradenství.

Obstaratel - je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti, a která provozuje produkt „Smlouvy Online“ na webu www.pravnilinka.cz.

Objednatel - je fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy užívá službu poskytnutou Obstaratelem „Smlouvy Online“ na základě své objednávky na obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ prostřednictvím Obstaratele.

Poskytovatel právního poradenství – je advokát Mgr. Petr Kausta, advokátní kancelář Kausta & partneři, číslo osvědčení ČAK 01616, IČ: 66245010, DIČ: CZ6705010136, který poskytuje veškeré právní služby nabízené Obstaratelem na webu www.pravnilinka.cz, tj. i produkt „Smlouvy Online“ na webu www.pravnilinka.cz. Poskytovatel právního poradenství nese odpovědnost za poskytnutou právní službu, tj. vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“.

Objednávka Objednatele na obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ je návrhem na vypracování Smlouvy o obstarání vypracování smlouvy „SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK“. Samotná Smlouva o obstarání vypracování smlouvy „SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK“ je uzavřena v okamžiku doručení závazné objednávky Objednatele Obstarateli, a to prostřednictvím e-mailu z webové stránky Obstaratele www.pravnilinka.cz a potvrzením objednávky ze strany Obstaratele. Od tohoto okamžiku mezi Objednatelem a Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obstaratel se zavazuje pro Objednatele, za podmínek sjednaných v této Smlouvě, obstarat u Poskytovatele právního poradenství vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“).


Objednatel se zavazuje Obstarateli za vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ zaplatit cenu sjednanou dle této Smlouvy.


Informace o uzavřené Smlouvě a smluvních podmínkách

Uzavřením Smlouvy, resp. zasláním své objednávky na obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ prostřednictvím e-mailu z webové stránky Obstaratele www.pravnilinka.cz Objednatel stvrzuje, že se seznámil s ujednáními této Smlouvy a se smluvními podmínkami v ní obsaženými, a že s těmito bez výhrad souhlasí. 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k podání objednávky Objednatele na vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ prostřednictvím Obstaratele a k uzavření této Smlouvy jsou patrné z procesu objednávání z webové stránky Obstaratele www.pravnilinka.cz.

Tato Smlouva je srozumitelným a dostatečným způsobem zobrazena na webových stránkách www.pravnilinka.cz a je tak umožněna její archivace a reprodukce Objednatelem.


Objednávka na obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“

Způsob zadání objednávky
On-line objednávku Objednatel zadá do formuláře „SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK“ na webové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz, v sekci „Smlouvy Online“.

Náležitosti objednávky
U on-line objednávky „Smlouvy Online“ - „SMLOUVA NÁJEMNÍ NA POZEMEK“ musí Objednatel na webové stránce Obstaratele www.pravnilinka.cz, vyplnit označená políčka, a to:

  • jméno a příjmení Objednatele
  • adresa bydliště Objednatele
  • emailovou adresu Objednatele
  • popis zadání Objednatelem, na základě které si objednává obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“
  • položku chci fakturu – v případě, že Objednatel požaduje vystavení a zaslání e-mailem faktury vystavené Obstaratelem
  • přiložené přílohy ve formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF nebo TXT
  • potvrzení – odsouhlasení políčka – Souhlasím se Smlouvou o obstarání odborné informace

Náklady na odeslání objednávky odpovídají běžným telekomunikačním poplatkům.


Uzavření Smlouvy

Odeslaná objednávka Objednatelem je pro Objednatele i Obstaratele závazná.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Po odeslání objednávky Objednatelem potvrdí e-mailem Obstaratel Objednateli přijetí objednávky. Přijetím objednávky ze strany Obstaratele je Smlouva mezi Objednatelem, Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství platně uzavřena a je pro obě strany závazná.


Cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“

Cenu za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ si strany sjednávají ve výši 1.800,- Kč. Cena je včetně DPH.

Náklady na odesílání e-mailů si každá strana nese ve vlastní režii.

Cenu za poskytnutou právní službu na základě této Smlouvy vypořádá s Poskytovatelem právního poradenství Obstaratel na základě samostatné smlouvy uzavřené mezi Obstaratelem a Poskytovatelem právního poradenství.


Způsob úhrady ceny za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“


Cenu za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ má možnost Objednatel Obstarateli uhradit níže uvedenými způsoby:

a) On-line prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay

Obstaratel poté co obdrží od Objednatele platnou objednávku a současně na svůj účet obdrží platbu ceny za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ podle této Smlouvy zašle Objednateli e-mailem na emailovou adresu Objednatele potvrzení přijetí objednávky.

Jakmile bude Objednatelem na bankovní účet Obstaratele uhrazena v plné výši cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“, Obstaratel odešle objednateli společně s potvrzením přijetí objednávky FORMULÁŘ. Do FORMULÁŘE objednatel doplní údaje požadované Obstaratelem a tento společně s přílohami požadovanými Obstaratelem ve formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF nebo TXT odešle zpět Obstarateli na jeho e-mailovou adresu smlouvy@pravnilinka.cz.

Po obdržení vyplněného FORMULÁŘE a všech požadovaných informací a příloh Obstaratel
Objednateli do 4 (čtyř) pracovních dnů zašle na emailovou adresu Objednatele vypracovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVU“, kterou Objednatel ve své objednávce požadoval vypracovat. Společně s vypracovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVOU“ zašle Obstaratel Objednateli na emailovou adresu Objednatele doklad potvrzující přijetí platby.

V případě, že Obstaratel do 4 (čtyř) pracovních dnů ode dne obdržení vyplněného FORMULÁŘE a všech požadovaných informací a příloh od Objednatele nezašle na emailovou adresu Objednatele vypracovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVOU“, je Obstaratel Objednateli povinen vrátit v plné výši Objednatelem zaplacenou cenu.

V případě, že Objednatel neuhradí cenu za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ sjednanou dle této Smlouvy do 30 (třiceti) dnů od potvrzení přijetí objednávky Obstaratelem tato Smlouva zaniká.

b) Převodem na účet Obstaratele na základě emailu s platebními údaji Obstaratele

Obstaratel poté co obdrží od Objednatele platnou objednávku zašle Objednateli e-mailem na emailovou adresu Objednatele potvrzení přijetí objednávky s uvedením kódu objednávky (slouží jako identifikace a také jako variabilní symbol pro bankovní převod k zaplacení ceny za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“), který byl dotazu Objednatele Obstaratelem přidělen. V uvedeném e-mailu Obstaratel současně uvede Objednateli číslo bankovního účtu na který Objednatel uhradí cenu za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ sjednanou dle této Smlouvy.

Obstaratel poté co obdrží od Objednatele platnou objednávku a současně na svůj účet obdrží platbu ceny za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ podle této Smlouvy zašle Objednateli e-mailem na emailovou adresu Objednatele potvrzení přijetí objednávky.

Jakmile bude Objednatelem na bankovní účet Obstaratele uhrazena v plné výši cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“, Obstaratel odešle objednateli společně s potvrzením přijetí objednávky FORMULÁŘ. Do FORMULÁŘE objednatel doplní údaje požadované Obstaratelem a tento společně s přílohami požadovanými Obstaratelem ve formátu PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF nebo TXT odešle zpět Obstarateli na jeho e-mailovou adresu smlouvy@pravnilinka.cz.

Po obdržení vyplněného FORMULÁŘE a všech požadovaných informací a příloh Obstaratel
Objednateli do 4 (čtyř) pracovních dnů zašle na emailovou adresu Objednatele vypracovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVU“, kterou Objednatel ve své objednávce požadoval vypracovat. Společně s vypracovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVOU“ zašle Obstaratel Objednateli na emailovou adresu Objednatele doklad potvrzující přijetí platby.

V případě, že Obstaratel do 4 (čtyř) pracovních dnů ode dne obdržení vyplněného FORMULÁŘE a všech požadovaných informací a příloh od Objednatele nezašle na emailovou adresu Objednatele vypracovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVOU“, je Obstaratel Objednateli povinen vrátit v plné výši Objednatelem zaplacenou cenu.

V případě, že Objednatel neuhradí cenu za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ sjednanou dle této Smlouvy do 30 (třiceti) dnů od potvrzení přijetí objednávky Obstaratelem tato Smlouva zaniká.


Práva a povinnosti Objednatele a Obstaratele

Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit do doby než je připsána cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele. Pokud se tak Objednatel rozhodne učinit, musí projev vůle o odstoupení od této Smlouvy doručit Obstarateli na e-mailovou adresu Obstaratele info@pravnilinka.cz, a to do doby než je připsána cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele. Pokud Objednatel za předpokladu splnění podmínek od této Smlouvy odstoupí, pak Obstaratel není povinen Objednateli požadovanou „PŘEDMĚTNOU SMLOUVU“ obstarat, resp. vypracovat.

Obstaratel má právo od této Smlouvy odstoupit do doby než je připsána cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele.

Obstaratel má právo od této Smlouvy odstoupit i po té, kdy je připsána cena za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ dle této Smlouvy na bankovní účet Obstaratele, a to za situace, kdy Poskytovatel právního poradenství Obstarateli sdělí, že není schopen „PŘEDMĚTNOU SMLOUVU“ pro Objednatele vypracovat a vyhotovit.

Vždy, když Obstaratel v souladu s touto Smlouvou od této Smlouvy odstoupí, vrátí Obstaratel Objednateli bezodkladně, nejpozději do 5-ti pracovních dnů, Objednatelem uhrazenou cenu za obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ podle této Smlouvy.


Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Objednatele jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu Obstaratele a nikdy nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představuje Poskytovatel právního poradenství, u kterého bude Obstaratel obstarávat vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“ pro Objednatele na základě objednávky zadané Objednatelem, kdy osobní údaje Objednatele budou předávány Poskytovateli právního poradenství v rozsahu vyplývajícího ze zadání Objednatele (popisu situace), které jsou nutné pro bezproblémové obstarání vypracování „PŘEDMĚTNÉ SMLOUVY“. S touto výjimkou Objednatel bez výhrad souhlasí. Osobní údaje Objednatele jsou Obstaratelem plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Objednatel uzavřením této Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Obstaratele po úspěšném splnění Smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Objednatel má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. 

Obstaratel se tímto zavazuje nejpozději do 15 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o Objednateli ze své databáze vymazat.