Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Exekuce

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné prostřednictvím jejich postoupení, čímž dojde ke změně věřitele. Věřitel může celou pohledávku nebo její část postoupit i bez souhlasu dlužníka, ke smlouvě o postoupení pohledávky se nevyžaduje písemná forma. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená včetně jejího zajištění. Osoba, která pohledávku postupuje, se nazývá postupitel a osoba nabývající pohledávku, postupník. Níže si v krátkosti rozebereme, co je nutné k postoupení pohledávky vykonat a jaké právní účinky se pojí s postoupením pohledávky.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Poradna zdarma, rada první

Postoupení pohledávky je nutné dlužníkovi oznámit

Dokud postupitel dlužníka nevyrozumí, nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníku neprokáže, může se dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní postupiteli, nebo se s ním jinak vyrovná. Postoupil-li postupitel tutéž pohledávku několika osobám, je vůči dlužníkovi účinné to postoupení, o němž se dlužník dozvěděl nejdříve. Postoupení pohledávky také nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jiným způsobem, dokud jí postupitel o postoupení pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí postupník postoupení pohledávky neprokáže.


Poradna zdarma, rada druhá

Dlužníkovi zůstávají zachovány vůči věřiteli všechny námitky, které mohl uplatnit proti původnímu věřiteli

Dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení. Své vzájemné pohledávky vůči postupiteli může dlužník namítat i vůči postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné - musí však své pohledávky postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl. Jestliže však dlužník proti poctivému postupníkovi uznal pohledávku jako pravou, je povinen jej uspokojit jako svého věřitele.


Poradna zdarma, rada třetí

V případě úplatného postoupení pohledávky, odpovídá postupitel postupníkovi za to, že pohledávka v době postoupení existovala a ručí za její dobytnost

Byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel ovšem neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením postupníka. Nedopatření lze postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky. Vadu pohledávky je však postupník povinen u postupitele vytknout bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl a měl zjistit.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Pohledávku může vymáhat i sám postupitel

Na žádost postupníka může postupitel vymáhat postoupenou pohledávku svým jménem na účet postupníka; bylo-li postoupení pohledávky dlužníkovi již oznámeno nebo prokázáno, může postupitel pohledávku vymáhat, pokud prokáže souhlas postupníka a pokud postupník pohledávku sám nevymáhá. Vymáhá-li postupitel pohledávku, může dlužník namítat proti ní své vzájemné pohledávky, jež má vůči postupiteli, nikoliv však pohledávky, jež má vůči postupníkovi.


Poradna zdarma, rada pátá

Některé pohledávky postoupit nelze

Ne všechny pohledávky je možné postoupit. Nelze například postoupit pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži dlužníka změnil. Rovněž nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem. Nový občanský zákoník již nezakazuje postoupení pohledávky, kterou nelze postihnout výkonem rozhodnutí, výčet pohledávek, které nelze postoupit je tak podstatně užší.

Vzory dokumentů o dluhu:
vzor Uznání dluhu,
vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách,
vzor Výzva k zaplacení dluhu z půjčky.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 26. 6. 2014:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoníkVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zajištění dluhu

Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění

Promlčení dluhů a jiných závazků

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Kvitance – návrat ke starému termínu přinesl nové problémy

Jak má správně postupovat věřitel se zajištěnou pohledávkou v insolvenčním řízení?

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.