Bezplatná právní poradna zdarma
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 

Rozhodčí doložka a řízení

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Již nějakou dobu platí novela zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, která zpřísňuje podmínky rozhodčího řízení, v nichž je jednou ze stran spotřebitel, a jejíž primární cíl byl zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčích řízeních, neboť spotřebitelé obvykle neměli ani ponětí, že rozhodčí doložku podepisují, popř. si nebyli vědomi, že tím vyloučí pravomoc soudů a v případě sporů budou podrobeni rozhodcům zvolenými podnikateli. Jednou z podstatných změn je také skutečnost, že rozhodčí nález ve spotřebitelských sporech musí být vždy odůvodněn a obsahovat poučení o možnosti podat návrh na jeho zrušení soudem. Níže si rozebereme, za jakých předpokladů může být rozhodčí doložka ve spotřebitelské smlouvě sjednána.


První rada právní poradny

Rozhodčí smlouva uzavírána se spotřebitelem musí tvořit samostatný dokument

Sjednává-li se rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv, musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, jinak je neplatná. Doposud podnikatelé využívali nepozornosti spotřebitelů a rozhodčí doložku vkládali přímo do spotřebitelské smlouvy, přičemž často byla umístěna velmi nenápadně či psaná malým písmem a spotřebitel tak neměl možnost uvědomit si, jaké důsledky toto ustanovení pro něj má. Díky novele zákona o rozhodčím řízení musí podnikatel spotřebitele vždy před uzavřením smlouvy informovat o tom, že s ním hodlá pro případ možných sporů, uzavřít rozhodčí smlouvu a vyloučit tak soudní pravomoc a vysvětlit mu jaké dopady pro spotřebitele bude tato rozhodčí smlouva mít.


Druhá rada právní poradny

Podnikatel je vždy spotřebitele povinen před uzavřením rozhodčí smlouvy informovat o jejích možných důsledcích a dalších zákonem vyžadovaných skutečnostech

Kromě toho, že rozhodčí doložka nemůže být součástí samostatné spotřebitelské smlouvy či obchodních podmínek podnikatele, musí rozhodčí smlouva se spotřebitelem obsahovat také pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, odměně rozhodce a předpokládaných druhů nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání, místu konání rozhodčího řízení, způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný. Jestliže rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje tyto informace, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé může podat spotřebitel návrh na zrušení tohoto nálezu soudem. Pokud soud rozhodčí nález zruší, pokračuje k návrhu některé ze stran po právní moci rozsudku v jednání ve věci samé a tuto věc rozhodne. Věc již nelze projednat v rozhodčím řízení.


Třetí rada právní poradny

Osoba rozhodce ve spotřebitelských sporech musí na rozdíl od běžného rozhodčího řízení splňovat zákonné stanovené požadavky

Rozhodcem určeným rozhodčí doložkou pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv může být jen osoba, která je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. Kromě toho, že tento rozhodce musí být občanem České Republiky, zletilý, bezúhonný a být plně svéprávný, musí mít navíc vysokoškolské vzdělaní v oboru právo. V nespostřebitelských rozhodčích řízeních osoba rozhodce podmínku právnického vzdělání splňovat nemusí - toto ustanovení má chránit spotřebitele zejména v tom, aby záležitost rozhodovala osoba znalá právní problematiky, a to především spotřebitelského práva. Při rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv je rozhodce povinen před zahájením projednávání věci stranám sdělit, zda v posledních 3 letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu nebo zda je rozhodcem v dosud neskončeném rozhodčím řízení ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran.


Čtvrtá rada právní poradny

V rozhodčích řízeních, ve kterých je jedna strana spotřebitelem není možné rozhodovat podle zásad spravedlnosti

Ve standardních rozhodčích řízení si mohou strany sjednat, že rozhodce není povinen rozhodovat v souladu s platnými právními předpisy, ale naopak, že rozhodce může rozhodovat podle zásad ekvity, čili podle zásad spravedlnosti. Ve spotřebitelských sporech je rozhodce povinen rozhodovat v souladu s předpisy určenými k ochraně spotřebitele. Nedostatek této podmínky může vést ke zrušení rozhodčího nálezu soudem, neboť soud může na návrh kterékoliv ze stran zrušit rozhodčí nález, jestliže rozhodce nebo stálý rozhodčí soud rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem.


Pátá rada právní poradny

Spotřebitel je více chráněn v případě neplatnosti rozhodčí smlouvy nebo nedostatku pravomoci rozhodce

V nespostřebitelských sporech může strana námitku nedostatku pravomoci zakládající se na neexistenci, neplatnosti nebo zániku rozhodčí smlouvy vznést nejpozději při prvním úkonu v řízení, týkajícího se věci samé. V případě sporů ze spotřebitelských smluv to však neplatí a spotřebitel může uplatnit v průběhu sporu tuto námitku kdykoliv. Tyto důvody zakládají možnost spotřebitele podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem. Pokud spotřebitel podá návrh na zrušení rozhodčího nálezu, soud vždy přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, aniž by o to spotřebitel žádal. Byl-li rozhodčí nález vydán ve sporu ze spotřebitelské smlouvy a návrh na jeho zrušení podal spotřebitel, soud také vždy přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro zrušení rozhodčího nálezu z důvodu, že byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, nebo, že rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje, ve věci se zúčastnil rozhodce, který nebyl ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování, nebo neměl způsobilost být rozhodcem, rozhodčí nález nebyl usnesen většinou rozhodců, či rozhodčí smlouva týkající se sporů ze spotřebitelských smluv neobsahuje informace požadované zákonem o rozhodčím řízení.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 6. 2. 2015
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonů rozhodčích nálezů
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Bezplatná poradna zdarma v emailu

Články bezplatné poradny zdarma publikujeme každý týden. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace!
Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a lze jej kdykoli odhlásit.


 

Související články

Jak správně postupovat při reklamaci

"Šmejdi" - nekalé praktiky na předváděcích akcích

Pravidla při nákupu zboží přes internet

Rozhodčí řízení

reklama
 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

reklama