Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Exekuce

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinného, nebude exekutor rozlišovat, který majetek je dlužníka a zabaví i majetek nepovinných osob. V praxi k tomu skutečně poměrně často dochází, neboť dozví-li se exekutor hodnověrně, kde se dlužník zdržuje a kde by tak měl mít svůj majetek, je pro něho téměř nemožné zjistit, které věci patří skutečně dlužníkovi a které naopak osobám, jež s ním obývají společný byt či dům. Zákon však na tyto situace pamatuje a přiznává poškozeným osobám několik možností, jak se proti tomuto jednání bránit.


Bezplatná poradna, rada první

Osoba, které byla neoprávněně sepsána nebo zabavena její věc, může podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí této věci ze soupisu


Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému věc nepatří či patřit nemůže, exekutor věc ze soupisu vyškrtne. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný.

 

Bezplatná poradna, rada druhá

O vyškrtnutí věci ze soupisu rozhoduje exekutor bez nařízení jednání

O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Pokud je však návrh nesrozumitelný nebo neurčitý nebo neobsahuje všechny stanovené náležitosti, vyzve exekutor v této lhůtě navrhovatele k opravě nebo doplnění podání a k tomuto mu stanoví lhůtu. Exekutor pak rozhodne o vyškrtnutí věci ze soupisu do 15 dnů od odstranění vad podání. Jestliže navrhovatel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, exekutor podání odmítne. K projednání o vyškrtnutí věci ze soupisu nenařizuje exekutor jednání, nýbrž rozhoduje pouze na základě předložených písemných důkazů. Je tak nezbytné, aby navrhovatel již v samotném návrhu o vyškrtnutí věci ze soupisu, předložil všechny listiny, které náležitě prokážou, že byla sepsána věc, která nepřipouští exekuci.


Bezplatná poradna, rada třetí

Jestliže exekutor shledá pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu o provedení soupisu písemně uvědomí

Shledá-li exekutor pravděpodobným tvrzení osoby přítomné při soupisu, že věc je ve vlastnictví třetí osoby, bezodkladně tuto třetí osobu písemně uvědomí o provedení soupisu a poučí ji o právu podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. K žádosti osoby, která tvrdí, že věc pojatá do soupisu je v jejím vlastnictví, exekutor sdělí údaje potřebné k uplatnění práva domáhat se vyškrtnutí této věci ze soupisu. Byla-li věc, která byla zajištěna bez návrhu oprávněného, vyškrtnuta ze soupisu nebo vyloučena z výkonu rozhodnutí, exekutor věc bez zbytečného odkladu předá navrhovateli na místě, kde ji zajistil, nedohodne-li se s navrhovatelem jinak. Neposkytne-li navrhovatel exekutorovi potřebnou součinnost při předávání věci, věc se navrhovateli předá v sídle exekutora.

 

Bezplatná poradna, rada čtvrtá

V případě, že exekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhoví, je dotčená osoba oprávněna podat k soudu tzv. vylučovací žalobu

Žalobu na vyloučení věci (excindační žalobu) podle občanského soudního řádu může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen zčásti, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí této lhůty a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat. Vylučovací žaloba je žalobou na určení, za jejíž podání se platí soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

 

Bezplatná poradna, rada pátá

Vylučovací žalobu může podat i jeden z manželů, byl-li neoprávněně postižen majetek patřící do společného jmění manželů

Byl-li exekucí postižen majetek, který patří do společného jmění manželů nebo se pro účely nařízení exekuce považuje za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela, ale vymáhanou pohledávku nelze z tohoto majetku uspokojit, může se poškozený manžel domáhat, aby tento majetek byl vyloučen z exekuce, a to obdobným způsobem, jako v případě majetku, u něhož exekuce není přípustná, tedy podáním excindační žaloby.

 

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 17. 1. 2017:
Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řádVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Jak vypořádat společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

Exekuce a její druhy

Nabytí vlastnického práva - poctivý nálezce

Spoluvlastnictví – správa společné věci

Sousedské vztahy - úskalí při opravě či přestavbě nemovitosti

Sousedské vztahy a imise

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.