Bezplatná právní poradna zdarma
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 

Dopravní nehody a přestupky

Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Pravděpodobně již každý zaznamenal, že zákon o silničním provozu prošel poměrně rozsáhlou novelou, která nabyla účinnosti dne 19. ledna 2013 a jež měla za úkol zejména eliminovat výmluvy řidičů na to, že dopravní přestupek spáchala jim osoba blízká. V čem přesněji tyto změny spočívají, si uvedeme v tomto článku.


Bezplatná poradna, rada první

Provozovatel vozidla nově nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti

Do přijetí novely zákona o silničním provozu nesměl provozovatel vozidla zejména:

  • přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, pokud nejde o přípojný podvozek (vozidlo) k záchrannému vozidlu Horské služby
  • svěřit řízení vozidla osobě, která není dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a v potřebném rozsahu neovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích
  • svěřit řízení motorového vozidla osobě, která není držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel

Od 19. ledna 2013 však přibylo provozovateli vozidla nové omezení, a to takové, že nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Řidiči již tak nemohou tvrdit, že neví, kdo řídil jejich vozidla, jinak se dopouštějí přestupku.


Bezplatná poradna, rada druhá

Provozovatel vozidla je povinen sdělit správnímu orgánu skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení dopravních předpisů

Provozovatel vozidla a osoba, které provozovatel svěřil vozidlo, s výjimkou, kdy provozovatelem vozidla je zpravodajská služba, jsou povinni na výzvu policie, krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče vozidla podezřelého z porušení ustanovení tohoto zákona; tímto ustanovením není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu. Fyzická osoba se dopustí jako provozovatel vozidla přestupku tím, že přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Za přestupek se uloží pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč.


Bezplatná poradna, rada třetí

Novelizovaný zákon o silničním provozu zavedl nový správní delikt spočívající v odpovědnosti provozovatele vozidla za dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích

Podle zákona o silničním provozu se právnická nebo fyzická osoba dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud:

  • porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání
  • porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
  • porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Maximální pokuta, kterou lze provozovateli vozidla uložit za nedodržení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích činí 10.000 Kč

Pokud provozovatel vozidla nezajistí dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích, uloží se mu pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje, maximální limit pokuty je však stanoven na 10 000 Kč. Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt projedná, pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku a nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě, nebo řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.


Bezplatná poradna, rada pátá

Pokud provozovatel vozidla prokáže, že předmětné vozidlo nemohl užívat, za správní delikt neodpovídá

Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích:

  • bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou, nebo
  • podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

 
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Bezplatná poradna zdarma v emailu

Články bezplatné poradny zdarma publikujeme každý týden. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace!
Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a lze jej kdykoli odhlásit.


 

Související články

Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát

Obecně k závazkům z deliktů

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte

Cyklisté pozor! Na přejezdu pro cyklisty nemáte absolutní přednost

Náhrada škody – za odložené věci neručíme

Náhrada škody – náhrada za zranění či usmrcení zvířete

Náhrada škody – osoba nebezpečných vlastností

reklama
 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

reklama