Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Pracovní poměr

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

V předchozím díle možných překážek v práci jsme se zabývali především pracovními překážkami vyjmenovanými v zákoníku práce. V tomto díle se zaměříme na další důležité osobní překážky zaměstnanců, stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., které kromě okruhu pracovních překážek stanoví rovněž rozsah pracovního volna v případě těchto překážek a také to, zda zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu či nikoliv.


Bezplatná poradna, rada první

Úmrtí blízkých osob zaměstnance patří mezi důležité překážky, u nichž má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytuje v rozsahu:

  • dva dny při úmrtí manžela, druha nebo dítěte a na další den k účasti na pohřbu těchto osob
  • jeden den k účasti na pohřbu rodiče a sourozence zaměstnance, rodiče a sourozence jeho manžela, jakož i manžela dítěte nebo manžela sourozence zaměstnance a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob
  • nezbytně nutné doby, nejvýše na jeden den, k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka zaměstnance nebo prarodiče jeho manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila se zaměstnancem v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže zaměstnanec obstarává pohřeb těchto osob

Při pohřbu spoluzaměstnance se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu poskytuje na nezbytně nutnou dobu těm zaměstnancům, kteří se pohřbu spoluzaměstnance zúčastní. Tyto zaměstnance určuje zaměstnavatel nebo zaměstnavatel po dohodě s odborovou organizací.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢

 

Bezplatná poradna, rada druhá

Mezi důležité osobní překážky zaměstnance patří rovněž jeho svatba nebo narození dítěte

Na vlastní svatbu zaměstnance je zaměstnavatel povinen poskytnout mu pracovní volno na dva dny a z toho jeden den k účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy nebo platu však zaměstnanci přísluší pouze za jeden den. Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rovněž rodiči na jeden den k účasti na svatbě jeho dítěte a ve stejném rozsahu se poskytuje pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče. Pracovní volno se poskytuje i při narození dítěte, a to na nezbytně nutnou dobu s náhradou mzdy nebo platu k převozu manželky (družky) do zdravotnického zařízení a zpět a bez náhrady mzdy nebo platu k účasti při porodu manželky (družky).

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Bezplatná poradna, rada třetí

Jestliže se zaměstnanec stěhuje, je zaměstnavatel povinen mu na jeho žádost poskytnout pracovní volno

Pokud se zaměstnanec stěhuje, má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dva dny. Jde-li však o přestěhování v zájmu zaměstnavatele, poskytuje se pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Během výpovědní doby má zaměstnanec nárok na pracovní volno za účelem hledání nového zaměstnání

Před skončením pracovního poměru přísluší zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu za účelem vyhledávání nového zaměstnání, nejvýše na však jeden půlden v týdnu, po dobu odpovídající výpovědní době v délce dvou měsíců. V případě výpovědi nebo dohody o ukončení pracovního poměru pro organizační změny zaměstnavatele se zaměstnanci poskytuje pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu, a to ve stejném rozsahu poskytuje jako v předchozím případě. Pracovní volno je možné se souhlasem zaměstnavatele slučovat.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.


Bezplatná poradna, rada pátá

Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání pro nepředpokládané komplikace v dopravě

Pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu se poskytuje na nezbytně nutnou dobu pro nepředvídané přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout včas místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. Na pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den má nárok těžce zdravotně postižený zaměstnanec pro znemožnění cesty do zaměstnání z povětrnostních důvodů nehromadným dopravním prostředkem, který tento zaměstnanec používá.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 20.1.2016:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády č. 590/2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých překážek v práciVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.