Nový občanský zákoník - případy z praxe
Všechny články  |  Dědictví  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
Nemovitosti

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Krásná zákoutí podhůří Beskyd lákají kdekoho. Jedno z těchto přírodou zalitých míst nabízela i vesnička Netolickov, kde se naskytla panu Václavu Borůvkovi jedinečná příležitost v podobě koupi pozemku. V tomto nádherném kraji nedotčeném civilizací se rozhodl postavit chatu, ve které by trávil chvíle odpočinku. Momentálně splácel hypotéku vážící se k rodinnému domu. I přes tuto skutečnost si byl z výplaty schopen ušetřit dostatečné množství finančních prostředků, a z tohoto důvodu koupi pozemku uskutečnil rovněž na splátky. Obrátil se s prosbou na kamaráda pana Jahodu, o kterém věděl, že mu zapůjčí bez problému peníze. Nicméně Pan Jahoda požadoval zapsání zástavního práva k pozemku do katastru nemovitostí, k němuž také došlo. Dohodli se na výši splátek a další měsíce Václav pravidelně zasílal sjednané splátky na Jahodův účet. Rok se s rokem sešel a Václav se ocitl bez práce a přestal panu Jahodovi splácet zápůjčku. Doufal, že za pár týdnů si najde nové zaměstnání. Práce ale nepřicházela a pan Jahoda se začal zajímat o své peníze. V této svízelné situaci Václava napadlo, že celý svůj majetek převede na syna.

Domníval se, že když majetek nevlastní, tak není již nikomu nic dlužen a pan Jahoda po něm nemůže nic požadovat. Pan Jahoda byl z Václavova jednání rozhořčený, protože mu zapůjčil peníze z přátelství a nečekal od něj žádný podraz. S dotazem, jak by mohl vymáhat pohledávku po panu Borůvkovi, kontaktoval internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz

RADA PRO PANA JAHODU

  • Nově je připuštěno převzetí veškerého majetku nebo jeho poměrné části. Pokud je majetek zatížen dluhy, je i nadále převodce majetku za dluhy odpovědný, a to společně a nerozdílně s novým nabyvatelem. Toto ustanovení má chránit věřitele před zbavováním se dlužníkova majetku (§ 1893).
  • Z uvedeného vyplývá, že pan Jahoda může požadovat splnění dluhu jak po panu Borůvkovi, tak po jeho synovi.
  • Pokud by byla již dlužná částka soudem přiznaná, může se pan Jahoda domáhat vyslovení neúčinnosti převodu majetku, který byl dluhem zatížen (§ 589 odst. 1).

 

KDE V NOZ NALEZNEME PRÁVNÍ ÚPRAVU ZMĚNY ZÁVAZKŮ?

§ 1879-1900 v části čtvrtá, hlavě první, dílu šestém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Již poněkolikáté je zmiňováno, že občanský zákoník přinesl ucelené systematické uspořádání, které pro změny závazků platí dvojnásob. Ke změně závazků může dojít z několika důvodů. Příkladem může být prodlení jednoho ze subjektů či vadné plnění. V díle šestém je upravena změna závazků právním jednáním osob. Ke změně závazku může dojít co do osob, nebo jeho obsahu. Změna závazku v osobě dlužníka obsahuje instituty jako převzetí dluhu, přistoupení k dluhu, převzetí majetku a postoupení smlouvy. Změna v obsahu závazku čítá tři instituty prostou dohodu, novaci a narovnání.

Ve výše uvedeném příběhu pana Jahody se jedná o změnu závazku v osobě dlužníka. Převzetí majetku je obnoveným institutem, který je nyní výslovně v zákoně uveden. Důvodem jeho obnovy jsou narůstající případy, kdy dlužník záměrně převádí majetek na jinou osobu, aby se vyhnul splnění dluhů. Jeho podstatou je, že zcizitel (převodce) ztrácí vlastnické právo k majetku, nicméně neztrácí postavení dlužníka z dluhů, které s majetkem souvisí. Na druhé straně nabyvatel je taktéž odpovědný za dluhy vážící se k majetku, pokud při uzavření smlouvy o jejich existenci věděl nebo vědět musel. Nabyvatel se stává společně a nerozdílně se zcizitelem dlužníkem z dluhů, avšak není povinen plnit více, než kolik činí hodnota majetku, jehož takto nabyl. Ve výše uvedeném případě pan Borůvka převedl majetek na svého syna. Syn se považuje podle § 22 OZ za osobou blízkou, pro niž je speciální právní úprava. Osobu blízkou totiž zákon znevýhodňuje, jelikož se stává dlužníkem z dluhů bez omezení na hodnotu majetku, jehož takto nabyla. To neplatí, prokáže-li, že o určitém dluhu nevěděla, ani vědět nemusela. Nicméně u převodu nemovité věci to bude velmi obtížné až nemožné. Pozemek je předmětem evidence katastru nemovitostí a zástavní právo je z katastru taktéž zjevné. Pokud by se dohodl pan Borůvka (zcizitel) se synem (nabyvatelem), že za dluhy neodpovídá, je toto ujednání vůči panu Jahodovi (věřiteli) neúčinné. V neposlední řadě je vhodné zmínit, že institut převzetí majetku se neuplatní u přeměny právnické osoby ani u zcizení závodu nebo jeho pobočky.

CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?

Postoupení smlouvy

Postoupení smlouvy je zcela novým institutem v občanském zákoníku. Předcházející úprava znala pouze postoupení cestovní smlouvy, popřípadě smlouvy s obchodním zástupcem. Dříve bylo možné převést pouze práva (pohledávky) nebo povinnosti (dluhy). Nyní zákon výslovně dovoluje převod všech práv a povinností. Postoupení smlouvy vychází z toho, že závazek vyjadřuje hospodářskou hodnotu, která může být zobchodována. Postoupení nesmí vylučovat povaha smlouvy, například smlouva o namalování portrétu. Lze postoupit smlouvu s účinky k tomu, co ještě nebylo splněno. Dále je nutný souhlas postoupené strany a od vyjádřeného souhlasu je smlouva vůči ní účinná. Poustoupit smlouvu lze ústně, ale v případě postoupení smlouvy věcného práva k nemovitosti se vyžaduje písemná forma.

Postoupení souboru pohledávek

Nejdůležitějším přínosem je postoupení souboru pohledávek tzv. globální cese. Může se jednat o pohledávky současné nebo budoucí. Podmínkou platnosti smlouvy je dostatečné určení převáděných pohledávek, zejména pokud se jedná o pohledávky určitého druhu vznikající věřiteli v určité době nebo o různé pohledávky z téhož právního důvodu.

Změna závazků v obsahu

Změna závazků v obsahu může být činěna prostou dohodou, novací nebo narovnáním. Prostá dohoda dává důraz především na vůli stran si dohodnout práva a povinnosti. Dále zákon upravuje speciální případy dohod. Novace znamená, že se dosavadní závazek ruší a nahrazuje se novým závazkem. Narovnání má nahradit původní závazek novým tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Novinkou je zde úprava zajištění, kde se stanoví, že pokud zajištění poskytuje třetí osoba, která k novaci ani k narovnání nepřistoupila, je zavázána nejvýše v rozsahu původního závazku. Třetí osobě zůstávají jí i nadále zachovány všechny námitky, které mohla proti pohledávce uplatnit, kdyby k novaci nebo k narovnání nebylo došlo.

NEZAPOMEŇTE

  • Mezi další způsoby, jakými lze změnit závazek, co do jeho subjektu, patří instituty převzetí dluhu a přistoupení k dluhu. Rozdíl mezi instituty převzetím dluhu a přistoupením k dluhu je zásadní jak pro věřitele, tak pro dlužníka. Převzetí dluhu je ujednání mezi dlužníkem a tím, kdo jeho dluh přejímá. Přejímatel tak vstupuje do postavení dosavadního dlužníka. K převzetí dluhu je zapotřebí souhlasu věřitele. Výhodnějším institutem pro věřitele je přistoupení k dluhu. Důvodem je, že nový dlužník se stává dlužníkem vedle původního dlužníka a jsou spolu zavázáni společně a nerozdílně.
  • Je vhodné také upozornit na odlišnosti mezi převzetím dluhu a ručením. Převzetím dluhu přejímatel rovnou vstupuje do postavení dlužníka, zatímco ručitel ručí za splnění dlužníkovy povinnosti a pro případ, že ji nesplní, je na něm, aby plnil.

 

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Zcizitel – osoba, která převádí své vlastnické právo.
Nabyvatel – osoba, která nabývá vlastnické právo, stává se novým vlastníkem převáděné věci.
Zavázáni společně a nerozdílně – neboli pasivní solidarita. Věřitel může žalovat jen jednoho nebo všechny dlužníky pro celou dlužnou částku.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zajištění dluhu

Zástavní právo

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Oddlužení jako způsob řešení úpadku

Sankce pro případ prodlení nájemce s placením nájemného či služeb

Kdy je dlužník v prodlení

Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.