Bezplatná právní poradna zdarma
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 

Rozvod

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto zákon o rodině stanoví, že otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. V dnešním pěti radách zdarma si blíže rozebereme, co všechno tyto nároky obsahují.


Prvá rada právní poradny

Úhradu na svou výživu může neprovdaná matka požadovat po povinném maximálně po dobu dvou let

Zákon o rodině limituje právo neprovdané matky na přiznání výživného pro její osobu po dobu nejvýše dvou let. Před novelizací předmětného ustanovení, k níž došlo k 1. 8. 1998, byla tato doba stanovena dokonce pouze na jeden rok. Doba poskytování výživného však závisí na skutečných potřebách matky a dalších relevantních skutečnostech, to znamená, že právo na úhradu výživy neprovdané matky může být přiznáno i na kratší dobu než dva roky (nikoliv však na dobu delší). Právní úprava již však neřeší, od kterého okamžiku má neprovdaná matka nárok na tento druh výživného, soudní judikatura se však staví k tomu, že právo na úhradu výživného vzniká nejdříve počátkem těhotenství a nejpozději porodem. Určení okamžiku, kdy právo neprovdané matce vzniklo, tak závisí především na rozhodnutí soudu.


Druhá rada právní poradny

Za výdaj související s těhotenstvím může být považováno například i jízdné na pravidelné lékařské prohlídky

Zákon o rodině rovněž nespecifikuje, co je možné podřadit pod náklady spojené s těhotenstvím a porodem. Za náklady spojené s těhotenstvím se ovšem obvykle požadují náklady na pořízení těhotenských oděvů, léků, speciálního druhu výživy, ale i náklady vynaložené na jízdné za ošetřujícím lékařem či jiné podobné výdaje, pokud byly vynaloženy účelně. Náklady spojené s porodem mohou být zejména poplatky za pobyt v nemocnici, lékařský zákrok a nezbytný zákrok. Za výdaje spojené s porodem nelze ovšem považovat například náklady na obstarání výbavy pro dítě, jelikož se podle soudní praxe jedná o nároky dítěte, které by měly být hrazeny v rámci plnění vyživovací povinnosti rodičů k dítěti.


Třetí rada právní poradny

Pokud muž odmítá neprovdané ženě plnit výživné a další náklady spojené s těhotenstvím a porodem, musí žena podat žalobu k soudu

V případě, že se žena s otcem dítěte na hrazení výživného a nákladů spojených s těhotenstvím a porodem nedohodnou, může se domoci svých nároků u soudu. Žalobu je oprávněna podat žena, jejíž těhotenství skončili porodem (a to i tehdy, narodilo-li se dítě mrtvé) proti muži, jehož otcovství bylo určeno společným souhlasným prohlášením nebo rozhodnutím soudu. Žaloba se tedy podává až po narození dítěte. Vzhledem k tomu, že se jedná o nároky neprovdané matky, nelze řízení zahájit proti manželovi matky nebo vůči jinému muži pokud manželovi matky svědčí zákonná domněnka otcovství. V žalobě musí matka dítěte zejména uvést, čeho se domáhá, v jaké výši požaduje jednotlivé nároky, apod., přičemž soudu je jejím návrhem vázán. Rovněž musí k žalobě připojit důkazy, jako je rodný list dítěte, doklady o zaplacení účelně vynaložených nákladů, atd. Práva neprovdané matky se promlčují v obecné tříleté promlčecí lhůtě.


Čtvrtá rada právní poradny

V případě, že nedojde k dobrovolnému určení otcovství, lze žalobu na přiznání nároků neprovdané matky podat i před narozením dítěte

Pokud nedojde k určení otcovství, nemá má matka pochopitelně koho označit v žalobě za žalovaného, zákon v tomto směru poskytuje neprovdané matce ochranu v tom smyslu, že ji umožňuje podat žalobu i vůči pravděpodobnému otci, a to především proto, aby se neocitla bez žádných finančních prostředků. Oproti standardnímu řízení o přiznání nároků neprovdané matky, je k podání žaloby aktivně věcně legitimována těhotná žena, to znamená, že žalobu je nutné podat před narozením dítěte. Soud pak může na návrh matky uložit domnělému otci povinnost, aby předem složil peněžní prostředky, jak na výživu pro ženu po dobu dvou let, tak na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem.


Pátá rada právní poradny

Otci dítěte lze uložit i povinnost složit předem výživné pro nenarozené dítě

Pravděpodobnému otci lze kromě předběžného opatření, které mu ukládá povinnost složit předem určenou částku na výživu neprovdané matky a další náklady související s porodem a těhotenství, současně uložit i povinnost poskytnout předem finanční prostředky určené na výživu dítěte. Předem složené výživné pro nezletilé dítě lze podle zákona poskytnout po dobu, co by ženě náležela mateřská dovolená, tedy na 28 týdnů, resp. 37 týdnů, porodila-li žena zároveň dvě nebo více dětí. Matka by samozřejmě měla i podat žalobu na určení otcovství spolu s žalobou na určení výživného.

 


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 4. listopadu 2013:
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině
Komentář k zákonu o rodině, Milana Hrušáková a kolektiv, 4. vydání. Praha: 2009, 586 s.
Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

 

Bezplatná poradna zdarma v emailu

Články bezplatné poradny zdarma publikujeme každý týden. Nepromeškejte žádný návod na řešení určité životní situace!
Stačí vepsat svůj email a kliknout na Přihlásit. Newsletter Právní linky je zdarma a lze jej kdykoli odhlásit.


 

Související články

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Následky zániku manželství

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Právo na osobní styk rodiče s dítětem

Péče o dítě po rozvodu manželství

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání

reklama
 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

reklama