Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Dopravní nehody a přestupky

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Vysoká rychlost vozidla nemusí mít vliv na zavinění nehody

Největší nárůst dopravních přestupků je zaznamenán v překročení povolené rychlosti, v daném místě. Řidič, který nedbá na pravidla silničního provozu a jede vyšší rychlostí, než je mu zákonem povolena, ohrožuje nejen sebe, ale i ostatní řidiče a popřípadě chodce, kterého může nárazem vozidla vážně zranil nebo usmrtit. V takovém případě musí počítat s tím, že proti němu může být zahájeno trestní stíhání pro některých nedbalostních trestních činů.

 

Je nutné si uvědomit, že práva i povinnosti mají všichni, ať už jsou v roli poškozeného, viníka nebo dalších osob, které mají vztah k některému účastníků, nebo se jich dotýká vzniklá škoda. Z právního hlediska je v takových případech zásadní otázka prokázání zavinění na straně některého z účastníků nehody. V některých případech odpovídá dopravní nehoda trestnému činu a v takových případech je vůči viníkovi zahájeno trestní stíhání a řízení provádí orgány činné v trestním řízení (policie, státní zástupci, soudy).

 

Vysoká rychlost poškozeného, při nedání přednosti v jízdě ze strany druhého účastníka nehody, může být důvodem k přehodnocení míry zavinění na dopravní nehodě, nelze ji však prokázat pouhým tvrzením jednoho z účastníků. Je nutný znalecký posudek, který vychází ze stop zaznamenaných na místě nehody, jako jsou například brzdná dráha, místo střetu vozidel, konečné postavení po nehodě. Jedním z důležitých faktorů je rychlost vozidel včetně překročení maximálně povolené rychlosti v místě nehody, dále chování účastníků nehody, reakce a možnosti zabránění střetu. Stejné je to, pokud někdo řídil pod vlivem alkoholu - po jedné právní linii se řeší, že jste nedali přednost v jízdě a po druhé závažný přestupek řidiče, že řídil pod vlivem alkoholu či jiným omamným látek.

 

Zde lze poukázat na judikaturu Nejvyššího soudu ČR, konkrétně na rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 182/2001, z něhož vyplývá, že hranice okolností, které může či nemůže řidič předvídat, nelze dovozovat pouze hypoteticky, ale je třeba vycházet z objektivních okolností konkrétní dopravní situace, která může být charakterizována celou řadou faktorů. Z hlediska zavinění z nedbalosti to pak znamená, že kromě míry povinné opatrnosti vyplývající z pravidel silničního provozu zde existuje i subjektivní vymezení, jež spočívá v míře opatrnosti, kterou je schopen řidič v konkrétním případě vynaložit. O zavinění z nedbalosti může jít pouze tehdy, pokud povinnost a možnost předvídat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem jsou dány současně.

 

Chodec je účastníkem provozu stejně jako řidič

Chodec je také účastníkem silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích, a stejně tak jako řidič je i on povinen se řídit tímto zákonem a dodržovat své povinnosti. V případě, že tyto povinnosti poruší, musí pak nést odpovědnost na následky tím zapříčiněné. Schopnost předvídat neoznačeného chodce jdoucího v nočních hodinách po nesprávné straně vozovky v extravilánu (například mezi poli), pak nelze po řidiči vyžadovat. V takovém případě řidič za protiprávní následek neodpovídá.

 

Související judikáty

Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou dohodnout na míře jejich zavinění

K povinnosti řidiče informovat spolujezdce o povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu

Ke spoluzavinění cyklisty staršího 15 let na dopravní nehodě spočívající v nepoužití ochranné přílbyVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Ústavní soud vyhověl námitkám řidiče, právně zastoupeného Mgr. Petrem Kaustou, ve věci dopravní nehody v důsledku níž došlo k úmrtí ročního dítěte

Silniční kontrola

Cyklisté pozor! Na přejezdu pro cyklisty nemáte absolutní přednost

Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

Jak postupovat v případě dopravní nehody

Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou dohodnout na míře jejich zavinění

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.