Dědické řízení

Dědické řízení se zahajuje i bez návrhu, jakmile se soud dozví o tom, že někdo zemřel. Projednáním dědického řízení bývá pověřen notář jako soudní komisař, který má za úkol zjistit okruh dědiců zůstavitele a veškerý jeho majetek a závazky. Do dědického řízení tedy nutné se nijak přihlašovat, neboť notář účastníky řízení sám vyrozumívá. Dědit je možné na základě závěti, dědické smlouvy nebo zákona. V dědickém řízení se upřednostňuje především projev zůstavitele, jak má být s jeho majetkem naloženo. Za tímto účelem může sepsat zůstavitel závěť či s dědicem uzavřít dědickou smlouvu. Náležitosti závěti i dědické smlouvy upravuje občanský zákoník.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Více o právní poradně online ⇢


Závěť

Závěť může být buď sepsána a podepsána vlastnoručně zůstavitelem (holografní závěť) nebo ji lze sepsat například na počítači za účasti svědků (alografní závěť) či ve formě notářského zápisu. Ve výjimečných případech je možné závěť pořídit i ústně. Přesto, že za sepsání závěti u notáře zaplatíte notářovi poplatek, bývá tento druh závěti považován za nejbezpečnější, protože závěť je pak uložena do centrální evidence závětí. Zůstavitel ovšem není ve své vůli o tom, komu připadne po jeho smrti jeho majetek však zcela neomezen – existují totiž neopominutelní dědicové, kteří dědí i tehdy, i když je zůstavitel do své závěti vůbec nezahrnul. Vyloučit neopominutelné dědice lze jen jejich vyděděním, a to pouze pro některý ze zákonem taxativně stanovených důvodů.


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Dědění podle zákona

V případě, že zemřelý po sobě nezanechá platnou závěť nebo závěť nedopadá na všechen jeho majetek, nastupuje dědění podle zákona. V první skupině dědí manžel či partner zůstavitele a jeho děti. V případě zesnulého manžela je vždy nutné nejprve v dědickém řízení vypořádat společné jmění manželů a zjistit tak, co bude předmětem dědického řízení. Druh nebo družka dědí po svém druhovi až ve třetí dědické skupině, tedy až tehdy, pokud nedědí některý ze zůstavitelových potomků, a to ještě jen za předpokladu, že se zemřelým druhem spolu žili alespoň po dobu jednoho roku ve společné domácnosti.


Odmítnutí dědictví

Dědic má vždy možnost dědictví odmítnout – to je vhodné zejména v případech kdy na dědictví váznou dluhy, které by pak mohly být i eventuálně po dědicích vymáhány prostřednictvím exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí. Dědické řízení pak končí vydáním usnesení, které je možné napadnout odvoláním ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení. V případě, že ten, který měl být právoplatným dědicem, zjistí, že jeho dědictví připadlo někomu jinému, může proti tomuto neoprávněnému dědici podat žalobu na vydání dědictví. Tuto žalobu je však možné podat pouze v obecné tříleté promlčecí lhůtě od právní moci usnesení o skončení dědického řízení.


Dědická daň

Do 30 dnů od ukončení dědického řízení, uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nebo převodu nemovitosti je také třeba podat dílčí daňové přiznání, a to i v případě, že je dědická daň nulová.


Rady k dědictví v Českém rozhlase


Poslechněte si rady k dědictví ze záznamu vysílání Českého rozhlasu

Právník Právní linky Mgr. Petr Kausta z odpovídá na dotazy posluchačů v pravidelném pořadu Poradna na vlnách Českého rozhlasu, stanice Ostrava.

Dědictví - novinky v novém občanském zákoníku

Tento prohlizec nepodporuje audio element.


Právní situace, kde nejčastěji radíme

Přemýšlíte jak naložit s svým majetkem ještě za života tak, aby jste svůj majetek mezí vaše potomky, případně další osoby, rozdělili podle svých představ?

Rozhodli jste se o svém majetku pořídit závěť, nevíte jakým způsobem to udělat a chcete se vyhnout případné neplatnosti závěti?

Nevíte jaké práva a povinnosti přechází na dědice po smrti zůstavitele?

Nevíte kdy můžete odmítnout dědictví a jaké to má následky?

Jste neopomenutelným dědicem a zůstavitel vás vydědil nebo opomněl v závěti?

Chcete svého potomka vydědit a nevíte jakým způsobem to můžete udělat a pro jaké důvody?

Jak má postupovat dědic, který nebyl vůbec notářem o dědickém řízení vyrozuměn?

Do kdy musí vyplatit dědic dědický podíl ostatním dědicům?

Kdo musí zjistit, jaký majetek vlastnil zemřelý zůstavitel?

Je možné započtení daru za života zůstavitele?

Je dědic odpovědný za dluhy, které vzniknou na majetku zůstavitele po smrti?

Má přednost závěť nebo rozdělení společného jmění manželů SJM při úmrtí manžela, manželky?