Nový občanský zákoník - případy z praxe
Všechny články  |  Dědictví  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
Ostatní

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte „Podpůrná opatření"

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat?  Využijte „Podpůrná opatření"

Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a občas mu dělá obtíže i řeč. Začal se bát, že jakmile ho choroba více ovládne, nebude schopen se postarat sám o sebe a ani o svůj majetek.

Pan Borůvka má velmi hodnou dceru Alenku, která mu se vším vždy ráda pomohla. Pan Borůvka má přání, aby i ve vlastní nezpůsobilosti právně jednat zůstal ve svém domě, a pokud mu to zdravotní stav nedovolí, aby byl přemístěn do pečovatelského zařízení Jahůdka, kterého si vždy jeho známí pochvalovali. Zároveň by si moc přál, aby se jeho opatrovníkem stala jeho dcera Alenka. Proto požádal internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz o pomoc s řešením této situace.

RADA PRO PANA BORŮVKU A JEHO DCERU ALENKU

  • Panu Borůvkovi zákon umožňuje u notáře společně se svou dcerou sepsat předběžné prohlášení (§ 38). Sepsat platně předběžné prohlášení může rovněž sepsat před dvěma svědky, které prohlášení svými podpisy potvrdí.
  • Opatrovník, jeho dcera Alenka, je pak po celou dobu opatrovnictví povinna respektovat vůli pana Borůvky učiněnou v předběžném prohlášení.

 

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU SVÉPRÁVNOSTI NALEZNETE?

§ 38-65 v části prvé, hlavě druhé, dílu prvém a oddílu druhém, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.


Nová právní úprava opouští od terminologie „způsobilosti k právním úkonům“ a nahrazuje ho původně starším termínem „svéprávnost“. Původní občanský zákoník dovoloval soudům člověka zcela zbavit způsobilosti právně jednat. Od 1. ledna 2014 to však již není možné. Důvody jsou jasné, české soudy zbavily přes 30 000 osob možnosti zcela právně jednat (osoba byla odkázána pouze na opatrovníka). Nově lze maximálně člověka omezit na jeho svéprávnosti, a to až jako poslední možnost, pokud nepostačí vzhledem k jeho zájmům mírnější a méně omezující opatření. Soud může omezit svéprávnost člověka pouze v rozsahu, v jakém člověk není pro duševní poruchu, která není jen přechodná, schopen právně jednat. Soud tak učiní způsobem, že vymezí rozsah, v jaké je potřeba způsobilost člověka samostatně právně jednat omezit. Osobě, která je omezena na svéprávnosti, jmenuje soud opatrovníka. Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka samostatně právně jednat v běžných záležitostech.

CO JE NOVÉHO V OBLASTI SVÉPRÁVNOSTI?

V oblasti svéprávnosti, tedy způsobilosti samostatně právně jednat, nalézáme mnoho novinek. Úprava svéprávnosti doznala největšího počtu změn, které mají široký dopad do práv jedince.

Co se stane s lidmi, kteří jsou zbavení nebo omezeni na způsobilosti k právním úkonům po 1. lednu 2014?

Osoby zcela zbavené způsobilosti k právním úkonům, se od 1. ledna 2014 považují za osoby omezené na svéprávnosti. Komu byla omezena způsobilost k právním úkonům, má od 1. ledna 2014 omezenou svéprávnost v tom rozsahu, jakou jí měl před 1. lednem 2014.
Soudy mají však povinnost do 3 let od 1. ledna 2014 rozhodnout, zda člověk omezený na svéprávnosti zůstane i nadále omezen nebo, zda se využije jiné podpůrné opatření k ochraně jeho zájmům.

Podpůrná opatření

Nový občanský zákoník dává možnost využít tzv. podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat. Tato podpůrná opatření slouží zejména k ochraně dospělého člověka, který trpí duševní poruchou, která mu činí problémy samostatně právně jednat. Podpůrná opatření mají v zásadě přednost před omezením svéprávnosti. Omezit svéprávnost lze až tehdy, pokud jiné podpůrné opatření se zdá býti neúčinné. Podpůrnými opatřeními jsou:

1. předběžné prohlášení (§ 38 a násl.),
2. nápomoc při rozhodování (§ 45 a násl.),
3. zastoupení členem domácnosti (§ 49 a násl.),

1. Předběžné prohlášení
Předběžné prohlášení je institut, který poslouží tehdy, když člověk cítí, že v blízké budoucnosti bude pro duševní poruchu nezpůsobilý právně jednat. Notářský zápisem nebo soukromou listinou opatřenou datem a potvrzenou dvěma svědky si může člověk určit, aby byly jeho záležitosti spravovány určitým způsobem nebo aby je spravovala určitá osoba nebo aby se určitá osoba stala jeho opatrovníkem. Výhodou předběžného prohlášení je skutečnost, že ho lze odvolat nebo zničit, aniž je potřeba přivolení soudu.

2. Nápomoc při rozhodování
Smlouvou o nápomoci si člověk (podporovaný), který potřebuje nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha působí obtíže, může určit, aby byl podpůrce (člověk, který bude napomáhat podporovaného) přítomen při jeho právních jednáních nebo aby mu podpůrce zajistil potřebné údaje a sdělení nebo aby mu napomáhal radami. Aby byla smlouva účinná, je potřeba jí nechat schválit soudem. Podpůrce může být např. kamarád nebo advokát. Zákon dovoluje, aby bylo podpůrců více. Podpůrce může odvolat jen soud (rozdíl od předběžného prohlášení).

3. Zastoupení členem domácnosti
Pokud člověku (zastoupenému) brání duševní porucha samostatně právně jednat, může určit, aby ho zastupovalo jeho dítě, rodič, sourozenec, manžel nebo registrovaný partner, nebo osoba, která se zastoupeným žila před vznikem zastoupení ve společné domácnosti alespoň 3 roky. Ke vzniku zastoupení (stejně jako u smlouvy o nápomoci) se vyžaduje schválení soudu. Zastoupení zástupcem se vztahuje na obvyklé záležitosti (např. nakládání s příjmy zastoupeného v rozsahu potřebném pro obstarání jeho záležitosti). Zastoupený si může zvolit i více zástupců.

NEZAPOMEŇTE

  • Rozhodnutí o omezení svéprávnosti nezbavuje člověka samostatně právně jednat v běžných záležitostech.
  • Předběžné prohlášení vyžaduje notářský zápis nebo prohlášení musí být opatřeno datem a podpisy dvou svědků.
  • Smlouva o nápomoci, jakož i zastoupení členem domácnosti, vyžaduje schválení soudu.

 

DOPORUČENÍ Z PRAXE

  • V případě, kdy se rozhodnete zvolit si některé z podpůrných opatření, dbejte na výběru osoby, která vám bude napomáhat nebo která vás bude zastupovat. Pokud by byla zastupováním způsobena újma, lze právní jednání prohlásit za neplatné.
  • Pokud se dostanete do podstatných rozporů mezi vašimi zájmy a vůlí podpůrce nebo zástupce, lze zastoupení odmítnout nebo odvolat.
  • Soud by měl dohlížet nad tím, zda opatrovník plní řádně své povinnosti. V případě rozporů nebo závažných porušení povinností opatrovníka, lze jmenovat nového.

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Podpůrce – ten, který napomáhá při právním jednání osoby, která trpí duševní poruchou.
Podporovaný – je osoba, která potřebuje nápomoc při rozhodování, protože jí v tom činí duševní porucha potíže
Zastoupený – je osoba, která se nechala zastupovat členem domácnosti proto, že nebyla samostatně schopna právně jednat.
Zástupce – osoba, která zastupuje zastoupeného.
Opatrovník – je osoba, která zastupuje osobu, která je omezena na svéprávnosti.Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Podání stížnosti proti postupu poskytování zdravotních služeb

Pacient má právo na léčbu, informace a ochranu soukromí

Práva pacienta

I po smrti je osobnost člověka zákonem chráněna

V případě, že svědkovi trestného činu hrozí nebezpečí, lze mu poskytnout zvláštní ochranu

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.