Informace o poskytovateli právních služeb

před uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb s klientem na internetové právní poradně www.pravnilinka.cz.

Mgr. Petr Kausta, advokát, tímto klientovi, který je v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a který hodlá s advokátem uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, sděluje zákonem stanovené informace o advokátovi, a to následující:

Advokát poskytující služby: Mgr. Petr Kausta, e.č. ČAK 01616
IČ: 66245010
DIČ: CZ6705010136
Plátce DPH: Ano
Čs. Legií 5, 70200 Ostrava

Advokátní kancelář:
Právní služby poskytované dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

Kontaktní pevná telefonní linka: +420 596 113 100
e-mail: info@pravnilinka.cz
web: www.pravnilinka.cz

Bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 107 – 6583800217/0100

 

Poskytované služby advokátem na webu www.pravnilinka.cz

Telefonická právní poradna s předplacením právní konzultace

Předmětem právní služby je „Telefonická právní poradna“ je právní konzultace klienta s advokátem či advokátním koncipientem. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby „Telefonická právní poradna“ mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Upozornění

Telefonické právní konzultace je nutno si předplatit a právní konzultace bude poskytnuta, až po prokazatelném připsání ceny konkrétní právní služby na účet advokáta. V rámci jedné právní porady se jedná o právní konzultaci vždy v rozsahu do 15 minut, jedná se vždy o započatou čtvrthodinu právní konzultace, nelze tedy volat vícekrát po jednotlivých minutách v rámci ceny za jednu právní konzultaci.

Právní poradna online

Předmětem právní služby „Právní poradna online“ je zodpovězení právního dotazu klienta. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby „Právní poradna online“ mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Vzory smluv a dokumentů

Předmětem právní služby „Vzory smluv a dokumentů“ je závazek advokátní kanceláře dodat klientovi elektronickou cestou vzor smlouvy či dokumentu z aktuální nabídky na webu www.pravnilinka.cz. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby „Vzory smluv a dokumentů“ mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Vzorové odpovědi na časté právní dotazy

Předmětem právní služby „Vzorové odpovědi na časté právní dotazy“ je závazek advokátní kanceláře dodat klientovi elektronickou cestou právní rozbor – odpověď na předem definované dotazy z aktuální nabídky na webu www.pravnilinka.cz. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby „Vzorové odpovědi na časté právní dotazy“ mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

Vypracování Smlouvy k nemovitosti advokátem

Předmětem právní služby „Smlouvy k nemovitostem“ je vypracování smlouvy k nemovitostem dle zadání klienta. Tuto právní službu je možno objednat dle nabízených produktů uvedených na webu www.pravnilinka.cz.

Cena právní služby „Smlouvy k nemovitostem“ mezi advokátem a klientem bude sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz.

 

Právní služby

Právní služby jsou poskytovány v oblasti práva občanského, obchodního, fundací a korporací, rodinného, exekučního, nemovitostí a bytů, trestního, přestupkového, správního, ústavního.

Způsob stanovení odměny advokáta: Cena právní služby je vždy mezi advokátem a klientem sjednaná v čase objednávky služby klientem dle aktuální ceny konkrétní právní služby uvedené na webu www.pravnilinka.cz. Cena odměny je uvedena včetně DPH

Způsob platby odměny advokáta: On-line bankovním převodem, bankovním příkazem k úhradě, vkladem na účet advokáta, v hotovosti

Pojištění odpovědnosti advokáta: Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu

Práva klienta z případného vadného plnění advokáta: Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Klient tímto prohlašuje, že vzal na vědomí výše uvedené informace o advokátovi Mgr. Petrovi Kaustovi a způsobu a formě jí poskytovaných právních službách a tyto jsou mu srozumitelné, což vše stvrzuje klikem na políčko souhlasím v příslušném okně na webu www.pravnilinka.cz

Mgr. Petr Kausta

advokát