Nový občanský zákoník - případy z praxe
Všechny články  |  Dědictví  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Ostatní  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
Rozvod

Péče o dítě po rozvodu manželství

Péče o dítě po rozvodu manželství

Soud schválil dohodu rodičů Karla a Adély Malinových o úpravě poměrů k nezletilému Jakubovi pro dobu po rozvodu jejich manželství. V dohodě bylo stanoveno, že Jakub se svěřuje do výlučné péče matky s tím, že otec má právo styku s Jakubem každý lichý kalendářní víkend.

Otec si však i proti vůli matky dítě nechává po mnohem delší dobu, než je uvedené období. S prosbou o pomoc, jak tuto situaci vyřešit, se paní Malinová obrátila na internetovou právní poradnu www.pravnilinka.cz.

RADA PRO PANÍ MALINOVOU

 • Soudem schválená dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti je titulem pro výkon rozhodnutí (§ 501 ZŘS).
 • Paní Malinová má právo podat návrh na výkon rozhodnutí pro nesplnění povinností vyplývajících z dohody. Návrh je potřeba podat okresnímu soudu, v jehož obvodu má nezletilý své bydliště (resp. soudu, který již ve věci péči o nezletilé, rozhodoval).
 • Soud je povinen ještě před nařízením výkonu rozhodnutí vyzvat otce, aby dohodu řádně plnil a poučit ho o možnostech výkonu rozhodnutí uložením pokut (až 50.000 Kč) nebo odnětím dítěte.
 • Pokud pan Malina neplní schválenou dohodu ani po výzvě, uloží mu soud pokutu, kterou lze nařídit i opětovně. Výše jednotlivé pokuty nesmí přesahovat 50.000 Kč. Pokuty připadají státu a lze je použít pro náhradu vynaložených a prokazatelných nákladů, slouží-li k uspokojení nezbytných potřeb dítěte (§ 502 ve spojení s § 507 odst. 1 ZŘS).
 • Je-li to účelné, může soud nařídit panu Malinovi setkání s mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo nařídit, aby byl styk prováděn pod dohledem orgánu sociálně právní ochrany dětí či nařídit setkání s odborníkem v oboru pedopsychologie (§ 503 ZŘS).
 • Ve výjimečných případech může soud nařídit výkon rozhodnutí odnětím dítěte (§ 504 ZŘS).

 

KDE PRÁVNÍ ÚPRAVU SPOLEČNÉHO JMĚNÍ NALEZNETE?

§ 887 – 891; § 906 – 908; § 953 - 957 v části druhé, hlavě druhé, dílu druhém, oddílu třetím a pododdílu třetím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 466 – 477 v části druhé, hlavy páté, dílu prvém, oddílu pátého, pododdílu druhého zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále ZŘS)
§ 500 – 510 v části druhé, hlavy páté, dílu druhém, oddílu druhém, pododdílu druhého zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále ZŘS)

 

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY

Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Rozvod manželství je životní změnou, která se může negativně dotknout celé rodiny. Největší újmu nenese manžel, který přijde o majetek, ale dítě, jehož vývoj je na základě rozvodové a porozvodové situace mnohdy závažně ohrožen. Úprava poměrů k nezletilému dítěti je podmínkou pro rozvod manželství. Nový občanský zákoník setrvává na dosavadních formách péče o nezletilé dítě, i když jejich obsah mírně mění. Mezi formy péče patří:

 • výlučná péče jednoho z rodičů
 • střídavá péče
 • společná péče
 • péče osobou odlišnou od rodičů

Podstatou porozvodové péče je, s kým bude nezletilé dítě po rozvodu žít ve společné domácnosti a zároveň, kdo z rodičů bude rozhodovat o běžných záležitostech dítěte. O tom, v jaké formě osobní péče dítě bude, rozhoduje primárně dohoda rodičů. Dohodu rodičů schvaluje soud rozsudkem a neschválí jí tehdy, pokud je v rozporu se zájmem dítěte. Pokud nejsou manželé s to se dohodnout, rozhoduje o formě osobní péče soud. Soud rozhoduje se zřetelem k souhlasnému stanovisku rodičů, ale také vezme v úvahu vztah nezletilého dítěte k sourozencům a dalším osobám. Při rozhodování je nejdůležitější zájem dítěte. Za tímto účelem bere ohled na osobnost dítěte, citovou orientaci, zázemí, výchovné schopnosti rodičů, očekávanou stálost výchovného prostředí, kdo z rodičů o dítě dosud řádně pečoval a dbal na řádnou výchovu, jakož i u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Určit nejlepší formu osobní péče je velmi složitá záležitost, ani jedna z forem nemůže nahradit dosavadní péči obou rodičů. Každý případ je do jisté míry individuální, proto nelze s určitostí říci, která z forem je nejlepší.

FORMY PÉČE O DÍTĚ PO ROZVODU MANŽELSTVÍ

1. Výlučná péče jednoho z rodičů

Rozhodnutím o výlučné péči jednoho z rodičů se dítě svěřuje do péče matky nebo otce s tím, že druhý rodič má právo na styk s dítětem. Styk lze výjimečně omezit nebo přímo zakázat. Primárně je na dohodě rodičů, jakým způsobem se druhý rodič bude s dítětem stýkat. Nedohodnou-li se rodiče, nebo vyžaduje-li to zájem na výchově dítěte a poměry v rodině, soud styk rodiče upraví, případně určí i místo styku.

2. Střídává péče

Střídává péče je založena na tom, že dítě žije po určité období s každým z rodičů (např. dny v týdnu, liché týdny, měsíce apod. – intervaly nemusí být shodné). Výhodou střídavé péče je, že dítě je po stejnou dobu u obou rodičů a dále v tom, že oba rodiče se vyváženě podílejí na výchově a vývoji dítěte. Důležité je, aby oba rodiče spolu ve výchově a péči co nejvíce kooperovali. Nicméně i přes nesouhlas jednoho z rodičů, může soud nařídit střídavou péči, neboť soud sleduje především zájmy nezletilých dětí. Naproti tomu se jistou nevýhodou střídavé péče může být nestálost výchovného prostředí, která se může projevit v dalším osobním vývoji dítěte. Obzvlášť citlivá je střídavá péče u dítěte školního věku. Pokud rodiče dítěti nevytvoří stále zázemí, může to v dítěti vzbuzovat pocit, že nikam nepatří. Dohodu rodičů o střídavé péči může soud schválit nebo neschválit jako celek, nikoli jen její část, s dodatky nebo podmínkami apod.

3. Společná péče

Rozhodnutí o společné péči znamená, že poměry k nezletilému dítěti, případně vyživovací povinnosti, nejsou určeny. Jedná se o nevykonatelné rozhodnutí. Společnou péči bychom doporučili tehdy, jedná-li se o spíše starší nezletilé dítě, které již nesdílí s rodiči společnou domácnost, anebo tam, kde i po rozvodu rodiče žijí ve společné domácnosti a jsou schopni spolu komunikovat a dohodnout se. Novinkou je, že o společné péči nemůže již rozhodnout soud, ten může pouze schválit dohodu o společné péči. Jinými slovy řečeno: se společnou péči musí oba rodiče souhlasit.

4. Péče osobou odlišnou od rodičů

Další novinkou je výslovné právo soudu o tom, že může nezletilé dítě svěřit do péče jiné osoby, je-li to potřebné v zájmu dítěte. Půjde o výjimečné a zpravidla dočasné situace. Může se jednat o příbuzného, osobu blízkou. Mezi další formy péče patří pěstounská péče či ústavní výchova.

 

NEZAPOMEŇTE

 • Místně příslušným soudem pro úpravu poměrů k nezletilému dítěti, je okresní soud, v jehož obvodu má dítě bydliště (§ 4 ve spojení s § 467 ZŘS).
 • Účastníky řízení jsou rodiče a nezletilé dítě, které je v řízení zastoupené tzv. kolizním opatrovníkem. Tím je zpravidla orgán sociálně právní ochrany dětí (§ 469 odst. 1 ZŘS).
 • Řízení lze zahájit na návrh rodičů, ale také i bez návrhu, např. na základě podnětu orgánu sociálně právní ochrany dětí (§ 468 ZŘS).

 

DOPORUČENÍ Z PRAXE

 • Ještě před rozvodem manželství doporučujeme rozvodovou situaci řešit pomocí odborníků. Rozvodové poradenství poskytují různá mediační centra, psychologové, advokáti apod. Poradenská nebo mediační pomoc rozvádějícím rodinám může pozitivně přispět k rozhodování o tak zásadních otázkách, jako s kým a jakým způsobem bude pečováno o nezletilé dítě po rozvodu manželství.
 • Dobře zvažte, jaká forma osobní péče bude pro vaše dítě nejvhodnější, neboť neuváženým rozhodnutím ublížíte zejména samotnému dítěti, které ve většině případů za rozvod nemůže.


Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Právo na osobní styk rodiče s dítětem

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Určování otcovství

V případě celodenní péče o dítě má rodič nárok na rodičovský příspěvek

Pokud rodič závažným způsobem porušuje své rodičovské povinnosti, může být zbaven rodičovské odpovědnosti

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.