Právní rady

Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát

Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát

Na základě zákona č. 82/1998 Sb. odpovídá stát za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním  ... 

Více zde
Specifika timesharových smluv

Specifika timesharových smluv

V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává doč ... 

Více zde
Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním říz ... 

Více zde
Obecně k závazkům z deliktů

Obecně k závazkům z deliktů

Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní u ... 

Více zde
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účast ... 

Více zde
Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost

Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost

Žaloba pro zmatečnost patří v občanskoprávním řízení spolu s dovoláním a obnovou řízení mezi mimořádné opravné prostředky, tedy prostředk ... 

Více zde
Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Osobnostní práva jsou práva společná každému člověku, která se nabývají narozením a zanikají smrtí. Ochrana osobnosti je zakotvena v několika právn ... 

Více zde
Mediace jako alternativa soudního řízení

Mediace jako alternativa soudního řízení

Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup  ... 

Více zde
Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním

Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který se podává proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu, ... 

Více zde
Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání

Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání

Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo n ... 

Více zde
K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislost ... 

Více zde
Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení kdysi právní úprava označovala mimo jiné také jako neoprávněný majetkový prospěch. Bez ohledu na právní terminologii se jedná  ... 

Více zde
Následky zániku manželství

Následky zániku manželství

K zániku manželství může dojít rozvodem nebo smrtí manžela. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravite ... 

Více zde
Vazba není důkazem o vině obviněného

Vazba není důkazem o vině obviněného

V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Vzít do v ... 

Více zde
Každý má právo na svobodný přístup k informacím

Každý má právo na svobodný přístup k informacím

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejic ... 

Více zde
Oprávnění příslušníků Celní správy

Oprávnění příslušníků Celní správy

Před vstupem České republiky do Schengenského prostoru mezi hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob překračujících naše státní hrani ... 

Více zde
Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Definici korupce nenalezneme v žádném českém právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti korupci, ratifikovanou Českou republikou v roce 20 ... 

Více zde
Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné pro ... 

Více zde
Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energ ... 

Více zde
Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

Chcete-li si zajistit pohledávku, využijte směnku

 Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vtahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu,  ... 

Více zde