Judikáty

Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Nájmy  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozvod  |  Závazkové právo, smlouvy  | 
nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1024/15

Ústavní soud se zastal invalidní důchodkyně

Je porušení práva na spravedlivý proces, pokud obecné soudy sankciují osoby právně neznalé, zato, že neznají „správné právnické argumenty“? (Rozhodnutí ÚS ze dne 1.8.2016)

 ... více
21 Cdo 149/2008

K okamžiku, kdy je možné učinit projev vůle odmítnutí nebo přijetí dědictví

I. Úkon odmítnutí nebo přijetí dědictví mohou v úvahu přicházející dědici učinit kdykoli po smrti zůstavitele, nejpozději však do jednoho měsíce, kdy byli soudem o právu dědictví odmítnout a jeho následcích vyrozuměni.

II. Spor mezi účastníky dědického řízení - v úvahu přicházejícími dědici - o to, zda právní úkon odmítnutí dědictví některého z nich byl učiněn platně, má povahu sporu o dědické právo, při jehož řešení je na místě postup podle ustanovení § 175k odst. 1 nebo odst. 2 o. s. ř.

 ... více
21 Cdo 298/2010

K popření otcovství mužem, který o sobě tvrdí, že je skutečným otcem dítěte

V řízení o popření a následném určení otcovství je třeba přihlížet k nejlepšímu zájmu dítěte, jímž je soulad mezi biologickým, právním a sociálním rodičovstvím, tedy mezi rodičovstvím založeným biologickými vazbami mezi dítětem a poskytovatelem genetického materiálu (biologické rodičovství), rodičovstvím, kde rodič vykonává péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví a o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj (sociální rodič), a rodičovstvím založeném na právních domněnkách, kdy rodičem je ten, koho zákon za rodiče dítěte považuje (právní rodičovství); není-li tento soulad dobře možný, je třeba s ohledem na konkrétní okolnosti případu uvážit, který z uvedených aspektů rodičovství převažuje.

 ... více
21 Cdo 386/2011

K důsledkům odmítnutí výkonu jiné práce, na niž byl zaměstnanec převeden na základě neplatné výpovědi

Není porušením pracovní kázně, a tedy ani důvodem pro rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. práce nebo výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce, jestliže zaměstnanec (bez vážného důvodu) odmítne výkon (jiné) práce, na niž byl převeden podle ustanovení § 37 odst. 2 písm. a) zák. práce z důvodu podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. f) zák. práce, která byla následně pravomocným soudním rozhodnutím shledána neplatnou.

 ... více
21 Cdo 2149/2009

K jednání dědice mající za následek nemožnost odmítnutí dědictví

V úvahu přicházejícímu dědici se musí od soudu (soudního komisaře) dostat poučení o náležitostech, o způsobu a o účincích odmítnutí či neodmítnutí dědictví tak, aby mu bylo zřejmé, co je smyslem a účelem takového právního úkonu a jaká situace nastane ohledně dědického podílu, který se uvolní v případě, že dědické právo (dědictví) odmítne.

 ... více
21 Cdo 2242/2009

K okamžiku počátku běhu 15 denní lhůty možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnancem pro nevyplacení mzdy nebo platu zaměstnavatelem

Pro uplatnění důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (platu) nebo její části není rozhodné, ke kterému dni zaměstnavatel určil (nebo byl sjednán) pravidelný termín výplaty mzdy (platu), neboť možnost okamžitého zrušení pracovního poměru váže § 56 písm. b) zák. práce výlučně na uplynutí stanovené lhůty od splatnosti mzdy (platu) ve smyslu § 141 odst. 1 zák. práce. Počátek běhu patnáctidenní lhůty uvedené v § 56 písm. b) zák. práce se bude tedy vždy odvíjet ode dne následujícího po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zaměstnanci vznikne právo na mzdu nebo plat (jejich část).

 ... více
21 Cdo 3278/2010

K neplatnosti výpovědi z pracovního poměru pro nepředání jejího originálu zaměstnanci

Při osobním doručování písemností uvedených v ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce do vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odevzdána) do vlastních rukou listina s vlastnoručním podpisem jednající osoby. Nestačí, jestliže zaměstnavatel umožní zaměstnanci seznámit se s obsahem listiny s vlastnoručním podpisem jednající osoby například tím, že mu ji předloží k nahlédnutí, a poté mu předá pouze fotokopii této listiny, která obsahuje jen grafickou napodobeninu tohoto podpisu.

 ... více
22 Cdo 1137/2012

K zohlednění domácího násilí při vypořádání společného jmění

Při vypořádání BSM (SJM) je třeba při úvaze o stanovení výše podílů zohlednit i skutečnost, že se účastník dopouštěl vůči členům rodiny násilného jednání (domácího násilí); přitom je třeba vzít do úvahy i jeho intenzitu, dobu trvání a všechny další okolnosti případu, které mohou mít vliv na posouzení věci v souladu s principem dobrých mravů.

 ... více
23 Cdo 1389/2010

K povinnosti řidiče informovat spolujezdce o povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu

Povinnost připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu je zákonem primárně uložena přepravované osobě. Ve výjimečných případech by bylo možné dospět k závěru, že řidič je povinen poučit přepravovanou osobu o její povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem, resp. poučit ji o způsobu použití bezpečnostních pásů, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu této osoby, jejímu věku, či jiným jedinečným okolnostem. Pokud takové výjimečné okolnosti dány nejsou, řidič vozidla zásadně za porušení povinnosti přepravované osoby připoutat se na sedadle bezpečnostním pásem neodpovídá.

 ... více

1  2 

Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Nový občanský zákoník v PDF

Stáhněte si Zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník v PDF v úplném znění.

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online

 

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna

 

Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení

 

Oddlužení

Máte řadu dluhů, které nezvládáte splácet? Řešením pro Vás může být oddlužení.

Oddlužení

 

Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.

Nejčtenější rady

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující

Odstoupení od smlouvy

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak najít dobrého advokáta

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Jak postupovat v případě darování

Jak podat trestní oznámení

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Promlčení závazků

Věcná břemena

Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění