Judikáty

Ústavní soud se zastal invalidní důchodkyně

Je porušení práva na spravedlivý proces, pokud obecné soudy sankciují osoby právně neznalé, zato, že neznají „správné právnické argumenty“? (Rozhod ... 

Více zde

K okamžiku, kdy je možné učinit projev vůle odmítnutí nebo přijetí dědictví

I. Úkon odmítnutí nebo přijetí dědictví mohou v úvahu přicházející dědici učinit kdykoli po smrti zůstavitele, nejpozději však do jednoho měsíce, k ... 

Více zde

K popření otcovství mužem, který o sobě tvrdí, že je skutečným otcem dítěte

V řízení o popření a následném určení otcovství je třeba přihlížet k nejlepšímu zájmu dítěte, jímž je soulad mezi biologickým, právním a sociálním  ... 

Více zde

K důsledkům odmítnutí výkonu jiné práce, na niž byl zaměstnanec převeden na základě neplatné výpovědi

Není porušením pracovní kázně, a tedy ani důvodem pro rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. pr ... 

Více zde

K přechodu práva na náhradu za bolestné a ztížení společenského uplatnění na dědice zaměstnance

Právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo od 1. 1. 2007, smrtí zaměstnance nezaniká v plné výši se st ... 

Více zde

K jednání dědice mající za následek nemožnost odmítnutí dědictví

V úvahu přicházejícímu dědici se musí od soudu (soudního komisaře) dostat poučení o náležitostech, o způsobu a o účincích odmítnutí či neodmítnutí  ... 

Více zde

K náhradě mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Vykonává-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práce na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 232 a násl. zák. práce), nepřísluší mu ... 

Více zde

K okamžiku počátku běhu 15 denní lhůty možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnancem pro nevyplacení mzdy nebo platu zaměstnavatelem

Pro uplatnění důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (platu) nebo její části není rozhodné, ke kterému dni zaměstnavate ... 

Více zde

K neplatnosti výpovědi z pracovního poměru pro nepředání jejího originálu zaměstnanci

Při osobním doručování písemností uvedených v ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce do vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odev ... 

Více zde

K zohlednění domácího násilí při vypořádání společného jmění

Při vypořádání BSM (SJM) je třeba při úvaze o stanovení výše podílů zohlednit i skutečnost, že se účastník dopouštěl vůči členům rodiny násilného j ... 

Více zde

K právu manžela nakládat s peněžními prostředky na běžném účtu druhého manžela

Pouhá skutečnost, že na účtu u peněžního ústavu jsou uloženy i prostředky ve společném jmění manželů, neopravňuje manžela majitele účtu k nakládání ... 

Více zde

K odklonu od zásady rovnosti podílů při vypořádání společného jmění manželů odůvodněným potřebami nezletilých dětí

Hledisko zájmu nezletilých dětí může být okolností vedoucí k disparitě podílů při vypořádání SJM soudem.

 ... 

Více zde

K povinnosti řidiče informovat spolujezdce o povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu

Povinnost připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu je zákonem primárně uložena přepravované osobě. Ve výjimečných případech by bylo mo ... 

Více zde

Ke kupní smlouvě automobilu a odpovědnosti za vady v případě nesprávného uvedení roku výroby

Pokud kupní smlouva o prodeji automobilu obsahuje ujednání, že rok výroby předmětného automobilu byl 2007, přičemž ve skutečnosti byl vůz vyroben v ... 

Více zde

Ke spoluzavinění cyklisty staršího 15 let na dopravní nehodě spočívající v nepoužití ochranné přílby

Nepoužití ochranné přílby cyklistou starším 15 let je porušením prevenční povinnosti uvedené v ustanovení § 415 obč. zák. a může v rozsahu, v němž  ... 

Více zde