Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zej ... 

Více zde
Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

V případě, že někdo jinému způsobí škodu na zdraví, a to i nedbalostně, například při autonehodě, je vždy původce škody povinen poškozenému vzniklo ... 

Více zde
Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

V téměř každém trestním řízení je nutné k objasnění některých skutečností projednávaného trestného činu předvolat svědky. Podle zákona je ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

K šikaně nemusí docházet pouze při výkonu vojenské služby, na školách. K šikanóznímu chování vůči jinému může docházet i na jiných místech, a to na ... 

Více zde
Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Léto je v plném proudu a s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část letních měsíců k odpočinku od práce, a to obvyk ... 

Více zde
Vazba není důkazem o vině obviněného

Vazba není důkazem o vině obviněného

V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Vzít do v ... 

Více zde
Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Soudy v rámci trestního řízení mohou rozhodovat jak o náhradě škody, tak o nárocích poškozeného na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou ... 

Více zde
Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Obviněným se stává podezřelý z trestného činu v okamžiku, jakmile je mu doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání. V tomtéž momentě však osoba ... 

Více zde
Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Za korupci hrozí vysoké tresty příjemci i poskytovateli úplatku

Definici korupce nenalezneme v žádném českém právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti korupci, ratifikovanou Českou republikou v roce 20 ... 

Více zde
Domácí násilí

Domácí násilí

Domácí násilí bylo po dlouhá léta veřejným tabu, kdy společnost vůči násilným vztahům v rodinách zavírala oči a předstírala, že je nevidí, přičemž  ... 

Více zde
Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy ... 

Více zde
Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní s ... 

Více zde
Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Trestní řád zná v současnosti dva způsoby skončení trestního řízení, jimiž se zastavuje trestní stíhání i za situace, že se obviněný ke spáchanému  ... 

Více zde
Pravomoci policisty České republiky

Pravomoci policisty České republiky

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřej ... 

Více zde
Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

S účinností od 1. 1. 2010 byl do trestního zákoníku vtělen nový trestný čin nebezpečného pronásledování, neboli stalking. Zakotvení tohoto trestnéh ... 

Více zde
Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a ži ... 

Více zde
Jak podat trestní oznámení

Jak podat trestní oznámení

Byli jste poškozeni trestným činem a nevíte, jakým způsobem se podává trestní oznámení? Podoba trestního oznámení nezávisí na tom, pro jaký trestný ... 

Více zde
Dohoda o vině a trestu

Dohoda o vině a trestu

Od 1. 9. 2012 vstoupila v účinnost novela trestního řádu, která umožňuje uzavřít mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu dohodu o jeho v ... 

Více zde
Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví, že trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a ... 

Více zde