Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Trestné činy a řízení

Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Trestní řád zná v současnosti dva způsoby skončení trestního řízení, jimiž se zastavuje trestní stíhání i za situace, že se obviněný ke spáchanému činu doznal, a to podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. Oba typy odklonů trestního řízení lze využít pouze v řízení o přečinech. Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, musí s narovnáním souhlasit poškozený. Obviněný navíc povinně musí vždy složit státu peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti. I tak má však pro něj narovnání znamená, že skutek, který spáchal, nebude zaznamenán v rejstříku trestu, a navíc mu oproti podmíněnému zastavení trestního řízení není stanovena žádná zkušební doba, po kterou se musí osvědčit.


Bezplatná poradna, rada první

Narovnání lze schválit až po splnění taxativně stanovených podmínek, i tehdy však nemá obviněný na schválení narovnání právní nárok

V řízení o přečinu může se souhlasem obviněného a poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže obviněný:

  • prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě
  • uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem nebo učiní potřebné úkony k její úhradě, případně jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem
  • vydá bezdůvodné obohacení získané přečinem nebo učiní jiná vhodná opatření k jeho vydání, a
  • složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, která není zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu
  • a považuje-li se takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a jeho osobním a majetkovým poměrům


Bezplatná poradna, rada druhá

Obviněný i poškozený musí být poučeni o tom, co narovnání obnáší

Obviněný je v trestním řízení vyslechnut k tomu, zda rozumí obsahu obvinění a zda si je vědom důsledků schválení narovnání. Součástí výslechu obviněného musí být i prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán. Před výslechem je třeba obviněného i poškozeného poučit o jejich právech a o podstatě institutu narovnání. Je-li poškozenou právnická osoba, lze místo výslechu statutárního zástupce nebo jiné osoby oprávněné jednat jejím jménem opatřit její písemné prohlášení k výše uvedeným okolnostem. Práva poškozeného nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení.


Bezplatná poradna, rada třetí

Obviněný musí v rámci schválení narovnání nahradit škodu nebo vydat bezdůvodné obohacení nebo učinit jiná opatření náhrady škody vůči všem poškozeným

Aby soud či státní zástupce v přípravném řízení mohl rozhodnout o schválení narovnání, musí obviněný nahradit škodu všem, kteří byli v důsledku jeho trestného činu nějakým způsobem poškozeni nebo učinit jiná vhodná opatření směřující k náhradě škody (např. nahlášení události na pojišťovnu, uvedení poškozené věci do původního stavu, dohoda s poškozeným, na jejímž základě bude škodu hradit ve splátkách,...). To znamená, že poškozeným však nemusí být pouze osoba, vůči níž trestný čin směřoval, ale i například pojišťovna, která poškozenému hradila náklady léčení, vlastník vozidla, které bylo poškozeno trestným činem, vlastník poškozené účelové komunikace, atd. To se samozřejmě týká i vydání bezdůvodného obohacení.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Rozhodnutí o schválení narovnání musí obsahovat některé nezbytné náležitosti

Rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení trestního stíhání musí obsahovat popis skutku, jehož se narovnání týká, jeho právní posouzení, obsah narovnání zahrnující výši uhrazené škody nebo škody, k jejíž úhradě byly provedeny potřebné úkony, rozsah bezdůvodného obohacení, který byl vydán nebo k jehož vydání byly provedeny potřebné úkony případně způsob jiného odčinění újmy vzniklé přečinem, peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, a výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém je spatřován přečin, jehož se narovnání týká.


Bezplatná poradna, rada pátá

Proti rozhodnutí o schválení narovnání může podat poškozený i obviněný stížnost

Proti rozhodnutí o schválení narovnání může obviněný a poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek. Rozhodne-li o schválení narovnání soud, má toto právo rovněž státní zástupce. Před rozhodnutím o schválení narovnání soud a v přípravném řízení státní zástupce vyslechne obviněného a poškozeného, zejména k způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání, zda dohoda o narovnání mezi nimi byla učiněna dobrovolně a zda souhlasí se schválením narovnání. Nebylo-li narovnání soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem schváleno poté, co obviněný učinil prohlášení, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nelze k tomuto prohlášení v dalším řízení přihlížet jako k důkazu.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 26.1.2016:
Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řádVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Vazba není důkazem o vině obviněného

Právo na náhradu nemajetkové újmy způsobené trestnou činností

Presumpce neviny zaručuje obviněnému nejen právo na obhajobu

Právní jednání - neplatnost, forma a výklad

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.