K důsledkům odmítnutí výkonu jiné práce, na niž byl zaměstnanec převeden na základě neplatné výpovědi

Není porušením pracovní kázně, a tedy ani důvodem pro rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. b) zák. pr ... 

Více zde

K přechodu práva na náhradu za bolestné a ztížení společenského uplatnění na dědice zaměstnance

Právo zaměstnance na náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění, které vzniklo od 1. 1. 2007, smrtí zaměstnance nezaniká v plné výši se st ... 

Více zde

K náhradě mzdy při překážkách na straně zaměstnavatele u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Vykonává-li zaměstnanec pro zaměstnavatele práce na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (§ 232 a násl. zák. práce), nepřísluší mu ... 

Více zde

K okamžiku počátku běhu 15 denní lhůty možnosti okamžitě zrušit pracovní poměr zaměstnancem pro nevyplacení mzdy nebo platu zaměstnavatelem

Pro uplatnění důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru pro nevyplacení mzdy (platu) nebo její části není rozhodné, ke kterému dni zaměstnavate ... 

Více zde

K neplatnosti výpovědi z pracovního poměru pro nepředání jejího originálu zaměstnanci

Při osobním doručování písemností uvedených v ustanovení § 334 odst. 1 zák. práce do vlastních rukou zaměstnance musí být zaměstnanci předána (odev ... 

Více zde