Judikáty

K popření otcovství mužem, který o sobě tvrdí, že je skutečným otcem dítěte

V řízení o popření a následném určení otcovství je třeba přihlížet k nejlepšímu zájmu dítěte, jímž je soulad mezi biologickým, právním a sociálním  ... 

Více zde

K zohlednění domácího násilí při vypořádání společného jmění

Při vypořádání BSM (SJM) je třeba při úvaze o stanovení výše podílů zohlednit i skutečnost, že se účastník dopouštěl vůči členům rodiny násilného j ... 

Více zde

K právu manžela nakládat s peněžními prostředky na běžném účtu druhého manžela

Pouhá skutečnost, že na účtu u peněžního ústavu jsou uloženy i prostředky ve společném jmění manželů, neopravňuje manžela majitele účtu k nakládání ... 

Více zde

K odklonu od zásady rovnosti podílů při vypořádání společného jmění manželů odůvodněným potřebami nezletilých dětí

Hledisko zájmu nezletilých dětí může být okolností vedoucí k disparitě podílů při vypořádání SJM soudem.

 ... 

Více zde

K povinnosti žalobce při návrhu na určení nebo zvýšení výživného stanovit přesnou a určitou částku

Požadavek, aby ze žaloby bylo patrno, čeho se žalobkyně domáhá (tzv. žalobní petit), je úplný, je-li přesně a jednoznačně označena povinnost, která ... 

Více zde