Právní linka v médiích

 

Český rozhlas

14.10.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Co všechno čeká manžele, kteří už spolu nechtějí být


Tématem jsou rozvody. S ostravským advokátem Petrem Kaustou o tom, co všechno čeká manžele, kteří už spolu nechtějí být, jaké potíže se mohou objevit u soudu a jak postupovat, aby měl rozvod co nejmenší následky. Moderuje Martin Knitl.

7.10.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Půjčili jste peníze v rodině nebo přátelům a nemůžete se jich domoci zpátky?


Půjčili jste peníze v rodině nebo přátelům a nemůžete se jich domoci zpátky? Stačí v takových případech čestné slovo anebo je potřeba se jistit smlouvou? Odpovědi vám nabídne ostravský advokát Petr Kausta. Moderuje Petra Štrymplová.

30.9.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Rozvody, výživné a péče o děti


Rozvody, výživné a péče o děti - téma pro ostravského advokáta Petra Kaustu. Moderuje Andrea Čánová.

10.6.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Problematika dědictví podle nového občanského zákoníku


Chcete přijmout dědictví a nevíte, jestli nepřeberete i dluhy? Jak to zjistit a co v takovém případě dělat? I na takové otázky vám odpovídáme v Poradně, ve které jsme znovu probírali změny, které přinesl nový občanský zákoník. Už tradičně radil právník Právní linky Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři.

3.6.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Dělení majetku zemřelého bez závěti


Jaký je postup, pokud zemřelý nesepsal závěť? Jak se jeho majetek dělí mezi dětmi a ovdovělým životním partnerem? A můžete i dnes někoho takzvaně vydědit? Na tyto a mnohé další otázky týkajících se dědictví podle nového občanského zákoníku odpovídal ostravský advokát Petr Kausta.

20.5.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Závěť a náležitosti v dědické smlouvě


Víte, jak by měla vypadat závěť nebo jaké náležitosti by neměly chybět v dědické smlouvě? A že je opět možné někomu odkázat třeba obraz, aniž by se obdarovaný stal dědicem? Na tyto a řadu dalších otázek týkajících se dědictví podle nového občanského zákoníku v Poradně opět odpovídal ostravský právník Petr Kausta.

14.5.2014 | Český rozhlas, stanice Ostrava

Dědictví – novinky v občanském zákoníku


Víte, kdy byste se měli dědictví zřeknout? A kdy se můžete stát nezpůsobilým k převzetí majetku zemřelého příbuzného? Na tyto a celou řadu dalších souvisejících otázek vám odpovídal ostravský právník Petr Kausta.18.5.2015 | Moravskoslezský Deník

Kdo je oprávněn provozovat živnost

Živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Základní dělení živnosti je na ohlašovací, které při splnění stanovených podmínek smějí být provozovány na základě ohlášení a koncesované, které smějí být provozovány na základě koncese. I když se může zdát, že živnost může provozovat v podstatě kdokoli, zákon přece jenom vyžaduje splnění některých předpokladů, na jejichž základě je možné živnost provozovat.

 

11.5.2015 | Moravskoslezský Deník

Zákonná pravidla ke spotrebitelským úverum chrání dlužníky

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem spotřebitelského úvěru především negativně, tedy stanoví, jaké půjčky nebo jiné obdobné finanční služby spotřebitelským úvěrem nejsou. O spotřebitelský úvěr se však mimo tyto zákonem vyňaté výjimky může jednat pouze v případě smlouvy uzavřené mezi osobou nejednající v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti, neboli spotřebitelem a věřitelem nabízejícím nebo poskytujícím spotřebitelský úvěr v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Mnoho domácností řeší financování nákupu nezbytných nákladnějších potřeb do domácnosti právě sjednáním spotřebitelského úvěru. Spotřebitelský úvěr lze však využít i v případě krátkodobé finanční nouze. Kde je poptávka vzrůstá nabídka, což je samozřejmě i větší příležitostí pro různorodé nekalé praktiky společností, které úvěry poskytují. Z toho důvodu se právní úprava ohledně spotřebitelských úvěrů snaží důsledněji spotřebitele chránit. V tomto článku si tak v krátkosti shrneme ta nejdůležitější ustanovení věnována na ochranu spotřebitele před neseriózním jednáním úvěrových společností.

 

4.5.2015 | Moravskoslezský Deník

Jaká práva mají cestující v prípade zrušení nebo zpoždení letu

Každý, kdo občas cestuje letadlem, ví, že zpoždění letu či dokonce jeho zrušení není zase až tak neobvyklým jevem. Málokdo už však ví, jaké nároky může v těchto situacích vůči leteckému dopravci uplatňovat. Práva cestujících v případě zrušení či zpoždění letu nebo odepření přístupu cestujícího na palubu upravuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004, tato pravidla se tak vztahují na všechny na cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie, ale i na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, na které se vztahuje toto nařízení, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je provozující letecký dopravce dopravcem společenství Evropské unie.

 

20.4.2015 | Moravskoslezský Deník

Kdy je možné se v civilním rízení bránit dovoláním

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který se podává proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu, prostřednictvím soudu, který rozhodoval věc v prvním stupni. Mimořádnost dovolání spočívá mimo jiné i v tom, že je možné se jím bránit pouze ve velmi omezených případech. Jestliže Vás zajímá, proti kterým rozhodnutím, a v kterých případech je dovolání přípustné, je právě pro Vás určen tento článek.

 

13.4.2015 | Moravskoslezský Deník

Pravomoci policisty České republiky

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Oproti strážníkům obecní policie, mají příslušníci Policie ČR podstatně větší pravomoci, a proto se v tomto článku zaměříme především na ty, které mají právě pouze policisté České republiky. Pokud si chcete srovnat oprávnění strážníků obecní policie s pravomocemi policistů, doporučujeme Vám si přečíst taktéž náš článek „Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění“.

 

30.3.2015 | Moravskoslezský Deník

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zejména v trestním řádě, který přiznává poškozeným v trestním řízení s ohledem na tento zákon některá nová dílčí práva. Podle zákona o obětech trestných činů se obětí rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich. Každou osobu, která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, je třeba považovat za oběť, nevyjde-li najevo opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti. Na postavení oběti nemá vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen. Oběť je tedy širší pojem, než je poškozený v trestním řízení. Čím tento nový zákon zlepšil postavení oběti trestných činů, se podíváme v tomto článku.

 

23.3.2015 | Moravskoslezský Deník

Práva poškozeného v trestním řízení

Poškozeným v trestním řízení, je ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Za poškozeného se však nepovažuje osoba, která se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozena, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. V tomto článku si rozebereme, jaká všechna oprávnění poškozenému v trestním řízení přísluší.

 

16.3.2015 | Moravskoslezský Deník

Ve kterých případech mají oběti trestné činnosti nárok na peněžitou pomoc státu

Oběti trestné činnosti se mnohdy pro následky trestného činu ocitnou v tíživé finanční situaci, kterou může způsobit například ztráta zaměstnání v důsledku poškozeného zdraví, nákladné výdaje na léčení, ale i třeba ztráta živitele rodiny. Základní zásadou pro odškodňování oběti trestné činnosti je ta, že škodu nahrazuje pachatel. Pachatelé však často bývají zcela nemajetní a oběti trestných činů se tak náhrady škody nikdy nedočkají. Málokdo však ví, že některým obětem přiznává zákon č. 209/1997 Sb., nárok zažádat si o peněžitou pomoc státu. Pomoc spočívá v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem. Za trestný čin se pak pro účely poskytnutí pomoci považuje jednání, které má znaky trestného činu podle trestního zákoníku, nebo jeho pokusu. V následujících řádcích se dozvíme, kdy si mohou oběti trestné činnosti o peněžitou pomoc zažádat.

 

9.3.2015 | Moravskoslezský Deník

Trestný čin může spáchat i právnická osoba

Od 1. ledna 2012 začal platit zákon, který do českého právního řádu nově zavedl institut trestněprávní odpovědnosti právnických osob. Přijetí zákona provázely bouřlivé debaty a dosud stále existují dvě protichůdné názorové skupiny, z nichž jedna trestní odpovědnost právnických osob podporuje a druhá je naopak zcela proti. Právnické osoby podle zákona o odpovědnosti právnických osob neodpovídají za všechna jednání, které trestní zákoník označuje jako trestné činy, nýbrž pouze za taxativně vyjmenované trestné činy. Podle zákona o odpovědnosti právnických osob navíc nejsou trestně odpovědnými Česká republika a územní samosprávné celky při výkonu veřejné moci. V těchto pěti radách zdarma si v krátkosti rozebereme, za jakých podmínek je možné uvažovat o trestním stíhání právnických osob a jaký postih právnickým osobám za protiprávní jednání hrozí.

 

2.3.2015 | Moravskoslezský Deník

Kdy je nutné mít v trestním řízení obhájce

V případě, že je proti někomu vedeno trestní řízení, je obvykle na jeho rozhodnutí, zda si zvolí svého obhájce. V některých případech však musí mít obviněný obhájce obligatorně ze zákona. Jedná se o případy tzv. nutné obhajoby. Obhájcem v trestním řízení může být jen advokát, přičemž se nemůže jednat o advokáta, proti kterému je nebo bylo vedeno trestní stíhání, a v důsledku toho v řízení, ve kterém by měl vykonávat obhajobu, má postavení obviněného, svědka nebo zúčastněné osoby. V trestním řízení rovněž nemůže být obhájcem advokát, který v něm vypovídá jako svědek, podává znalecký posudek nebo je činný jako tlumočník. V dnešních pěti radách zdarma si tedy rozebereme, za jakých podmínek je obviněný povinen mít obhájce.

 

23.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Úkolem obecní policie je zabezpečování veřejného pořádku v rámci obce a plnění dalších úkolů, přičemž ve stanoveném rozsahu spolupracuje s Policií České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Obecní policie zřízená obcí, která je městem, statutárním městem, a v hlavním městě Praze se označuje jako městská policie. V dnešním článku se podíváme na to, k čemu všemu je strážník obecní policie (dále jen „strážník“) při výkonu svého povolání oprávněn.

 

19.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Družstevní, nájemní a vlastní bydlení aneb výhody a nevýhody

Paní Jarmila Malinová se rozhodla opustit společnou domácnost, kterou vedla se svým přítelem Lubomírem, a to proto, že s ním již dále nechtěla žít pod jednou střechou, neboť Lubomír měl sklon k alkoholu a také ji psychicky týral. Pro nové bydlení si vyhlídla tři dobře vypadající byty o velikosti 1+kk. Jeden byl na prodej do osobního vlastnictví, druhý patřil bytovému družstvu a třetí byl do nájmu. Paní Malinová disponovala vlastním spořicím účtem, na kterém měla ušetřeno 600.000 Kč. Nevěděla si však rady, pro jakou variantu bydlení se rozhodnout.

 

16.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, jednostrannou výpovědí, při níž musí být dodržena výpovědní doba, uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán a konečně okamžitým zrušením pracovního poměru, ať již ze strany zaměstnavatele či zaměstnance. Okamžité zrušení pracovního poměru jak již z jeho samotného názvu vyplývá, působí okamžitě, to znamená, že v takovémto případě neběží pro ukončení pracovního poměru žádná výpovědní doba, která má za úkol chránit zaměstnance i zaměstnavatele a je tedy pochopitelné, že okamžitě zrušit pracovním poměr lze pouze výjimečně, a to ve vymezených případech daných zákoníkem práce. Při okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, přičemž uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné. Za jakých podmínek je možné pracovní poměr zrušit okamžitě, si uvedeme v následujících pěti radách zdarma.

 

12.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Založení „eseročka“ (společnosti s ručením omezeným)

Pánové Jarda Malina a Olda Borůvka byli nerozluční kamarádi již od dob studia na základní škole. Po základní škole nastoupili na učební obor – stolař, kde získali mnoho zkušeností v oblasti výroby nábytku. Po obdržení výučních listů měli oba absolventi jasno, chtějí spolu podnikat. Chtějí si založit „eseročko“ přesně tak, jak to mají velké nábytkářské společnosti.

 

9.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

V předchozím díle možných překážek v práci jsme se zabývali především pracovními překážkami vyjmenovanými v zákoníku práce. V tomto díle se zaměříme na další důležité osobní překážky zaměstnanců, stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., které kromě okruhu pracovních překážek stanoví rovněž rozsah pracovního volna v případě těchto překážek a také to, zda zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu či nikoliv.

 

5.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Založení spolku

Vinaři z obce Vínovice se rozhodli sdružit za účelem pořádání společenských akcí, na kterých se budou koštovat vína z blízkého okolí. Inspirovali se sousední vesnicí Vínovničky, kde jim poradili registrovat se na ministerstvu vnitra.

 

2.2.2015 | Moravskoslezský Deník

Jak správně u zaměstnavatele čerpat dovolenou

Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v zákoníku práce právo na dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část. Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce a u zaměstnanců ve veřejném sektoru 5 týdnů v kalendářním roce. Dovolená pedagogických pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol je stanovena 8 týdnů v kalendářním roce. Za dobu čerpání dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Právní úprava čerpání dovolené doznala v tomto roce spoustu změn, mezi které patří například ta, že náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou přísluší zaměstnanci pouze v případě skončení pracovního poměru. V následujících řádcích se dozvíte, jaké podmínky musí zaměstnanec splnit, aby mu nárok na dovolenou vznikl a další aktuální pravidla uplatňována v souvislosti s čerpáním dovolené.

 

29.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Oddlužení jako zpusob rešení úpadku

Manželé Malinovi měli na podzim mnoho potřebných výdajů, a to když se jim pokazila pračka, když se jim podařilo vytopit sousedy, kteří požadovali z titulu nákladů na opravu poškozených zdí částku 10.000 Kč. Kromě toho měli půjčky i z předchozích let, které však do této doby poctivě spláceli. Z uvedených důvodů si manželé museli zapůjčit další peníze, které nebyly zrovna pro ně výhodně úročeny. Počátkem následujícího roku se pak manželé dostali do finanční tísně a domů jim začaly chodit upomínky ohledně nezaplacených splátek zápůjček.

26.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním řízení. Nejzákladnějším dělením opravných prostředků je jejich rozlišování na řádné a mimořádné. Mezi řádné opravné prostředky patří odvolání, které je možné podat proti nepravomocným soudním rozhodnutím. Mimořádnými opravnými prostředky je pak dovolání, žaloba na obnovu řízení a žaloba pro zmatečnost. Mimořádné opravnými prostředky se oproti řádným podávají již proti rozhodnutím, které nabyla právní moci. V těchto pěti radách zdarma si uvedeme, za jakých podmínek je možné podat žalobu na obnovu řízení.

22.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Vzájemný vztah občanského zákoníku a zákoníku práce

Aleš Malina je čerstvým absolventem středního odborného učiliště - oboru stolař. Po převzetí výučního listu se ihned vydal na personální oddělení velké společnosti zabývající se výrobou nábytku. Tam mu sdělili, že zrovna mají jedno volné místo a že může nastoupit hned druhý den. Vedoucí personálního oddělení mu však sdělila, že písemná pracovní smlouva bude uzavřena až po třech měsících v závislosti na tom, jak šikovný Aleš Malina bude. Mzda byla sjednána na 12.000 Kč měsíčně. Malina s tímto krokem souhlasil a druhého dne nastoupil na pozici stolaře. Po 35ti pracovních dnech bohužel z nedbalosti zničil formátovací pilu za 80.000 Kč.

19.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit jen v řízení o přečinech, tj. v řízení o nedbalostních trestných činech a těch trestných, na které zákon stanoví hranici trestní sazby nepřevyšující pět let. Podmíněné zastavení trestního stíhání se využívá hojně například v případě dopravních nehod nebo jiných trestných činů spáchaných v oblasti dopravy. Podmíněné zastavení trestního stíhání má pro obviněného tu výhodu, že v případě, že se osvědčí, nemá o spáchaném trestném činu záznam v trestním rejstříku, neboť o jeho vině nebylo pravomocně rozhodnuto.

15.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Ochrana osobnosti - ochrana podoby, zákonné licence, bulvár

Karel Malina je čilý postarší pán, který se rád zajímá o záležitosti veřejného dění. Na úřední desce se dozvěděl, že se brzy bude konat veřejné projednání návrhu nového územního plánu jeho obce, na kterém on, jako bývalý zaměstnanec výboru pro ochranu životního prostřední, nesměl chybět. Nový územní plán podstatně změní krajinný ráz menšího parčíku, na kterém se do budoucna chystají stavět nové rodinné domy tak, že z hektarového parčíku nezbude ani metr čtvereční zeleně. Veřejného projednání se pan Malina zúčastnil jako veřejnost a průběh projednání, na kterém vystupoval i jeho bývalý nadřízený (dnes zastupitel obce) si zaznamenal na diktafon. Jakmile si diktafonu všiml jeden z dalších zastupitelů obce, vyzval pana Malinu, aby upustil od pořizování jakýchkoliv záznamů, neboť si obec nepřeje, aby byly nahrávky uveřejněny na internetu.

12.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Vlastnické právo k nemovitosti je možné pozbýt v důsledku vyvlastnění

Přesto, že je vlastnické právo chráněno mnoha právními předpisy, mimo jiné i Listinou základních práv a svobod, je možné o vlastnické či jiné právo k nemovitosti ve výjimečných případech přijít, a to na základě vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě pro dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zákonem. Vyvlastňovaným je pak ten, kdo je vlastníkem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby nebo kdo k nim má právo odpovídající věcnému břemenu; bylo-li vlastnické právo ke stavbě nebo pozemku, jichž se vyvlastnění týká, převedeno k zajištění splnění závazku, je vyvlastňovaným také povinný ze zajišťovacího převodu práva, který k zajištění svého závazku vlastnické právo převedl na oprávněného. Za vyvlastnitele se naopak považuje ten, kdo se domáhá, aby na něj přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, nebo aby v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající věcnému břemenu. V těchto pěti radách zdarma se podíváme, za jakých podmínek je možné k vyvlastnění přistoupit.

8.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Osvojení - okamžitá péče, osvojení nezletilého i zletilého, informační povinnost

Pan Robert s paní Eliškou se po 10 letech šťastného manželství rozhodli pro adopci nezletilého dítěte. O adopci se zajímali už delší dobu, a když našli 13letou Míšu, o kterou se její maminka nemohla z vážných zdravotních důvodů starat, nebylo třeba hledat jiné dítě.

5.1.2015 | Moravskoslezský Deník

Výplata odstupného zaměstnanci odloží výplatu dávky podpory v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání sebou nese kromě dalších negativních dopadů především ztrátu pravidelného příjmu, kterým zaměstnanec pokrýval své každodenní životní náklady. Pro tyto případy jsou pak určeny dávky státu na podporu v nezaměstnanosti, které mají čerstvě nezaměstnaným pomoci překlenout období, než si naleznou nové zaměstnání. Nárok na podporu v nezaměstnanosti však nemají všichni zaměstnanci, proto se v dnešních pěti radách zdarma budeme věnovat tomu, jaké podmínky je nutné pro tuto dávku splnit.

29.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

K šikaně nemusí docházet pouze při výkonu vojenské služby, na školách. K šikanóznímu chování vůči jinému může docházet i na jiných místech, a to například v pracovním prostředí. Tento jev se odborně nazývá jako mobbing. Stejně jako v případě školní šikany se jedná o velmi zásadní problém, který pro oběť může mít nedozírné následky. Pracovní šikana však bývá obvykle mnohem obtížněji prokazatelná, neboť fyzické násilí mobbing provází minimálně, většinou se jedná o násilí zejména psychické, kterým pachatel sleduje jediný cíl, a to, aby oběť dobrovolně opustila své zaměstnání. S ohledem na to, že šikana na pracovišti je v poslední době hojně diskutovaným tématem, bude tento článek věnován především tomu, jak se mohou poškození pracovníci vůči nevraživému chování na pracovišti bránit z právního hlediska.

22.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Překážky v práci

Překážky v práci mohou existovat jak na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec nemůže řádně vykonávat náplň své pracovní činnosti, tak i na straně zaměstnavatele, kdy naopak zaměstnavatel není schopen přidělovat zaměstnanci práci podle jeho pracovní smlouvy. Je-li překážka v práci zaměstnanci předem známa, musí včas požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna. Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečných průtahů.

18.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Určování rodičovství – matka je vždy jistá, otec stále nejistý

Pan Jaroslav Malina přicestoval do České republikyz Kanady, kam se před sedm a půl rokem odstěhoval za účelem získání lépe placeného místa.V Kanadě Jaroslav žije již pět let se svojí stávající přítelkyní , přestože před deseti lety uzavřel v České republice manželství s Martinou Malinovou. Do České republiky se Jaroslav vrátil s úmyslem se rozvést, aby mohl v Kanadě uzavřít manželství se svou přítelkyní. Manželka Martina však Jaroslavovi oznámila, že se mu před sedmi lety narodil syn, a proto si po něm nárokuje výživné, a to i zpětně.

15.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Právo žen na zvláštní pracovní podmínky stanoví přímo Listina základních práv a svobod ve svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i osobám zdravotně postiženým a mladistvým zaměstnancům. Zákoník práce tuto zvláštní ochranu blíže rozvádí. Některá ustanovení zákoníku práce ohledně zvláštních pracovních podmínek zaměstnanců pečujících o děti se však nevztahují pouze na ženy, ale obecně na všechny zaměstnance, kteří se starají o děti. Níže si rozebereme nejdůležitější pravidla, která musí zaměstnavatel při přidělování prací těhotným zaměstnankyním, resp. zaměstnancům pečujících o děti dodržovat.

11.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Registrované partnerství

Slečna Jarmila se slečnou Natašou již delší dobu spolu žily ve společné domácnosti a rozhodly se svůj vztah legalizovat vstupem do registrovaného partnerství.

8.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání

Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo naopak žalobu zamítnout či nárok žalobci přiznat pouze částečně a ve zbylé části ho zamítnout. Vedle standardního rozsudku rozlišuje právní úprava mezi dalšími dvěma zvláštními typy rozsudků, které často využívají zákonných fikcí, aby zrychlily celý proces soudního řízení, a to rozsudek pro uznání a rozsudek pro zmeškání. V tomto článku si blíže rozebereme, za jakých podmínek je možné tyto druhy rozsudků vydat.

4.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Péče o dítě po rozvodu manželství

Soud schválil dohodu rodičů Karla a Adély Malinových o úpravě poměrů k nezletilému Jakubovi pro dobu po rozvodu jejich manželství. V dohodě bylo stanoveno, že Jakub se svěřuje do výlučné péče matky s tím, že otec má právo styku s Jakubem každý lichý kalendářní víkend. Otec si však i proti vůli matky dítě nechává po mnohem delší dobu, než je uvedené období.

1.12.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Vazba není důkazem o vině obviněného

V průběhu trestního řízení může vyvstat potřeba zajistit osobu, proti níž se trestní řízení vede, a to jejím dočasným umístěním do vazby. Vzít do vazby lze toliko osobu, proti níž již bylo zahájeno trestní stíhání. O vzetí do vazby je třeba bez průtahů vyrozumět některého rodinného příslušníka obviněného, jakož i jeho zaměstnavatele, pokud obviněný neprohlásí, že s takovým vyrozuměním nesouhlasí. V případě mladistvého obviněného musí být rodinný příslušník vyrozuměn vždy. V následujících pěti radách si uvedeme, za jakých podmínek lze obviněného vzít do vazby, jaká je maximální možná délka trvání vazby a další důležité informace.

27.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání

Pan Robert Malina s paní Miluší Malinovou uzavřeli dohodu o úpravě poměrů k nezletilému synovi Pavlovi po dobu po rozvodu. V dohodě, kterou soud rozsudkem schválil, bylo stanoveno, že syn se po rozvodu svěřuje do péče Miluše Malinové a Robert Malina se zavazuje platit každý měsíc výživné ve výši 4.000 Kč k rukám paní Malinové. I hned po rozvodu napsal Robert Miluši dopis, ve kterém započítává její dluh na nedoplatku služeb spojených se společným bydlení před rozvodem na pohledávku výživného. Výše nedoplatku měla činit 24.000 Kč, přičemž Miluše je povinna zaplatit polovinu, tj. 12.000 Kč. Robert usoudil, že proto nemusí po dobu tří měsíců platit na výživu Pavla, neboť se pohledávka, kterou má za Miluší, započetla na jeho dluh na výživném.

24.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance lékaře, který bude na základě písemné smlouvy zajišťovat pracovnělékařské služby. Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. V následujících pěti radách si pravidla týkající se pracovnělékařských prohlídek blíže rozvedeme.

20.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Výživné na děti – nárok, rozsah a vymáhání

Matěj Malina je 23 letý student soukromé obchodní akademie. Od té doby, co ukončil povinnou školní docházku, navštěvoval střední odborné učiliště, kde studoval učební obor – stolař. Po vyučení (v jeho 18 letech) se rozhodl pokračovat v dalším studiu, a to proto, že se mu zkrátka nechtělo ještě pracovat. Na obchodní akademii studuje již 5. rokem, neboť se mu z lenosti nepodařilo projít přes matematiku, anglický jazyk ani přes účetnictví. Na obchodní akademii měl průměrně 250 zameškaných hodin ročně, ačkoliv netrpěl žádnými většími zdravotními problémy. Otec Matěje pracoval jako dělník v továrně na okraji města a se svou 15.000 Kč mzdou byl rád, že pokryje nezbytné náklady na chod domácnosti. Matka díky zdravotním problémům pracovala na částečný úvazek jako uklízečka se mzdou nepřesahující 6.000 Kč měsíčně. Matějův otec přispíval na výživu svého syna částkou 3.500 Kč, která se zdála být pro Matěje velmi nízká. Jednoho dne Matěj otce překvapil slovy, že jestli mu nezvýší výživné alespoň na částku 5.000 Kč měsíčně, bude ho žalovat u soudu.

13.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Společné jmění manželů (SJM) – exekuce a vypořádání

Helena se při oslavách příchodu Nového roku, na náměstí v Ostravě, seznámila s o 10 let mladším Richardem Malinou. Po krátké známosti a zejména naléhání Richarda si 30. května 2014 oba řekli své ano a vstoupili do svazku manželského. Dva měsíce na to, začaly chodit na jejich společnou adresu různé výzvy k zaplacení dlužných částek, dokonce i exekuční příkaz. V exekučním příkazu byl postižen osobní automobil, který Helena dostala darem od svých rodičů, snubní prsten a také televize, kterou si pořídili již za trvání manželství. Helena nevěříc svým vlastním očím žádala okamžitě vysvětlení ze strany Richarda.

10.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Podmínky nároku na ošetřovné

Ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle zákona o nemocenském pojištění je důležitou překážkou v práci na straně zaměstnance, po kterou musí zaměstnavatel omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Po tuto dobu však samozřejmě nemá zaměstnanec nárok na mzdu, za zákonem stanovených podmínek mu však vzniká nárok na tzv. ošetřovné, které mu má do určité míry ušlou mzdu nahradit. Za jakých předpokladů vzniká zaměstnanci nárok na ošetřovné, si uvedeme v tomto článku.

6.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Následky rozvodu manželství – příjmení, výživné a bydlení

Jaromír Malina s manželkou Hanou žili v družstevním bytě, který užívali na základě společného nájmu bytu mezi manžely. Družstevní podíl v družstvu je součástí společného jmění manželů.

Po pěti letech manželství se rozhodli jít si každý svou cestou, a proto Jaromír podal návrh na rozvod manželství a soud za necelých pět měsíců manželství rozvedl. Nastal však problém, že žádný z manželů nehodlal opustit společnou domácnost.

3.11.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Trestní řád zná v současnosti dva způsoby skončení trestního řízení, jimiž se zastavuje trestní stíhání i za situace, že se obviněný ke spáchanému činu doznal, a to podmíněné zastavení trestního stíhání a narovnání. Oba typy odklonů trestního řízení lze využít pouze v řízení o přečinech. Na rozdíl od podmíněného zastavení trestního stíhání, musí s narovnáním souhlasit poškozený. Obviněný navíc povinně musí vždy složit státu peněžitou částku určenou na pomoc obětem trestné činnosti. I tak má však pro něj narovnání znamená, že skutek, který spáchal, nebude zaznamenán v rejstříku trestu, a navíc mu oproti podmíněnému zastavení trestního řízení není stanovena žádná zkušební doba, po kterou se musí osvědčit.

27.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Ve kterých případech lze zaměstnance převést na jinou práci

V zásadě platí, že zaměstnance lze převést na jinou práci, než má uvedenou v pracovní smlouvě jen na základě změny pracovní smlouvy, se kterou musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Zákoník práce však v určitých případech připouští převedení zaměstnance na jinou práci i bez jeho souhlasu. Vždy je však zaměstnavatel povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat. Při převedení zaměstnance na jinou práci je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Není-li možné dosáhnout účelu převedení převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednán v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil. V tomto článku si rozebereme situace, kdy lze zaměstnance převést na jinou práci bez jeho souhlasu, ale i situace, kdy je naopak souhlas zaměstnance s převedením nezbytný.

23.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Kdy je dlužník v prodlení

Novomanželé Malinovi si do svého bytu plánovali koupit novou kuchyňskou linku, neboť původní kuchyňská linka v bytě, do kterého se nastěhovali, již byla v havarijním stavu. Pan Malina domluvil schůzku s jednatelem místní společnosti KuchLin s.r.o., která se specializovala na výrobu kuchyňských linek. Jednání bylo úspěšné a na jeho závěru manželé podepisovali smlouvu o dílo. Nechali si vyrobit linku v zeleno hnědo bílé kombinaci s vestavěnými spotřebiči na výslovné přání paní Malinové. Manželé byli nadšeni už kvůli tomu, že firma o zakázky nemá nouzi a i přesto jim slíbila linku na míru vyhotovit do třech týdnů. Na radu známého si vymínili ve smlouvě ujednání o smluvní pokutě, kdy v případě prodlení ze strany zhotovitele (společnosti KuchLin s.r.o.) se stanovuje smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý den prodlení s dodáním díla.

20.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Povinnost hrazení nákladů soudního řízení jde k tíži neúspěšné strany sporu

V každém soudním řízení jeho účastníkům vznikají náklady, které musí uhradit. Mezi obvyklé náklady soudního řízení patří zejména hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, včetně soudního poplatku, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady důkazů, odměna advokáta nebo patentového zástupce a jejich hotové výdaje, odměna notáře za prováděné úkony soudního komisaře a jeho hotové výdaje, odměna správce dědictví a jeho hotové výdaje, tlumočné, náhrada za daň z přidané hodnoty či odměna za zastupování a odměna pro mediátora podle zákona o mediaci za první setkání s mediátorem nařízené soudem. Jaké principy se uplatňují v hrazení nákladů řízení, si rozebereme v následujících pěti radách zdarma.

16.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Spolky – přechod na novou úpravu

Fotbalový klub pod názvem TJ Nový zákonov, jež svou existenci datuje již od 30. let 20. století má dohromady 30 členů. Stanovy fotbalového klubu nebyly dotčené změnou více jak dvacet let, ale s tím si předseda klubu pan Borůvka po celou dobu nedělal starost. Zděšení ve vedení oddílu nastalo v okamžiku, kdy se v médiích objevila zpráva, že občanská sdružení se od 1. ledna 2014 ruší a nahrazují se jimi spolky, a že je potřeba přizpůsobit název a stanovy novým pravidlům.

9.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Zajištění dluhu – ručitelský závazek, zástava a další zajištění

Jahoda toužil po založení společnosti s ručením omezeným, když jeho podnikatelský záměr spočíval v prodeji cukrářských výrobků - muffinů v České republice, v čemž spatřoval velký potenciál. Jelikož neměl k dispozici dostatek finančních prostředků, obrátil se na svého souseda pana Malinu, který mu zapůjčil finanční částku ve výši 200 000 Kč, o čemž sepsali Smlouvu o zápůjčce s úrokem z peněžitého dluhu ve výši 10 % ročně.

Pan Jahoda působil na své okolí velmi seriozním dojmem a v ostatních lidech budil dojem, že je velmi spolehlivý. Přesto si pan Malina vyžádal i ručitelské prohlášení, které podepsala matka pana Jahody. Svoji vizi o prodeji amerických dezertů se snažil pan Jahoda naplnit za každou cenu. Bohužel mu doba nepřála a lidé zdaleka muffinům nefandili. Business místo toho, aby se rozjížděl, tak upadal. Pan Jahoda na to reagoval tak, že prodal dům a odstěhoval se daleko za oceán, kde lidé čokoládové dortíky milují.

6.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Silniční kontrola a kdo je oprávněn zastavovat vozidla

„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím“. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči vozidel setkat. Přesto jsou silniční kontroly nedílnou součástí provozu na pozemních komunikacích, a to ať se jedná jen o namátkové kontroly vozidel nebo kontroly, jejichž potřeba vyvstane až v důsledku protiprávního jednání řidiče. V těchto pěti radách zdarma, se dozvíte, kdo je oprávněn Vás při řízení zastavit a jak další případná omezení musíte při silničních kontrolách strpět.

2.10.2014 | Moravskoslezský Deník

Změny závazku - převzetí majetku, postoupení smlouvy, narovnání a další

Krásná zákoutí podhůří Beskyd lákají kdekoho. Jedno z těchto přírodou zalitých míst nabízela i vesnička Netolickov, kde se naskytla panu Václavu Borůvkovi jedinečná příležitost v podobě koupi pozemku. V tomto nádherném kraji nedotčeném civilizací se rozhodl postavit chatu, ve které by trávil chvíle odpočinku. Momentálně splácel hypotéku vážící se k rodinnému domu. I přes tuto skutečnost si byl z výplaty schopen ušetřit dostatečné množství finančních prostředků, a z tohoto důvodu koupi pozemku uskutečnil rovněž na splátky. Obrátil se s prosbou na kamaráda pana Jahodu, o kterém věděl, že mu zapůjčí bez problému peníze. Nicméně Pan Jahoda požadoval zapsání zástavního práva k pozemku do katastru nemovitostí, k němuž také došlo. Dohodli se na výši splátek a další měsíce Václav pravidelně zasílal sjednané splátky na Jahodův účet. Rok se s rokem sešel a Václav se ocitl bez práce a přestal panu Jahodovi splácet zápůjčku. Doufal, že za pár týdnů si najde nové zaměstnání. Práce ale nepřicházela a pan Jahoda se začal zajímat o své peníze. V této svízelné situaci Václava napadlo, že celý svůj majetek převede na syna.

29.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a života. Pro celé území České republiky platí jednotné bezplatné telefonní číslo pro zavolání zdravotní záchranné služby, a to 155. Volající by operátorovi této linky měl sdělit přesné místo události, kde je třeba poskytnout zdravotní pomoc, stav postiženého a případně i důležité informace, vázající se k jeho osobě, jako je například věk, zda užívá nějaké léky, apod. Operátor pak všechny tyto informace vyhodnotí a rozhodne o vyslání nejvhodnější výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby. V případě, že je postižený ve vážném ohrožení života, může operátor dokonce volajícího instruovat, jak má postiženému pomoci do příjezdu záchranné služby. Cílem tohoto článku bude zaměřit se na organizaci a pravidla související s činností zdravotnické záchranné služby.

22.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Pachatele trestného činu lze vedle trestu potrestat i uložením ochranného opatření

V případě, že někdo spáchá trestný čin, vystavuje se riziku trestního stíhání, které má obvykle za následek uložení adekvátního trestu. Vedle samotného trestu nebo namísto trestu lze však pachateli uložit i jinou sankci, a to ochranné opatření, které má vést ke stejným účelům, jako některý z trestů vyjmenovaných trestním zákoníkem, tedy především k pokusu o resocializaci pachatele trestného činu a trestní represi. Na rozdíl od trestu lze však ochranné opatření uložit i za činy jinak trestné, tedy za činy, které například spáchaly osoby, jež nejsou trestněprávně odpovědné. V tomto článku naleznete základní informace související s institutem ochranných opatření.

18.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Katastr nemovitostí - Co je psáno, to je dáno

Pan Jindřich Malina se se svou rodinou rozhodl koupit byt, který viděl na prodej v novinách. Byt podle výpisu z katastru nemovitostí patřil Zdeňkovi Borůvkovi. Třípokojový byt se manželům Malinovým velice líbil, dokonce byl i za dobrou cenu v porovnání s obdobnými byty tohoto typu. Kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky s panem Borůvkou uzavřeli týden po prohlídce bytu. Vkladové řízení na katastru nemovitostí proběhlo hladce a za měsíc byli jako vlastníci napsaní manželé Malinovi. Po třech měsících od ukončení vkladového řízení se Malinovi ozval pan Karel Jahoda, který nemohl popadnout dech, když viděl, že v jeho bytě, zatím co on byl na cestách po Spojených státech, někdo bydlí.

15.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Práva odsouzeného při výkonu trestu odnětí svobody

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody stanoví, že trest může být vykonáván jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena potřeba ochrany společnosti. S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, podporují se takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život v souladu se zákonem. V těchto pěti radách zdarma si uvedeme, jaká základní práva odsouzenému k trestu odnětí svobody přísluší.

4.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Vlastnické právo - povrch ustupuje půdě

František Malina žil spokojený život ve svém rodinném domě do doby, než mu Tonda Jahoda řekl, že od 1.1.2014 už dům není jeho ale Milana Borůvky, který byl vlastníkem pozemku na němž dům pana Maliny stojí. Tonda Františkovi totiž řekl, že slyšel, že od 1.1.2014 v souvislosti s „Novým“ občanským zákoníkem platí zásada, že „ povrch ustupuje půdě“, tzn., že od 1. ledna 2014 splynulo vlastnické právo jeho domu s vlastnickým právem pozemku pana Borůvky, čímž se vlastníkem jeho domu stal právě pan Borůvka ze zákona.

8.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

S účinností od 1. 1. 2010 byl do trestního zákoníku vtělen nový trestný čin nebezpečného pronásledování, neboli stalking. Zakotvení tohoto trestného činu do právních předpisů se pro počet narůstajících případů nebezpečného pronásledování ukázalo nezbytným. Zajímavým faktem v této oblasti je například to, že v USA byl stalking trestným již od roku 1990. Přesto, že však příběhy obětí stalkingů končí v některých případech i jejich smrtí, nejsou tresty za nebezpečné pronásledování příliš přísné. Poměrně komplikovaným však bývá rozlišit chování, které již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu nebezpečného pronásledování, a které nikoliv. V tomto díle pěti rad zdarma se proto podíváme, jaké nežádoucí jednání je již z hlediska trestního práva protiprávní.

1.9.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Oprávnění příslušníků Celní správy

Před vstupem České republiky do Schengenského prostoru mezi hlavní činnosti celníků náležely zejména kontroly osob překračujících naše státní hranice. Dnes je jejich úkolem především dohled nad bezpečností přepravovaného zboží a výběr cel. Celníci však mají mimo jiné mnoho významných práv a oprávnění srovnatelných v některých případech s pravomocemi příslušníků Policie ČR či strážníků obecní policie. V tomto článku uvedeme nejpodstatnější z nich.

28.8.2014 | Moravskoslezský Deník

Nabytí vlastnického práva - neoprávněná stavba

Pan Jaromír Malina se rozhodl na svém pozemku postavit garáž pro svůj automobil. Jakmile započal se stavbou garáže, rozhodl se, že za zbytek staviva si ještě postaví udírnu. Garáž postavil za necelé tři měsíce a udírnu poté asi za čtrnáct dní. Měsíc po dokončení udírny Jaromíra navštívil jeho soused Dušan Jahoda a žádal vysvětlení proč udírnu Jaromír postavil na jeho pozemku. Jaromíra ale Dušanovi sdělil, že stavěl i udírnu na svém pozemku a navrhl, aby si své pozemky přeměřili. Po přeměření zjistili, že udírna skutečně stojí na pozemku Dušana.

25.8.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Léto je v plném proudu a s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část letních měsíců k odpočinku od práce, a to obvykle prostřednictvím zahraničních zájezdů či i pobytu v atraktivních místech v tuzemsku. Tento čas je však i velmi příhodný pro zloděje. Není totiž tajemstvím, že právě během léta dochází k nárůstu vykradených domů a bytů, kdy různí nenechavci využijí toho, že majitelé odcestovali na dovolenou a zloději tak mají dostatek volné působnosti a časového prostoru k tomu, aby z opuštěných domů či bytů odcizili, co největší počet cenností.

21.8.2014 | Moravskoslezský Deník

Nabytí vlastnického práva - poctivý nálezce

Pan Malina se v květnu zúčastnil koncertu regionální rokové kapely Ostravačka, který se konal ve večerních hodinách na místním fotbalovém hřišti. Během koncertu vypil dohromady 8 dvanácti stupňových piv, které ho přivedly do takového stavu, že ztratil švýcarské hodinky v hodnotě 8.000 Kč, starý deštník a dokonce i rodinného mazlíčka dvouletého jezevčíka Špagetku. Ztrátu zjistil až doma, kdy jej ve dveřích přivítala manželka se slovy „no Ty ale zase vypadáš a kde máš Špagetku“. Ihned se s manželkou vydali hledat zpět na hřiště ztraceného psa, ale ani Špagetku a ani hodinky a deštník nenašli. To ale nevěděli, že po skončení koncertu Zbyšek Borůvka hodinky, deštník i Špagetku nalezl.

18.8.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energetické náročnosti, do této doby se tato povinnost týkala pouze novostaveb a větších rekonstrukcí budov. Kdo tuto povinnost nesplní, vystavuje se peněžité sankci. V následujících pěti radách Vám tak v krátkosti shrneme, kdy budete povinni zpracování energetického průkazu náročnosti zajistit.

11.8.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Provozovatel vozidla má zákonnou odpovědnost za dodržování povinností řidiče

Pravděpodobně již každý zaznamenal, že zákon o silničním provozu prošel poměrně rozsáhlou novelou, která nabyla účinnosti dne 19. ledna 2013 a jež měla za úkol zejména eliminovat výmluvy řidičů na to, že dopravní přestupek spáchala jim osoba blízká. V čem přesněji tyto změny spočívají, si uvedeme v tomto článku.

31.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Spoluvlastnictví – zrušení a oddělení

Sourozenci Břéťa a Vláďa Malinovi již z dob dospívání měli spolu velmi napjaté vztahy. Břéťa byl velmi manuálně šikovný, takový domácí kutil. Rád trávil volný čas v otcově dílně a otec za to byl na Břéťu náležitě pyšný a také to okázale dával všem okolo najevo. Vláďa to těžce snášel, neboť nabyl dojmu, že byl otcem odstrčen „tzv.“ na druhou kolej. Byl naprostým opakem Břéti. Když se jednalo o manuální práci, sklidil posměch, ale ve škole byl naopak vynikajícím žákem se samými jedničkami. Proto se také rozhodl pokračovat ve studiu práva na vysoké škole, aby svému otci dokázal, že i na něj může být hrdý. Také se chtěl blýsknout před Andělkou Borůvkovou, která byla jeho tajná láska. Po ukončení ze studií, se vrátil do rodného města a byl doslova zděšen. Otec akademickému titulu nerozuměl a Andělka se provdala za jeho bratra a společně se nastěhovali do domu starého Maliny. Vláďa počal ještě více nenávidět Břéťu.

28.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost

Žaloba pro zmatečnost patří v občanskoprávním řízení spolu s dovoláním a obnovou řízení mezi mimořádné opravné prostředky, tedy prostředky, kterými lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu. Zatímco dovolání slouží k především nápravě nesprávného právního posouzení věci a obnova řízení k uplatnění novým skutečnostem či důkazů, které nemohly být v původním řízení uplatněny, je žaloba pro zmatečnost opravným prostředkem, kterým je možné napravit procesní vady, kterým bylo předchozí soudní řízení postiženo. Bližší informace se dozvíte v následujících pěti radách zdarma.

24.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Spoluvlastnictví – správa společné věci

Tonda Malina se svými dvěma bratry zdědil po svých rodičích krásné stavení. Dědictví nabyli bratři do spoluvlastnictví. Nejstarší Jenda se s těhotnou manželkou do stavení nastěhoval. Tonda ani Vojta nic nenamítali, protože věděli, že Jenda nutně potřebuje zajistit rodině přístřeší a mimo jiné jim slíbil, že po vyřešení nepříznivé finanční situace si ihned najde nové bydlení. Během tří měsíců se Tonda dozvěděl, že Jenda svou „dočasnou“ finanční krizi vyřešil půjčkou ve výši 500.000 Kč s tím, že na stavení zřídil zástavní právo ve prospěch banky.

21.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Přípustnost používání bezpečnostních kamer

Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným nástrojem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Proto se čím dál tím více dostává do popředí otázka, zda jsou provozovatelé kamerových systémů k tomuto vůbec oprávněni, a zda tak nedochází k nepřípustnému zasahování do soukromí natáčených osob. Vzhledem k tomu, že je právní úprava v této oblasti minimální, vydal Úřad pro ochranu osobních údajů k této problematice své stanovisko. Níže si tak na základě tohoto stanoviska rozebereme jednotlivé aspekty používání kamerových systémů.

17.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Práva svědka při poskytování svědecké výpovědi

Rodina Malinových se rozhodla vyrazit na výlet do Beskyd. První den navštívili Lysou horou a také přehradu Šanci. Na vrcholu Lysé hory se seznámili s dalším turistou Lukášem Jahodou, který jim doporučil navštívit také horu Smrk, ze které se nabízí krásný výhled. Po sestupu z Lysé hory a návštěvy přehrady Šance, byla rodina v celku unavená, proto hlava rodiny navrhla nechat výšlap na horu Smrk na další den a přenocovat v hotelu Jaromíra Borůvky. Cena za ubytování byla pro tříčlennou rodinu stanovena za velmi výhodnou cenu 350 Kč. Po ubytování byla rodina poměrně hladová, proto také navštívili hotelovou restauraci. Na věšák si pan Malina odložil svojí značkovou sportovní bundu v hodnotě 5.000 Kč. Po večeři však Malina svojí sportovní bundu nenašel, proto oslovil hotelového číšníka, jestli náhodou neviděl někoho, kdo mu jí vzal. Číšník si však nikoho nevšiml.

14.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Práva svědka při poskytování svědecké výpovědi

V téměř každém trestním řízení je nutné k objasnění některých skutečností projednávaného trestného činu předvolat svědky. Podle zákona je každý povinen na předvolání se dostavit a vypovídat jako sveděk o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech duležitých pro trestní rízení. Jestliže se svedek, ač byl rádne předvolán, bez dostatečné omluvy nedostaví, může být předveden. Na to a na jiné následky nedostavení musí být svědek v předvolání vždy upozorněn. Vyhovět soudnímu předvolání je tak jedna ze základních povinností osob, které byly trestnému činu buď přímo přítomny, či mohou z jiného duvodu poskytnout v trestním řízení k projednávanému skutku důležité informace. Svědectví však v sobě nezahrnuje pouze povinnosti, ale i právo svědka na to, aby byl výslech prováděn v souladu se zákonem, a řadu dalších práv, která si rozebereme níže.

10.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Náhrada škody – náhrada za zranění či usmrcení zvířete

Pan Cyril Malina je vášnivý pejskař, který se věnuje tomuto koníčku již přes 30 let. Pravidelně se svým německým ovčákem Maxem trénuje na cvičáku, kde se také seznámil s dalším pejskařem, panem Zbyškem Borůvkou. Zbyšek na cvičák nechodil tak úplně dobrovolně, neboť ho k tomu nutila manželka Liběna. Zbyšek byl cholerický nervák, neměl rád, když ho jeho fenka Rozárka na tréninku neposlouchala. Jednou po tréninku Zbyška hrozně rozčílil štěkot Maxe, neudržel své nervy na uzdě a Maxe kopl do žeber. Když uviděl, že Max na tom není dobře, vzal svou fenku do náruče a rychlou jízdou z místa incidentu utekl.

7.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Odpovědnost zaměstnance za způsobenou škodu

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Jelikož při výkonu pracovní činnosti přicházejí zaměstnanci často do styku s majetkem vyšší hodnoty, je vhodné si v krátkosti shrnout, jaká pravidla se vážou k odpovědnosti zaměstnance za jím způsobenou škodu.

3.7.2014 | Moravskoslezský Deník

Náhrada škody - osoba nebezpečných vlastností

Úprava náhrady škody vychází z bývalého občanského a obchodního zákoníku. Mnoho ustanovení je však přeformulováno,změnila se i systematika a zvýšil se počet zvláštních skutkových podstat,které dopadají na konkrétní situace.Uvedený příklad se týkal jedné z nich,totiž šlo o škodu způsobenou osobou s nebezpečnými vlastnostmi.Jedná se o zcela novou skutkovou podstatu,která se aplikuje v případě,kdy se určitá osoba vědomě ujme jiné osoby nebezpečných vlastností (např. kleptomana,osoby nakažené infekční nemocí,agresora apod.)tak,že jí bez její nutné potřeby poskytne útulek nebo jí svěří určitou činnost,ať již v domácnosti,provozovně či na jiném podobném místě,a v takovémto místě způsobí ji- nému škodu.Důležité je,aby způsobená škoda měla souvislost s nebezpečnou povahou takové osoby. Nový občanský zákoník obsahuje 14 zvláštních skutkových podstat.Mezi ně patří dále škoda způsobená zvířetem, škoda způsobená informací nebo radou nebo škoda na nemovité věci.

30.6.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Právo zaměstnance na odborný rozvoj a zvyšování kvalifikace

Platí, že zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit, přičemž zaškolení nebo zaučení se považuje rovněž za výkon práce, za který tak přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Dále je zaměstnavatel povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné. Kromě těchto obecných pravidel však zákoník práce poměrně podrobně rozebírá další možnosti získávání a prohlubování kvalifikace zaměstnance, na které se zaměříme v tomto článku.

26.6.2014 | Moravskoslezský Deník

Sousedské vztahy - úskalí při opravě či přestavbě nemovitosti

Slečna Vilemína Borůvková pochází z rozvětvené rodiny Borůvkových. Jednoho krásného dne zdědila po svých předcích obrovský statek, do kterého se následně přestěhovala. Jak už tak bývá zvykem, rozhodla se uspořádat tzv. „kolaudační“ večírek. Pozvala pár přátel, kteří zajistili kromě skvělé muziky i půlnoční překvapení v podobě ohňostroje. Párty byla bujará a přiměla i souseda pana Malinu, aby vykoukl ze svého obydlí a pátral po příčině hluku. Když to zjistil, rozzlobil se. Seznámení s Vilemínou tak neproběhlo v přátelském duchu. Mávla totiž nad starým panem Malinou rukou.

23.6.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad aneb Korupce a její následky

Definici korupce nenalezneme v žádném českém právním předpise. Podle Občanskoprávní úmluvy proti korupci, ratifikovanou Českou republikou v roce 2003 se korupcí rozumí „přímé či nepřímé vyžádání, nabídnutí, předání nebo přijetí úplatku či jakékoliv jiné nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně, které narušují řádné plnění jakékoliv povinnosti nebo jednání vyžadovaného od příjemce úplatku, nepřípustné výhody nebo vyhlídky na ně“. Přijetí či nabízení úplatku je trestným činem, a to bez ohledu na to, zda je úplatkem láhev několika dobrých vín nebo finanční částka.

19.6.2014 | Moravskoslezský Deník

Sousedské vztahy a imise

Do malebné vesničky Jahůdkov se přistěhovali noví manželé Borůvkovi se třemi dětmi a dvěma psy. Jejich jedinými sousedy byli postarší manželé Malinovi, kteří byli zvyklí na samotu a klid, který v bydlení doposud měli. To se však změnilo a Malinovým začal vadit nejen štěkot psů ale i zápach pocházející od hospodářských zvířat, které si Borůvkovi pořídili. Několikrát proběhla velice ostrá výměna názorů mezi manželkami obou sousedů. Paní Malinové vadilo listí a jehličí, které padalo ze stromů Borůvkových na její pozemek a ona ho musela pořád dokola hrabat. Na druhou stranu, když k ní spadly plody vyzrálého ovoce, naskládala si je do košíku a pokradmu s nimi jako s vlastními odešla. Spory se prohloubily, když dětem pana Borůvky utekl pes na pozemek Malinových a snědl jim maso určené ke grilování.

2.6.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb V případě celodenní péče o dítě má rodič nárok na rodičovský příspěvek

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok na rodičovský příspěvek nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte, a to nejdéle do doby, kdy byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž nejmladší dítě v rodině celková částka 220 000 Kč. Na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství je rodičovský příspěvek dávka, na kterou má nárok rodič pečující o dítě bez ohledu na to, zda u něj byla splněna podmínka potřebné doby účasti na nemocenském pojištění.

22.5.2014 | Moravskoslezský Deník

Výměnek a důchod – možná forma zaopatření ve stáří

Manželé Malinovi měli ve společném jmění manželů dvoupatrový rodinný dům v podhorské vesničce v Beskydech, na jehož údržbu a provoz již vlastními silami a finančními prostředky přestávali stačit. Jejich syn Jirka bydlel v malé garsonce v Praze, kde také podnikal, avšak v posledních měsících se mu nedařilo a dostal do finanční tísně. To jej přinutilo podnikání v Praze ukončit a vrátit se do domu za rodiči do rodných Beskydských hor.

12.5.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Pravidla při sjednávání výše mzdy

Je zřejmě, že většina z nás nevykonává své zaměstnání jen proto, "že dělání všechny smutky zahání, ale především proto, abychom za vydělané peníze byli schopni pokrýt zejména své základní hmotné potřeby. Výše mzdy je tak pro mnohé i kritériem při hledání práce. Přesto, že výše mzdy by měla vyplývat především z dohody zaměstnavatele a zaměstnance, bývá to obvykle zaměstnavatel, který rozhoduje o tom, jakou mzdu zaměstnanci nabídne a na zaměstnanci pak závisí, zda tuto nabídku přijme či nikoli.

19.5.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Kdy má zaměstnantec nárok i na příplatky za práci

Zaměstnanec vykonává zaměstnání zejména za účelem dosahování mzdy, kterou si se zaměstnavatelem sjednal. V určování výše mzdy je zaměstnavatel limitován pouze ustanoveními o minimální a zaručené mzdě. Vedle nároku na mzdu za vykonanou práci však může zaměstnanci přímo ze zákona vzniknout právo na příplatek k této mzdě, a to především tehdy, kdy zaměstnanec plní své pracovní úkoly nad rámec pracovní smlouvy nebo ve ztížených pracovních podmínkách.

29.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Za narušenou dovolenou máte právo na nemajetkovou újmu v penězích

Manželé Malinovi se rozhodli za celoročně ušetřené peníze jet na dovolenou. Na internetu si vyhledali začínající Cestovní kancelář Šmelina s.r.o., kde se jim zalíbil zájezd na 10 dnů do Chorvatska. V ceně zájezdu byly i veškeré poplatky spojené s dopravou luxusním klimatizovaným autobusem a ubytování ve 4 hvězdičkovém hotelu s plnou penzí. Smlouvu uzavřeli po internetu a za nedlouho jim poštou přišlo i písemné potvrzení, ve kterém cestovní kancelář potvrzovala informace, které byly uveřejněny na jejich webové stránce.

28.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Ústavní stížnost může být poslední šancí na úspěch ve sporu

Ústavní stížnost je určena zejména pro osoby, které mají za to, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byly účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno jejich základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Kromě těchto osob může podat ústavní stížnost rovněž zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku, jestliže tvrdí, že nezákonným zásahem státu bylo porušeno zaručené právo územního samosprávného celku na samosprávu.

20.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Bez peněz do autoservisu nelez

Panu Petru Malinovi se na jeho osobním automobilu pokazila převodovka. Za účelem opravy navštívil nedaleký autoservis Eduarda Borůvky. Dohodl se s ním, že oprava převodovky bude stát 7.000 Kč. Jakmile byla oprava hotová, Eduard kontaktoval Petra s tím, že si může pro opravený automobil přijet. Petr měl však už pár týdnů hluboko do kapsy, a proto se rozhodl převzetí automobilu a zaplacení opravy oddálit, do doby, než peníze sežene. Uběhl více než týden a Eduardovi začalo Petrovo auto v servise překážet. Vyrozuměl proto Petra opětovně o tom, že auto má jž více než týden připraveno k převzetí.

14.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Mladistvé pachatele trestá soud shovívavěji

V případě trestných činů spáchaných mladistvými (pachatelé, kteří dovršili věku 15 let, ale nepřekročili 18. rok svého věku) se v trestním řízení postupuje podle zákona o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy, který je speciálním zákonem vůči trestnímu zákoníku a trestnímu řádu.

10.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Očekáváte vlastní nezpůsobilost právně jednat? Využijte podpůrná opatření

Pan Jaroslav Borůvka se od lékařů dověděl, že onemocněl Alzheimerovou nemocí, kdy byl upozorněn, že se jeho zdravotní stav se s přibývajícím časem bude zhoršovat. Pan Borůvka už sám na sobě začal pozorovat, že začíná více zapomínat, že má problém s orientací a občas mu dělá obtíže i řeč. Začal se bát, že jakmile ho choroba více ovládne, nebude schopen se postarat sám o sebe a ani o svůj majetek.

7.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Výkon trestu odnětí svobody lze podmíněně odložit

Trest odnětí svobody je bezpochyby nejpřísnějším trestem, který lze v trestním řízení uložit, trestní zákoník však dává některým odsouzeným možnost se tomuto trestu vyhnout, a to v tom smyslu, že výkon trestu odnětí svobody odsouzenému podmíněně odloží. Co všechno sebou obnáší podmíněný výkon trestu odnětí svobody a za jakých podmínek je možné ho uložit, si uvedeme v tomto článku.

3.4.2014 | Moravskoslezský Deník

Se souhlasem soudu může nezletilý podnikat nebo získat svéprávnost

Jarda Malina je nadějný mladík, který má vlohy pro tvořivost. Už ve 12 letech uměl výborně ovládat počítačovou techniku, kdy již zvládal programovat jednoduché počítačové programy. Proto, když dovršil šestnáctý rok svého života, rozhodl se, že by své znalosti a dovednosti mohl využít v podnikání, zejména v oboru tvorby internetové reklamy, webových stránek a jednoduchých programových aplikací pro mobilní telefony.

31.3.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti.

27.3.2014 | Moravskoslezský Deník

Jste marnotratní? Můžete být vyděděni!

Dědeček Malina má v malé beskydské vísce farmu, na které chová dobytek. Farmu si postavil sám už před více než půl stoletím. Dědečkovi na farmě s usedlostí a zvířaty pomáhá jeho dvacetiletý vnuk Tomáš. Otec Tomáše, syn dědečka, nikdy nejevil o farmu ani o dědečka zájem a vždy se raději věnoval hazardu a alkoholu, z čehož mu narůstaly značné dluhy. Syn svého otce již několik let nenavšívil a nejevil o něj žádný zájem, ačkoliv se pan Malina snažil se synem několikrát navázat kontakt.

24.3.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů potřebuje přiměřenou pautu nejen na jídlo, ale i na oddech. Stejně tak je nezbytné, aby měl zaměstnanec volno mezi jednotlivými pracovními směnami, jinak by přirozeně docházelo ke snížení jeho pracovní výkonnosti.

17.3.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, v rozhodování však není neomezený

Pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu práce podle pokynů zaměstnavatele, směnou je pak myšlena část týdenní pracovní doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu pracovních směn odpracovat.

13.3.2014 | Moravskoslezský Deník

Rodinné dědictví

Již více než dvě století vlastnila rodina Malinových rybník, který v minulosti vybudoval prapředek pana Maliny, na kterém pan Malina, spolu se svým dlouholetým kamarádem Tondou Borůvkou, rád rybařil. Rybník se dědil z generace na generaci, a proto jej pan Malina oprávněně považoval za rodinné dědictví. První majitel rybníku z rodu Malinů zasadil na jeho břehu dub a začal tak tradici sázení těchto stromů v rodu. S postupem času tak břeh rybníku lemovalo stromořadí krásných statných dubů. S ohledem na své stáří a nemoc si pan Malina uvědomoval, že musí rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho majetkem.

10.3.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Obecně ke směnkám

Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vztahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu, že se peněžní sumy zajištěné směnkou nemusí domáhat prostřednictvím podávání žaloby, nýbrž mohou podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu.

24.2.2014 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jakým způsobem lze uplatnit mzdové nároky neuhrazené ze strany zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti?

Pokud se současný či bývalý zaměstnavatel nachází v insolvenčním řízení, zaměstnanci jsou chráněni jednak zákonem na ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, kdy jim úřad práce vyplatí část neuhrazených mzdových nároků za stanovených podmínek, jednak insolvenčním zákonem, dle kterého jsou pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců pohledávkami postavenými na roveň pohledávkám za majtekovou podstatou a jako takové se do insolvenčního řízení nemusí přihlašovat a uspokojují se kdykoliv po rozhodnutí úpadku.

18.2.2014 | Moravskoslezský Deník

Poněkud zvláštní "reklamace"

Manželé Malinovi přijeli ze čtrnáctidenní dovolené z Chorvatska. Po náročné a vyčerpávající cestě se pan Malina rozhodl usadit ve svém pohodlném křesle a pustit si oblíbený seriál, který po dobu dovolené neviděl. Nicméně po zapnutí televize, kterou si koupil teprve před pěti měsíci, uslyšel jen zvuk, ale obraz nikde.

11.2.2014 | Moravskoslezský Deník

Neplatná výpověď z nájmu = právo na ochranu u soudu

Paní Kamila Borůvková si pronajala malý a útulný byt v klidné části města. S pronajímatelem Malinou uzavřela písemnou nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Po pěti měsících Malina Kamilu osobně navštívil a sdělil jí, že byt nutně potřebuje pro svou dceru, a soušasně Kamile předal písemnou výpověď z nájmu bytu s výpovědní dobou sedmi dnů.

23.1.2014 | Moravskoslezský Deník

"Vykutálený" pronajímatel bytu

Manželé Josef a Livie Malinovi si vyhlédli pěkný nájemní byt na samém okraji města. Vlastníkem a pronajímatelem bytu byl pan Borůvka. Malinovým se byt velmi líbil, a proto neváhali podepsat nájemní smlouvu na dobu nájmu 18 měsíců, neboť jim Borůvka sdělil, že pokud budou řádně platit nájem, prodlouží jim nájem o dalších deset let.

22.1.2014 | Moravskoslezský Deník

Marnotratný manžel, cena zvláštní obliby. I takové pojmy se objevují v novém občanském zákoníku

Od ledna letošního roku platí nový občanský zákoník. Hovoří se o něm jako o zásadním a průlomovém zákoně, který přináší řadu změn a novinek. Někteří jej vítají, jiní o něm mluví jako o potřebném, ovšem nepřipraveném a zbrkle přijatém. O tom, co nový občanský zákoník přinese v běžném životě, jsme si povídali se známým právníkem Petrem Kaustou.

4.12.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Vdovský a sirotčí důchod

Úmrtí partnera či rodiče může kromě značné emocionální ztráty znamenat i ztížení sociální situace, a to především v případech, kdy byl pozůstalý na zemřelém finančně závislý.

20.11.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Evidence na úřad práce

Každá fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru nebo osobou samostatně výdělečně činnou či nevykonává některou z činností vyjmenovanou zákonem o zaměstnání, má právo na zprostředkování vhodného zaměstnání prostřednictvím krajské pobočky úřadu práce, a to jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání.

13.11.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Odpovědnost státu za škodu

Na základě zákona č. 82/1998 Sb. odpovídá stát za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním řízení, v řízení podle soudního řádu správního nebo v řízení trestním nebo nesprávným úředním postupem.

6.11.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech (například asistence při dopravních nehodách).

9.10.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jaká práva má pacient

Zajímá vás, jaká máte práva při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení? Ta nejdůležitější z nich se dozvíte v těchto pětiradách zdarma.

9.10.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Poměr na dobu určitou

Přestože je v rámci právní jistoty zaměstnance žádoucí, aby jeho pracovní poměr byl sjednán na dobu neurčitou, velmi často přistupují zaměstnavatelé k uzavírání pracovního poměru na dobu určitou, a to ať již pro provozní důvody či pro jakousi pojistku, na jejímž základě dojde k ukončení pracovního poměru, aniž by musel být dán na straně zaměstnance výpovědní důvod.

25.9.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Neplatnost a zdánlivé manželství - část 2.

Uzavření manželství je právním úkonem jako každý jiný, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost.

18.9.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Neplatnost a zdánlivé manželství - část 1.

Uzavření manželství je právním úkonem jako každý jiný, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost.

11.9.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Exekuce a její druhy

Počet osob postižených exekucí není rozhodně nízký a denně přibývá počet těch, co své závazky nejsou schopni splácet a strašák jménem exekuce se pro ně stává nevyhnutelným.

4.9.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak předcházet exekuci

Učinná ochrana před exekutorem a exekucí začíná již tím, že si každý řádně a včas plní své splatné závazky vůdči svým věřitelům.

28.8.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Zajištění závazků

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxí smluvních stran splnění závazku zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná právní úprava nabízí nespočet. Každý z nich má jiné výhody a věřitel by měl zvolit vždy ten, který nejlépe zaručí, že jeho pohledávka bude dlužníkem skutečně řádně splněna.

21.8.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání) a základní povinností nájemce je platit pronajímateli dohodnuté nájemné a úhrady za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu.

14.8.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Věcná břemena

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a jejich podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného - oprávněného.

31.7.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Sexuální aktivity, které hrozí vězením

Smyslem tohoto článku nebude rozhodně sexuální osvěta či pravidla bezpečné soulože, nýbrž se zaměříme na pohlavní styk z pohledu trestního práva a rozebereme, které jednání je v této oblasti považováno trestním zákoníkem za protiprávní, reps. kterých trestných činů se lze dopustit.

24.7.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jaké sankce lze uložit v přestupkovém řízení

Přestupkem je rozuměno zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno zákonem o přestupcích. V přestupkovém řízení se tedy projednávájí ta protiprávní jednání, jejichž společenská nebezpečnost je nižší než v případě trestných činů a zároveň se nejedná o jiné správní delikty.

10.7.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak se odvolat proti soudnímu rozhodnutí

Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy máte možnost podat proti rozhodnutí soudu odvolání. Odvolání patří mezi řádné opravné prostředky a lze se jím bránit obecně proti všem rozhodnutím soudu prvního stupně v občanském řízení.

10.7.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Dohoda o vině a trestu

1.9.2012 vstoupila v účinnost novela trestního řádu, která umožňuje uzavřít mezi státním zástupcem a pachatelem trestného činu dohodu o jeho vině a trestu. Podstatou tohoto institutu je, že dojde k výraznému zkrácení a zjednodušení celého trestního řízení, neboť odpoadne povinnost složitého vyšetřování, dokazování, dlouhého projednávání u soudu, apod.

26.6.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Domácí násilí. Co za něj hrozí, a kde lze najít pomoc

Domácí násilí bylo po dlouhá léta veřejným tabu, kdy společnost vůdči násilným vztahům v rodinách zavírala oči a předstírala, že je nevidí, přičemž i samotný stát se od těchto případů zcela distancoval a odítal se do nich jakýmkoliv způsobem vměšovat s tím, že se jedná o výlučnou záležitost rodiny.

19.6.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Mateřská dovolená a s ní spojené sociální dávky a příspěvky

Mateřství s sebou přináší kromě radosti z nového potomka také zvýšené finanční náklady, ale hlavně nemožnost po určitý čas chodit do zaměstnání a vydělávat. V této chvíli by tuto funkci měl alespoň v určité míře zastoupit stát prostřednictvím poskytování peněžních dávek a příspěvků.

 

12.6.2013 | Moravskoslezský Deník

 

Pět rad zdarma aneb Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Vznikem pracovního poměru vám vzniká také zákonná povinnost účastnit se na nemocenském pojištění. Tato povinnost je vyvážena tím, že v případě, kdy nastane okolnost, pro kterou nemůžete dočasně vykonávat svou práci, bude vaše případná finanční ztráta vyrovnávána prostřednictvím příslušných dávek.


5.6.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Rozhodčí doložka ve spotřebitelských smlouvách

Od 1.dubna 2012 nabyla účinnosti důležitá novela zákona č.216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, zpřísňující podmínky rozhodčího řízení, v nichž je jednou ze stran spotřebitel, která si klade za cíl zvýšit ochranu spotřebitele v rozhodčích řízeních, neboť spotřebitelé obvykle neměli ani ponětí, že rozhodčí doložku podepisují, popř. si nebyli vědomi, že tím vyloučí pravomoc soudů a v případě sporu budou podrobeni rozhodcům zvolenými podnikateli.

 


29.5.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Víte, jak probíhá rozhodčí řízení?

Určitě se již většina z vás setkala někdy s termínem rozhodčí řízení. Rozhodčí řízení je alternativní formou řešení sporů namísto soudního řízení a mezi jeho výhody patří zejména rychlost, nižší náklady, neveřejnost a bezformálnost.


22.5.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak si počínat před nákupem dovolené

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý rok, spoříme si na ní a právem by tedy měla být taková, jakou si ji plánujeme či nám její představu načrtnou cestovní kanceláře. Ne vždy však popis zájedu a obrázky v katalogu odpovídají následné realitě.


15.5.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Výpověď ze strany zaměstnavatele

Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, neboť s sebou přináší nejen obavy, zda se vám podaří najít nové zaměstnání, ale také nejasné vyhlídky ohledně finanční situace.


24.4.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Vznik pracovního poměru

Výběr osob ucházejících se o zaměstnání z hlediska kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvlášních schopností je v působnosti zaměstnavatele.

 

 


17.4.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Dávky nemocenského pojištění

Vznikem pracovního poměru vám vzniká také zákonná povinnost účastnit se nemocenského pojištění. Tato povinnost je však vyvážena tím, že v případě, kdy nastane okolnost, pro kterou nemůžete dočasně vykonávat svou práci, bude vaše případná finanční ztráta vyrovnávána prostřednictvím příslušných dávek.

 


10.4.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Promlčení závazků

Právo se promlčuje, jestliže nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva s vyjímkou práva vlastnického. Obecná promlčecí doba je tříletá a běží od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

 


27.3.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat v případě darování

Pojmovým znakem darování je jeho bezplatnost, to znamená, že určitá osoba (dárce) věnuje druhé osobě (obdarovanému) svou věc, aniž by za ní požadoval nějakou protihodnotu.

 


20.3.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak správně odstoupit od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada "pacta sunt servanda" neboli smlouvy mají být dodržovány.

 


6.3.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak správně postupovat při reklamaci

Tento příspěvek je určen především spotřebitelům, tedy osobám, které nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Prodávající, který zboží prodává jako podnikatel, ručí při uzavření kupní smlouvy se spotřebitelem, že je prodávaná věc ve shodě se smlouvou.

 


27.2.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru

Rozhodli jste se prodat svůj automobil a namísto vlastního vyhledávání kupců jste zvolili, že tímto úkolem pověříte autobazar? I když se tohle řešení může mnohdy zdát jako nejjednodušší a prakticky bez starostí, neboť vám odpadne povinnost vyřizovat formality a aktivně vyhledávat zájemce, je třeba pamatovat na to, že i prodej vozidla prostřednictvím autobazaru může být značně rizikový.

 


20.2.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak se bránit proti sousedům

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, určitě každý řeší alespoň jednou za čas v menší či větší míře konflikty se svými sousedy. Pro některé jsou sousedské vztahy dokonce tak neúnosné, že se raději odstěhují.

 


13.2.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlet v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu stejně jako například v případě spotřebitelů poskytována zvýšená právní ochrana.

 


6.2.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele vašeho domu nebo bytu

Hodláte prodat nebo pronajmout dům či byt, ale brání vám v tom vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit? Máte problém s bývalým partnerem, který se i po vašem rozchodu nemá v úmyslu vystěhovat z vašeho bytu?

 


30.1.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Podílové spoluvlastnictví

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak - jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Pokud není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.

 


23.1.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Zákonná posloupnost dědění

Přestože se spousta osob rozhodne ke svému majetku pro případ smrti pořídit závěť, bývá nejčastějším právním důvodem v České republice právě dědické nástupnictví ze zákona.

 


16.1.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dědicům zůstnou po zemželém jen dluhy.

 


9.1.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z vás ve svém okolí zažili takovou situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že by neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž ale vůbec nevychází, popřípadě je k němu nepojí žádné vazby.

 


2.1.2013 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat v případě dědění

Na základě současné právní úpravy lze v zásadě dědit majetek po zemřelém ze dvou právních důvodů. Prvním z nich je platná závěť zůstavitele, a druhým je dědění v rámci zákonné dědické posloupnosti, která se uplatní tehdy, jestliže zemřelý žádnou závěť po sobě nezanechal, popř. projev jeho poslední vůle nepokrývá všechen jeho majetek nebo nebyl pořízen v souladu se zákonnými požadavky. Vyloučena však není ani kombinace obou těchto důvodů dědění.

 


19.12.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Výživné mezi příbuznými a manžely

Výživným se rozumí především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří zejména v souvislosti ve vztahu matka dítěte a otec, kteří spolu nežijí, popř. jsou rozvedeni.

 


12.12.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství (právní mocí rozsudku o rozvodu manželství) dochází také k zániku společného jmění manželů. Od této chvíle nabývá majetek každý z rozvedených manželů výlučně do svého vlastnictví a rověž nese každý sám odpovědnost v případě nově nastalých dluhů.

 


5.12.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak správně podat žalobu o rozvod manželství

Rozvod je bez pochyby psychicky a časově velmi náročnou záležitostí, už jen proto, že se musí projednávat před soudem.

 


28.11.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, ale také dětí, které případně manželé mají. Je dobré pokusit se přistoupit k rozvodu manželství pokud možno racionálně a nezanedbat právní stránku.

 


21.11.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat před uzavřením manželství

Rozhodli jste se vstoupit do svazku manželského? Pak vám doporučujeme přečíst si následující řádky.

 


14.11.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek, a přivádějí je tak do neřešitelných situací. Nepatřete mezi ně.

 


7.11.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat, když už vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? V jiném našem příspěvku jsme se zabývali tím, jak se dluhům vyhnout nebo je mít alespoň v dostatečné míře pod kontrolou. Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou vaše penězní závazky vůdči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit, a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.

 


31.10.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat při uzavírání půjčky

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.

 


24.10.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat před nákupem automobilu

To, že je nutné automobil před nákupem zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem zejména zda stav, počet najetých kilometrů, stáří a další podstatné technické skutečnosti odpovídají informacím uváděným prodejcem , jistě většina kupujících ví.

 


17.10.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také ke každodennímu porušování dopravních předpisů a následným dopravním nehodám.

 


10.10.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak postupovat v případě nehody

Dopravním nehodám je lepší vždy předcházet, ale ne vždy jim můžeme zabránit či je sami ovlivnit. Když už tato nepříjemná situace nastane, je dobré vědět, jak máte postupovat.

 


3.10.2012 | Moravskoslezský Deník

Pět rad zdarma aneb Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.

 

2.5.2013 | Katalog automobilů

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy (2. díl)

V druhém díle přestupků a trestných činů v oblasti dopravy, si uvedeme, jaké tresty Vám hrozí za překročení povolené rychlosti a řízení bez příslušného řidičského oprávnění.


30.4.2013 | Katalog automobilů

Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy (1. díl)

S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také ke každodennímu porušování dopravních předpisů a následným dopravním nehodám.

 

 

 


5.4.2013 | Katalog automobilů

Jak postupovat před nákupem automobilu (2. díl)

V případě prodeje automobilu odpovídá prodávající za jeho případné vady. Odpovědnost prodejce závisí na právním postavení smluvních stran. Jestliže jsou oba účastníci kupní smlouvy nepodnikatelé, tj. obvykle v případech, kdy se nepodnikající osoba rozhodne např. prostřednictvím inzerátu prodat svůj automobil druhé nepodnikající osobě, ručí tento prodávající za vady, které se vyskytnou na vozidle pouze do 6 měsíců po uzavření kupní smlouvy. Prodávající je povinen při sjednávání kupní smlouvy upozornit kupujícího na vady, o kterých ví.

 

 

 


4.4.2013 | Katalog automobilů

Jak postupovat před nákupem automobilu (1. díl)

To, že je nutné před nákupem automobilu, nechat automobil zkontrolovat, nejlépe zkušeným mechanikem, tj. zda stav, počet najetých kilometrů, stáří a další podstatné technické skutečnosti odpovídají informacím uváděnými prodejcem, jistě většina kupujících ví.

 

 

 


25.3.2013 | Katalog automobilů

Jak postupovat v případě dopravní nehody (2. díl)

Pokud mezi Vámi a dalším účastníkem dopravní nehody není pochyb o tom, kdo nehodu způsobil, sepište o havárii protokol, a to nejlépe na tiskopisu evropského záznamu o dopravní nehodě, který byste měli mít v automobilu vždy připravený. Pokud formulář záznamu o dopravní nehodě nemáte k dispozici, postačí obyčejný papír, na který uvedete všechny důležité skutečnosti.

 

 

 


22.3.2013 | Katalog automobilů

Jak postupovat v případě dopravní nehody (1. díl)

Dopravním nehodám je lepší vždy předcházet, ale ne vždy jim můžeme zabránit či je sami ovlivnit. Když už tato nepříjemná situace nastane, je dobré vědět, jak máte postupovat.

 


27.2.2013 | Katalog automobilů

Silniční kontrola (2.díl)

V druhém díle týkající se silniční kontroly si vyjmenujeme případy, ve kterých je policista oprávněn zastavit vozidlo a kdy může řidiči zadržet řidičský průkaz.


26.2.2013 | Katalog automobilů

Silniční kontrola (1.díl)

„Dobrý den pane řidiči, silniční kontrola, předložte Vaše doklady prosím“. Pravděpodobně jedna z nejméně oblíbených vět, se kterou se mohou řidiči vozidel setkat.

21.1.2013 | Katalog automobilů

Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru (2. díl)

Pravděpodobně nejvýhodnější smlouva pro prodávajícího, kterou může s autobazarem uzavřít je smlouva o obstarání prodeje věci podle občanského zákoníku. Touto smlouvou se autobazar zavazuje, že učiní potřebná opatření k prodeji. Smlouva o obstarání prodeje věci musí být písemná a musí obsahovat zejména předmět prodeje, cenu, za kterou má být předmět prodán, odměnu obstaratele za obstarání prodeje a poplatek pro případ odstoupení od smlouvy před dohodnutou dobou určenou k prodeji věci.


18.1.2013 | Katalog automobilů

Jak prodat automobil prostřednictvím autobazaru (1. díl)

Rozhodli jste se prodat svůj automobil a namísto vlastního vyhledávání potencionálních kupců, jste zvolili, že tímto úkolem pověříte autobazar? I když se tohle řešení může mnohdy zdát jako nejjednodušší a prakticky bez starostí, neboť Vám odpadne povinnost vyřizovat formality a aktivně vyhledávat zájemce, je třeba pamatovat na to, že i prodej vozidla prostřednictvím autobazarů může být značně rizikový.

14.3.2014 | Hyperbydlení

Konec útrap v domě!

Nový občanský zákoník pamatuje i na čistotu společných prostor. Nový občanský zákoník si došlápl i na soužití v bytovém domě. Pokud vám vadí nepořádek na chodbách, můžete soudně žádat nápravu.


12.11.2013 | Hyperbydlení

Nový občanský zákoník spojí stavbu s pozemkem a zkomplikuje hypotéky

Stavíte na pozemku, který vám nepatří? Pozor na nová pravidla. Občanský zákoník, který začne platit v roce 2014, změní chápání staveb. Ty se budou posuzovat jako součást pozemků, se kterými jsou spojeny pevnými základy. Stavby se tak nebudou zapisovat do katastru nemovitostí samostatně, jak tomu bylo doposud.


8.11.2013 | Hyperbydlení

Daň z nabytí nemovitosti bude od 1. 1. 2014 hradit kupující

Dosud platí, že daň z převodu nemovitostí ze zákona hradí převodce a nabyvatel vystupuje pouze jako ručitel pro případ, že by prodávající svou povinnost nesplnil. Nabyvatel má povinnost hradit daň z převodu nemovitostí pouze, jedná-li se o přechod vlastnického práva k nemovitosti, to znamená, že k němu dochází bez vůle původního vlastníka, například při výkonu rozhodnutí nebo exekuci, vyvlastnění, vydržení či v insolvenčním řízení. Nabyvatel hradí daň z převodu také v případě uzavření smlouvy k nemovitosti o zajišťovacím převodu práva či v souvislosti s postoupením pohledávky.


15.8.2013 | Hyperbydlení

Obecně ke smlouvě o dílo uzavřené podle občanského zákoníku

Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastěji uzavíraných dvoustranných závazkových smluvních vztahů. 


13.8.2013 | Hyperbydlení

Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (2. díl)

Podle zákona č. 106/1999 Sb., jsou státní subjekty povinny na vyžádání informovat veřejnost o jejich působnosti. V předchozím díle zabývajícím se touto problematikou jsme se věnovali tomu, jakým způsobem lze žádost o sdělení informace podat, a v jaké formě obvykle veřejné orgány informace poskytují. Dnes se zaměříme na to, jaké jsou lhůty pro poskytnutí požadované informace, a které informace jsou z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím vyňaty. 


31.7.2013 | Hyperbydlení

Právo na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím (1. díl)

Povinnými subjekty, které mají podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Povinnými subjekty jsou dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Zákon o svobodném přístupu k informacím se však nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. 


29.7.2013 | Hyperbydlení

Nečinnost žalované strany v soudním řízení

Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo naopak žalobu zamítnout či nárok žalobci přiznat pouze částečně a ve zbylé části ho zamítnout. 


25.7.2013 | Hyperbydlení

Bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení dřívější právní úprava označovala také jako neoprávněný majetkový prospěch. V obou případech se ve většině případů jedná o situaci, kdy je jedna osoba bezdůvodně zvýhodněna na úkor jiné osoby, přičemž toto zvýhodnění obvykle spočívá ve zvýšení majetku obohaceného nebo naopak jeho nesnížení, i když k tomuto snížení mělo po právu dojít.  


24.7.2013 | Hyperbydlení

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Ti, kteří sdílejí společnou domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinného, nebude exekutor rozlišovat, který majetek je dlužníka a zabaví i majetek nepovinných osob. 


28.5.2013 | Hyperbydlení

Postoupení pohledávky

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné prostřednictvím jejich postoupení, čímž dojde ke změně věřitele. 


27.5.2013 | Hyperbydlení

Jak prodat podnik

Prodat lze nejen věci movité a nemovité, ale rovněž je možné převést na jiného i celý podnik.


20.5.2013 | Hyperbydlení

Chcete si zajistit pohledávku, využijte směnku

Směnky patří mezi velmi rozšířený a zároveň oblíbený zajišťovací instrument závazkových smluvních vztahů. Pro věřitele mají směnky tu výhodu, že se peněžní sumy zajištěné směnkou nemusí domáhat prostřednictvím podávání žaloby, nýbrž mohou podat návrh na vydání směnečného platebního rozkazu.


7.5.2013 | Hyperbydlení

Jak postupovat v případě darování

Pojmovým znakem darování je jeho bezplatnost, to znamená, že určitá osoba (dárce) věnuje druhé osobě (obdarovanému) svou věc, či soubor věcí, aniž by za ně požadoval nějakou protihodnotu.


3.5.2013 | Hyperbydlení

Vznik a právní postavení společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, jejímž úkolem je správa a provoz domu, v němž se jednotky nachází. Jelikož se jedná o specifický typ právního subjektu, rozebereme si, za jakých předpokladů dochází ke vzniku společenství vlastníků jednotek a základní pravidla jeho fungování.


30.4.2013 | Hyperbydlení

Orgány společenství vlastníků jednotek

Orgány společenství vlastníků jednotek jsou shromáždění vlastníků jednotek, výbor společenství nebo ten vlastník jednotek, kterého v případě, že není zvolen výbor, shromáždění pověří výkonem funkce výboru a další orgány podle stanov společenství vlastníků jednotek.


8.4.2013 | Hyperbydlení

Promlčení závazků (2. díl)

V předchozím díle ohledně promlčení závazků jsme se zabývali promlčením závazků, které byly uzavřeny podle občanského práva. V tomto díle se dozvíme, jak je to s promlčením závazků v obchodním právu a zároveň se podíváme, kdy se promlčují práva přiznána soudním rozhodnutím a co znamená prekluze.


5.4.2013 | Hyperbydlení

Promlčení závazků (1. díl)

K promlčení práva dochází, jestliže nebylo vykonáno v době stanovené zákonem. Promlčují se všechna majetková práva s výjimkou práva vlastnického. Nepromlčují se práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů a běžných účtech, pokud vkladový vztah trvá. Zástavní práva se nepromlčují dříve, než zajištěná pohledávka.


26.3.2013 | Hyperbydlení

Jak správně postupovat při reklamaci (2. díl)

V prvním díle týkajícím se postupu při reklamaci jsme se věnovali obecným nárokům, na které má kupující v případě vadného zboží právo. Nyní se podíváme na konkrétní právní rady, které Vám při reklamování mohou být užitečné.


22.3.2013 | Hyperbydlení

Jak správně postupovat při reklamaci (1. díl)

Tento článek je určen zejména spotřebitelům, tedy osobám, které nejednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a kteří uzavřeli kupní smlouvu s osobou, která naopak v rámci své podnikatelské činnosti, jedná. V tomto díle si nastíníme základní nároky, které má spotřebitel vůči prodávajícímu v případě, že jím zakoupené zboží má nějaké vady.


11.3.2013 | Hyperbydlení

Kupní smlouva podle občanského zákoníku

Tento článek je zaměřen na kupní smlouvy uzavírané mezi dvěma nepodnikateli, které se tak řídí obecnými ustanoveními občanského zákoníku, tedy za předpokladu, že si smluvní strany výslovně nesjednají, že kupní smlouva bude uzavřena podle zákoníku obchodního.


8.3.2013 | Hyperbydlení

Zajištění závazků (2. díl)

V minulém díle jsme se v článku věnujícím se zajištění závazků věnovali smluvní pokutě, ručení a zajišťovacímu převodu práva. V tomto článku se zaměříme především na zástavní právo a uznání závazku.


7.3.2013 | Hyperbydlení

Zajištění závazků (1. díl)

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxí smluvních stran splnění závazku zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná právní úprava nabízí nespočet. Každý z nich má jiné výhody a věřitel by měl zvolit vždy ten, který nejlépe zaručí, že jeho pohledávka bude dlužníkem skutečně řádně splněna. V následujícím článku se tedy zaměříme na nejčastější zajišťovací prostředky závazků a jejich podrobnější popis.


6.3.2013 | Hyperbydlení

Jak postupovat při uzavírání půjčky

Rozhodli jste se, že někomu půjčíte dočasně své finanční prostředky či sami o půjčku usilujete? Vyplatí se sepsat kvalitní smlouvu, na jejímž základě budou práva a povinnosti obou smluvních stran jasně dána, a v případě nejasností či sporů budou mít svá tvrzení o co opřít.


5.3.2013 | Hyperbydlení

Jak vrátit nevhodný dárek

Mnoho událostí je tradičně spojováno s obdarováním blízkých, ať se již jedná o Vánoce, sňatek, narozeniny, svátky nebo jen chuť dárce potěšit svého nejbližšího. Ne vždy je však dobrý úmysl dárců shledán s nadšením, někdy obdarovanému daná věc prostě nesedí, jindy se mu vyloženě nelíbí a občas se i stane, že někdo si přeje některou věc tak moc, že ji dostane dokonce dvakrát.


28.2.2013 | Hyperbydlení

Neplatnost právních úkonů

Občanský zákoník definuje právní úkon jako projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují. Mezi nejčastější právní úkony, se kterými se dennodenně setkáváme, patří především různé typy smluv, tedy právní úkony, které právní teorie označuje za dvoustranné, v běžném životě však činíme i spoustu jednostranných právních úkonů, jako je například závěť, výpověď atd.


31.1.2013 | Hyperbydlení

Zástavní právo

Zástavní právo slouží věřitelům k zajištění jejich pohledávky pro případ, že tento dluh nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Nejčastěji se zástavní právo využívá u hypoték určených na financování nemovitosti, kdy je pak pro banky zástavou samotná tato nemovitost. V tomto článku se zaměříme na to, jak může zástavní právo vzniknout a co všechno existence zástavního práva obnáší.


30.1.2013 | Hyperbydlení

Odstoupení od kupní smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy - odstoupit je totiž možné v případech stanovených zákonem či smlouvou. Odstoupením se rozumí jednostranný právní úkon jedné strany adresovaný druhé smluvní straně, na jehož základě pak zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.


29.1.2013 | Hyperbydlení

Přípustnost používání bezpečnostních kamer

Bezpečnostní kamery se stávají rozšířeným instrumentem kontroly majetku veřejných institucí, ale i soukromých osob. Proto se čím dál tím více dostává do popředí otázka, zda jsou provozovatelé kamerových systémů k tomuto vůbec oprávněni, a zda tak nedochází k nepřípustnému zasahování do soukromí sledovaných osob.


24.1.2013 | Hyperbydlení

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy

Již několik měsíců hýbe médií informace o změně zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých se musí povinně označovat budovy energetickými štítky.


22.1.2013 | Hyperbydlení

Ukončení nájmu nebytových prostor

Nájem nebytových prostor může být sjednán na dobu určitou i neurčitou. Je-li nájem uzavřen na dobu neurčitou, jsou pronajímatel nemovitosti i nájemce oprávněni vypovědět smlouvu písemně bez udání důvodu, není-li dohodnuto jinak. Výpovědní lhůta je tři měsíce, nedohodli-li se pronajímatel s nájemcem na výpovědní lhůtě delší a počítá se od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Nájem sjednaný na dobu určitou skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán.


4.1.2013 | Hyperbydlení

Co obnáší podílové spoluvlastnictví

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Pokud pak není právním předpisem stanoveno nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné.


3.1.2013 | Hyperbydlení

Bytové náhrady při zániku nájmu

Ne každý nájemce si je vědom skutečnosti, že pokud mu pronajímatel vypoví pro některý ze zákonem určených důvodů nájemní smlouvu, má téměř v drtivé většině případů povinnost nájemci zajistit bytovou náhradu. Bytovými náhradami se rozumí náhradní byt a náhradní ubytování.


2.1.2013 | Hyperbydlení

Přechod nájmu bytu

Přechod nájmu bytu je právní institut, na jehož základě získá za zákonem předvídaných okolností právo k nájmu bytu osoba, jíž toto právo nesvědčilo.


20.12.2012 | Hyperbydlení

Podstata věcných břemen

Věcná břemena se řadí mezi věcná práva k věci cizí a jejich podstatou je omezení vlastníka určité nemovitosti v tom, že je povinen něco trpět, něčeho se zdržet, či případně něco konat ve prospěch někoho jiného - oprávněného.


19.12.2012 | Hyperbydlení

Vznik a zánik věcných břemen

Nejčastějším důvodem vzniku věcného břemene bývá obvykle smlouva mezi vlastníkem zatížené nemovitosti a oprávněným.


18.12.2012 | Hyperbydlení

Společný nájem bytu

Nájemcem bytu nemusí být pouze jedna osoba, ale naopak jeden pronajímaný byt může být ve společném nájmu více osob.


14.12.2012 | Hyperbydlení

Jak vystěhovat nežádoucí osobu z Vašeho domu nebo bytu
(2. díl)

V předchozím díle jsme se zabývali tím, že není možné bez dalšího vystěhovat osoby, které ve Vašem domě bydlí z titulu nájemní smlouvy nebo na základě věcného břemene.


12.12.2012 | Hyperbydlení

Jak vystěhovat nežádoucí osobu z Vašeho domu nebo bytu
(1. díl)

Chystáte se prodat nebo pronajmout Váš dům či byt, ale brání Vám v tom Vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit?


30.11.2012 | Hyperbydlení

Co všechno má obsahovat nájemní smlouva

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu.


28.11.2012 | Hyperbydlení

Kdy může ukončit nájem pronajímatel

Pronajímatel může ukončit nájemní vztah s nájemcem pouze ze zákonem stanovených důvodů a nikoliv dle svého volného uvážení.


27.11.2012 | Hyperbydlení

Práva a povinnosti nájemce bytu

Může se zdát, že jedinou povinností nájemce je řádně a včas platit pronajímateli dohodnuté nájemné a úhrady za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu, a jinak má vůči pronajímateli pouze práva. Kromě toho je ale nájemce zatížen i drobnými povinnostmi stanovenými buď přímo zákonem, nebo vymíněny pronajímatelem v nájemní smlouvě.


23.11.2012 | Hyperbydlení

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům (2. díl)

Sousedé nás mohou obtěžovat v podstatě čímkoli – sledováním, nepořádkem, skladováním zapáchajících věcí, nejčastějším problémem však v rámci sousedských vztahů bývá rušení nočního klidu a působení nadměrného hluku.


21.11.2012 | Hyperbydlení

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům (1. díl)

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, tak určitě každý řeší alespoň jednou za čas v menší či větší míře konflikty se svými sousedy.


15.11.2012 | Hyperbydlení

Práva a povinnosti pronajímatele bytu

Pronajímatel má vůči nájemci řadu povinností a práv. Jednou z hlavních povinností pronajímatele je odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání (pokud se nedohodne s nájemcem, že byt může být i nezpůsobilý k tomuto užívání). Pronajímatel má tedy povinnost odstranit závady bránící řádnému užívání bytu, nebo jimiž je výkon nájemcova práva ohrožen.


13.11.2012 | Hyperbydlení

Jak postupovat v případě úplatného převodu nemovitosti (2. díl)

Převod může pro obě strany představovat spoustu právních rizik, a proto je vhodné postup při převodu konzultovat s odborníkem. Kupující by si měl vždy ověřit, zda je prodávající skutečným vlastníkem nemovitosti, a to vlastníkem výlučným, neboť v případě podílového spoluvlastnictví či společného jmění je v případě prodeje nutný souhlas všech spoluvlastníků nemovitosti. Zájemce o nemovitost by si měl také ověřit, zda na nemovitosti neváznou nějaká věcná břemena.


30.10.2012 | Hyperbydlení

Jak postupovat v případě úplatného převodu nemovitosti (1. díl)

S prodejem nebo nákupem nemovitosti se pravděpodobně většina z nás alespoň jednou v životě setkala. Jelikož se však často jedná o majetek velké hodnoty, platí pro kupní smlouvy ohledně nemovitostí přísnější zákonné požadavky. U převodu nemovitostí je také nutné rozlišovat, zda se jedná o nemovitost, která musí být zapsána v katastru nemovitosti či nikoliv, jelikož na každou z nich dopadají jiná právní pravidla.

15.10.2014 | ČT 24

Černé ovce, Nedokončená koupelna

Právník Právní linky mgr. Petr Kausta radí v pořadu České televize Černé ovce.

Michal Kovář z Ostravy si objednal rekonstrukci koupelny za 95 tisíc korun. Podle smlouvy zaplatil zálohu 65 tisíc. Zbytek měl doplatit až po předání díla. Přestože ale dodnes na zálohách zaplatil 100 tisíc, koupelna zůstala nedokončena.


16.9.2012 | ČT 24

Máte hlučného či dotěrného souseda? Poradíme, jak se bránit

Sousedy si nevybíráme. Jednoho dne si prostě vedle nás postaví svůj dům nebo koupí byt a my s tím nic neuděláme. Někdy bývají sousedské vztahy idylické, jindy nás třeba sousedé obtěžují pořádáním hlučných večírků. Anebo si naopak chodí stěžovat na nás – třeba kvůli tomu, že pozdě večer chodíme po schodech. Jak se v takových situacích bránit, napoví dnešní díl Poradny.


26.8.2012 | ČT 24

Obec chce vést vodovod přes vaši zahradu? Zabráníte tomu jen stěží

Možná se vám to také stalo. Právě jste vysadili poslední stříbrný smrk, ten se úspěšně ujal a vaše zahrada už je naprosto dokonalá. A pak se dozvíte, že obec plánuje vybudování veřejného vodovodu, který částečně povede i přes vaši zahradu. Což ovšem znamená, že všechna ta krása, kterou jste pracně pěstovali mnoho let, přijde vniveč.

29.12.2014 | iDNES

Co se vyplatí znát o pauzách v práci a nárocích na odpočinek

Pracovat v kuse dost dobře nejde, každý zaměstnanec má proto nárok na přiměřenou pauzu na jídlo i oddech. Stejně tak má každý právo na volno mezi směnami. Jaká pravidla stanoví zákoník práce a co se vyplatí znát, vysvětluje advokát Petr Kausta.

 


19.9.2014 | iDNES

 

Vnuku, plať výživné na dědu. O alimentech s advokátem Petrem Kaustou

To, že rodiče mají vyživovací povinnost vůči svým dětem, ví snad každý. Zákon však zná i další situace, kdy vzniká vyživovací povinnost a nutnost platit takzvané alimenty. Mohou je po vás požadovat vnuci, prarodiče i třeba neprovdaná matka.

 


24.8.2014 | Proženy.cz

 

Letní sexuální trapasy a nehody, co se vám může stát?

V létě sílí milostné chutě. Taky zasněně vzpomínáte na nevšední intimní zážitky? A víte, že letní milování není bez rizika? Co všechno se během prázdnin a dovolené mohlo při laškování stát i vám?

 


25.9.2012 | iDNES

 

Právník radí: Chtěli prodat dům, dcera a zeť se však nemíní stěhovat

Prodej domu by měla být vcelku jednoduchá záležitost. Stačí najít kupce a dohodnout se na ceně. Pokud v domě ale nebydlíte sami, může se transakce pořádně zkomplikovat. Svědčí o tom i případ naší čtenářky.

1.1.2013 | Zákony pro lidi

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely

Výživným je rozuměno především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří zejména v souvislosti ve vztahu matka dítěte a otec, kteří spolu nežijí, popř. jsou rozvedeni. Není to však jediná situace, v níž může potřeba výživného nastat a rovněž zákon zná některé další druhy vyživovacích povinností. Mezi každou z těchto povinností existuje určitá souslednost a každá z nich má jiný rozsah. V případě nároku na výživné není podstatné, zda příbuzenské vztahy vznikly přirozeně nebo osvojením či zda povinný a oprávněný spolu žijí ve společné domácnosti. Jestliže však máte mít povinnost někoho vyživovat, je důležité, abyste byli schopni vyživovat nejen sami sebe, ale zároveň možnosti a schopnosti vyživovat i jinou osobu. Pokud tak nelze po Vás požadovat, vyživovací povinnost přechází na jiné povinné osoby.


1.1.2013 | Zákony pro lidi

Jak postupovat v případě dopravní nehody

Dopravním nehodám je lepší vždy předcházet, ale ne vždy jim můžeme zabránit či je sami ovlivnit. Když už tato nepříjemná situace nastane, je dobré vědět, jak máte postupovat.


1.1.2013 | Zákony pro lidi

Nákup dovolené z pohledu práva

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si na ni a právem by tedy měla být taková, jakou si ji naplánujeme či nám její představu načrtnou cestovní kanceláře. Ne vždy však popis zájezdu a obrázky v katalogu odpovídají následné realitě. Výjimkou nejsou ani zprávy o tom, kolik klientů zůstalo na dovolené v důsledku krachu cestovní kanceláře. Mimoto se také poměrně často diskutuje o nárocích ze „ztráty z radosti z dovolené“. Pojďme se tedy podívat, jak to skutečně je a jaká máte práva v případě uzavření cestovní smlouvy při nákupu dovolené.


1.1.2013 | Zákony pro lidi

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Ztráta zaměstnání bývá obvykle pro každého velmi nepříjemnou záležitostí, neboť s sebou přináší nejen obavy, zda se Vám podaří najít nové zaměstnání, ale také nejasné vyhlídky ohledně finanční situace. Z těchto důvodů je zaměstnanci, jako slabší straně v pracovněprávních vztazích poskytována zvýšená právní ochrana. To se projevuje, např. i v tom, že výpověď ze zaměstnání by neměla nastat ze dne na den, aby zaměstnanec měl šanci se na vzniklou situaci připravit. Proto výpovědní doba až na určité výjimky musí činit vždy nejméně dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce (tzn., jestli jste výpověď obdrželi 3. 7. 2012, výpovědní doba začíná od 1. 8. 2012 a končí 30. 9. 2012).


1.1.2013 | Zákony pro lidi

Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Vznikem pracovního poměru Vám vzniká také zákonná povinnost účastnit se na nemocenském pojištění. Tato povinnost je však vyvážena tím, že v případě, kdy nastane okolnost, pro kterou nemůžete dočasně vykonávat svou práci, bude Vaše případná finanční ztráta vyrovnávána prostřednictvím příslušných dávek.


31.12.2012 | Zákony pro lidi

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství (právní mocí rozsudku o rozvodu manželství) dochází také k zániku společného jmění manželů. Od této chvíle nabývá majetek každý z rozvedených manželů výlučně do svého vlastnictví a rovněž nese každý sám odpovědnost v případě nově nastalých dluhů. Je však třeba vypořádat vlastnická práva k majetku, který manželé získali společně za svého manželství a dále také k závazkům, které jim společně vznikly. Toho lze v zásadě docílit třemi možnými způsoby, které je možné i kombinovat.


31.12.2012 | Zákony pro lidi

Pravidla při nákupu zboží přes internet

V případě, že se rozhodnete využít nákupu přes internet, měli byste se seznámit s určitými specifiky těchto nákupů, oproti nákupům v běžných kamenných prodejnách, a to především tehdy, jestliže vystupujete jako spotřebitel, tedy nenakupujete v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.


31.12.2012 | Zákony pro lidi

Jak se dostat z dluhů prostřednictvím oddlužení

Co dělat když už Vám dluhy přerůstají přes hlavu a nezaplacených složenek podstatně přibývá? V článku Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům jsme se zabývali tím, jak se dluhům vyhnout nebo je mít alespoň v dostatečné míře pod kontrolou. Dnes se zaměříme na případy, kdy už jsou Vaše peněžní závazky vůči jiným v takové výši či v takovém množství, že již nejste nadále schopni je plnit a na možné způsoby řešení, zejména v souvislosti s insolvenčním zákonem.


31.12.2012 | Zákony pro lidi

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních problémů a její řešení není tak jednoduché, jak se mohlo zpočátku zdát.


31.12.2012 | Zákony pro lidi

Jak se vyhnout nesplatitelným dluhům

Podle nejaktuálnějšího výzkumu je v současné době více než polovina Čechů zadlužená a mnohdy jejich dluhy nabírají podobu astronomických částek a přivádějí je tak do neřešitelných situací, nepatřete mezi ně.


22.11.2012 | Zákony pro lidi

Jak předcházet exekuci

Plňte své finanční a jiné závazky řádně a včas a pečlivě si hlídejte jejich splatnost. O všech svých platbách si veďte přesné záznamy a schovávejte si doklady o zaplacení. Vždy uvádějte své aktuální trvalé bydliště pro doručování pošty a při změně bydliště tuto skutečnost oznamte svým věřitelům, soudům a státním orgánům. Jestliže své závazky řádně a včas neplníte a nesplácíte, nevyhýbejte se věřiteli, ale naopak se s ním snažte být v kontaktu a dohodnout nový reálný splátkový kalendář. Choďte k soudům a svěřte svou obranu u soudu advokátům.


22.11.2012 | Zákony pro lidi

Jak postupovat před uzavřením manželství

Informujte se vzájemně o svém zdravotním stavu a dostatečně poznejte navzájem své charakterové vlastnosti. Informujte se o svých dosavadních majetkových poměrech, pohledávkách a zejména pak dluzích a závazcích. Uzavřete spolu předmanželskou smlouvu a dohodněte se jak budete hospodařit s financemi. Vzájemně prodiskutujte, jaké budou priority vašeho budoucího manželství.


22.11.2012 | Zákony pro lidi

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dětí, které případně manželé mají. Je dobré nezanedbat právní stránku rozvodu manželství a pokusit se přistoupit k věci pokud možno racionálně.


22.11.2012 | Zákony pro lidi

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, že byste neradi zanechali jako dědictví svůj majetek, o který jste se přičiňovali celý život právě někomu z rodiny, s nímž vůbec nevycházíte, popř. Vás k němu nepojí žádné vazby. Naštěstí zákon na tyto případy v otázkách dědictví v mnohých ohledech myslí.

25.9.2012 | iHNED.cz

Právní poradenství? Také on-line nebo po telefonu...

Ani právní oblast nemíjejí současné tendence technologického vývoje. Zjednodušení a zrychlení komunikace se stále častěji projevuje rovněž v právním poradenství. To je dnes poskytováno třeba i on-line nebo telefonicky.