Právní rady

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto  ... 

Více zde
Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Práva obětí trestných činů v trestním řízení významně posílila

Dne 1. 8. 2013 nabyl účinnosti nový zákon o obětech trestných činů, což se promítlo i v řadě dalších souvisejících právních předpisů, a to zej ... 

Více zde
Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Při skončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list), a to bez ohledu na to, z ... 

Více zde
Jak vrátit či reklamovat nevhodný dárek

Jak vrátit či reklamovat nevhodný dárek

Mnoho událostí je tradičně spojováno s obdarováním blízkých, ať se již jedná o Vánoce, sňatek, narozeniny, svátky nebo jen chuť dárce potěšit svého ... 

Více zde
Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát

Za škodu způsobenou orgány veřejné moci odpovídá stát

Na základě zákona č. 82/1998 Sb. odpovídá stát za škodu, která byla způsobena rozhodnutím, jež bylo vydáno v občanském soudním řízení, ve správním  ... 

Více zde
Specifika timesharových smluv

Specifika timesharových smluv

V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává doč ... 

Více zde
Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Obnova řízení může zvrátit pravomocné rozhodnutí soudu

Současná právní úprava přiznává účastníkům řízení několik opravných prostředků, kterým se mohou bránit proti rozhodnutím v občanskoprávním říz ... 

Více zde
Obecně k závazkům z deliktů

Obecně k závazkům z deliktů

Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní u ... 

Více zde
Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Jak se bránit proti neoprávněnému zabavení věci exekutorem

Ti, kteří sdílejí společnost domácnost se zadluženými osobami, mají často obavy, že v případě, že dojde k nařízení exekuce na majetek povinnéh ... 

Více zde
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účast ... 

Více zde
Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost

Procesní vady soudního řízení lze napravit žalobou pro zmatečnost

Žaloba pro zmatečnost patří v občanskoprávním řízení spolu s dovoláním a obnovou řízení mezi mimořádné opravné prostředky, tedy prostředk ... 

Více zde
Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastějších dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní sm ... 

Více zde
Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ... 

Více zde
Kupní smlouva na věc movitou

Kupní smlouva na věc movitou

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných dvoustranných smluv, mezi jejíž základní náležitosti patří označení smluvních stran, specifikace p ... 

Více zde
Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

Pracovní dobou doba, v níž je zaměstnanec povinen vykonávat pro zaměstnavatele práci, a doba, v níž je zaměstnanec na pracovišti připraven k výkonu ... 

Více zde
Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Právo na život a jiná osobnostní práva v českém právu

Osobnostní práva jsou práva společná každému člověku, která se nabývají narozením a zanikají smrtí. Ochrana osobnosti je zakotvena v několika právn ... 

Více zde
Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů ... 

Více zde
Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

Náhrada škody na zdraví - bolestné, ušlý výdělek, renta a další

V případě, že někdo jinému způsobí škodu na zdraví, a to i nedbalostně, například při autonehodě, je vždy původce škody povinen poškozenému vzniklo ... 

Více zde
Mediace jako alternativa soudního řízení

Mediace jako alternativa soudního řízení

Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup  ... 

Více zde
Zajištění dluhu

Zajištění dluhu

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxi smluvních stran splnění dluhu zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná práv ... 

Více zde