Právní rady

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

Právo odepřít výpověď a další práva svědka v trestním řízení

V téměř každém trestním řízení je nutné k objasnění některých skutečností projednávaného trestného činu předvolat svědky. Podle zákona je ... 

Více zde
Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

Bytové družstvo je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů ... 

Více zde
Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním

Kdy je možné se v civilním řízení bránit dovoláním

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, který se podává proti pravomocným rozhodnutím odvolacího soudu. Dovolání se podává k Nejvyššímu soudu, ... 

Více zde
Zástavní právo

Zástavní právo

Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do  ... 

Více zde
Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání

Nečinnost žalované strany v soudním řízení může vést k vydání rozsudků pro uznání nebo pro zmeškání

Rozsudek patří mezi soudní rozhodnutí, jimiž je meritorně rozhodováno o věci samé. Rozsudkem tak může soud uplatňovaný nárok žalobci přiznat nebo n ... 

Více zde
Jaké předpoklady vedou k osvojení

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a  ... 

Více zde
Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele zajistit pro z ... 

Více zde
Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání upravuje stejně jako nájem bytu občanský zákoník, nevztahují se však na něj tak striktní pravidla. U pronájmu ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislost ... 

Více zde
Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

K šikaně nemusí docházet pouze při výkonu vojenské služby, na školách. K šikanóznímu chování vůči jinému může docházet i na jiných místech, a to na ... 

Více zde
Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení kdysi právní úprava označovala mimo jiné také jako neoprávněný majetkový prospěch. Bez ohledu na právní terminologii se jedná  ... 

Více zde
Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a není tak povinen uzavřít smlouvu, pokud o ní není plně přesvědčen, nicméně i jednání směřující k  ... 

Více zde
Právo stavby

Právo stavby

S účinností nového občanského zákoníku došlo k obnovení principu superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě nebo jinými slovy, sta ... 

Více zde
Nemovitost bez příjezdové cesty

Nemovitost bez příjezdové cesty

Tento článek je zaměřen na možnosti, které nabízí platná právní úprava v případě, vlastníte-li nemovitost, k níž není zajištěn přístup z& ... 

Více zde
Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

Obvykle se v našich článcích věnujeme právům zaměstnanců a jím korespondujícím povinnostem zaměstnavatelů. V těchto pěti radách zdarma se ... 

Více zde
Neplatnost právních jednání

Neplatnost právních jednání

Denně činíme množství právních jednání, kdy mezi nejčastější pak patří především různé typy smluv, tedy právní jednání, které právní teorie označuj ... 

Více zde
Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Jak zabezpečit svůj majetek před odjezdem na dovolenou

Léto je v plném proudu a s ním i období, kdy většina z nás využije alespoň část letních měsíců k odpočinku od práce, a to obvyk ... 

Více zde
Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Podle průzkumu, který proběhl v USA, přicházejí tamní zaměstnavatelé dohromady až o několik biliónů dolarů ročně v důsledku pracovní neaktivity zam ... 

Více zde
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnos ... 

Více zde