Judikáty

K samovolnému snížení nájemného ze strany nájemce

Neplacením nájemného ve smyslu § 711 odst. 1 písm. d) obč. zák., ve znění účinném do 30. 3. 2006 [nyní srov. ust. § 711 odst. 2 psím. b) obč. zák.] ... 

Více zde

K možnostem zániku nájmu bytu jiným způsobem než stanoveným zákonem

Způsoby zániku práva nájmu bytu ve smyslu ustanovení § 686 a násl. obč. zák. jsou v zákoně stanoveny kogentně; dohodou účastníků je nelze rozšiřova ... 

Více zde

K neplatnosti výpovědi z nájmu bytu pro rozpor s dobrými mravy

1. Ustanovení § 711 obč. zák. o zániku nájmu bytu se použije i na zánik nájmu družstevního bytu.

2. Výpověď pronajímatele z nájmu bytu je jed ... 

Více zde