Jak vrátit či reklamovat nevhodný dárek

Jak vrátit či reklamovat nevhodný dárek

Mnoho událostí je tradičně spojováno s obdarováním blízkých, ať se již jedná o Vánoce, sňatek, narozeniny, svátky nebo jen chuť dárce potěšit svého ... 

Více zde
Specifika timesharových smluv

Specifika timesharových smluv

V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává doč ... 

Více zde
Obecně k závazkům z deliktů

Obecně k závazkům z deliktů

Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní u ... 

Více zde
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účast ... 

Více zde
Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Co musíte vědět před podpisem smlouvy o dílo podle OZ

Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastějších dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní sm ... 

Více zde
Kupní smlouva na věc movitou

Kupní smlouva na věc movitou

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných dvoustranných smluv, mezi jejíž základní náležitosti patří označení smluvních stran, specifikace p ... 

Více zde
Mediace jako alternativa soudního řízení

Mediace jako alternativa soudního řízení

Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup  ... 

Více zde
Zajištění dluhu

Zajištění dluhu

Při vzniku jakéhokoliv závazku bývá častou praxi smluvních stran splnění dluhu zajistit některým ze zajišťovacích prostředků, kterých současná práv ... 

Více zde
Zástavní právo

Zástavní právo

Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do  ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislost ... 

Více zde
Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Je-li plněno bez právního důvodu, jde o bezdůvodné obohacení

Bezdůvodné obohacení kdysi právní úprava označovala mimo jiné také jako neoprávněný majetkový prospěch. Bez ohledu na právní terminologii se jedná  ... 

Více zde
Předsmluvní odpovědnost

Předsmluvní odpovědnost

Každý může vést jednání o smlouvě svobodně a není tak povinen uzavřít smlouvu, pokud o ní není plně přesvědčen, nicméně i jednání směřující k  ... 

Více zde
Neplatnost právních jednání

Neplatnost právních jednání

Denně činíme množství právních jednání, kdy mezi nejčastější pak patří především různé typy smluv, tedy právní jednání, které právní teorie označuj ... 

Více zde
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnos ... 

Více zde
Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Jak postupovat v případě zadluženého dědictví

Nabytí dědictví už dávno neznamená jen radostné majetkové přilepšení dědice. S ohledem na velké množství zadlužených Čechů rostou i případy, kdy dě ... 

Více zde
Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Dlužník vám neplní dluh, pohledávku můžete postoupit

Předmětem úplatného nebo bezúplatného převodu mohou být nejen věci movité či nemovité, ale i například pohledávky. Převádět pohledávky je možné pro ... 

Více zde
Jak vypořádat společné jmění manželů

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství dochází také k zániku společného jmění. Od této chvíle nabývá majetek každý z bývalých manželů výlučně do svého  ... 

Více zde
Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Velikost podílu na společné  ... 

Více zde
Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si ni a právem by tedy měla být taková, jakou si ji naplánujeme či nám jej ... 

Více zde