Právní rady

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Je pochopitelné, že ženy, které očekávají dítě s mužem, za něhož nejsou provdány, se mohou mnohdy ocitnout v nelehké situaci. Proto  ... 

Více zde
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účast ... 

Více zde
Mediace jako alternativa soudního řízení

Mediace jako alternativa soudního řízení

Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup  ... 

Více zde
Jaké předpoklady vedou k osvojení

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a  ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
Následky zániku manželství

Následky zániku manželství

K zániku manželství může dojít rozvodem nebo smrtí manžela. Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravite ... 

Více zde
Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Pečovat o dítě by měli primárně jeho rodiče, mohou však nastat situace, kdy rodiče tuto péči z nějakého důvodu vykonávat nemohou nebo ji vykonávat  ... 

Více zde
Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživným je rozuměno především zabezpečování základních a jiných potřeb někoho jiného, kdo tak nemůže učinit sám. O vyživovací povinnosti se hovoří ... 

Více zde
Jak vypořádat společné jmění manželů

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství dochází také k zániku společného jmění. Od této chvíle nabývá majetek každý z bývalých manželů výlučně do svého  ... 

Více zde
Určování otcovství

Určování otcovství

V českém právu platí odjakživa zásada „mater sempre certa est“, neboli matka dítěte je žena, která dítě porodila (a to i v případě náhradního mateř ... 

Více zde
Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Jak správně podat odvolání proti soudnímu rozhodnutí

Pokud jste nebyli s Vaší občanskoprávní žalobou úspěšní, popřípadě jste neuspěli v civilním sporu, v němž jste figurovali jako žalovaní, téměř vždy ... 

Více zde
Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Od roku 2006 mohou páry stejného pohlaví v České republice uzavřít registrované partnerství. V registrovaném partnerství mají partneři stejná práva ... 

Více zde
Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

Rozvod manželství může být složitý proces, který přesahuje oblast rodinného práva. Dotýká se života manželů a jejich majetkových poměrů, a také dět ... 

Více zde
Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Rozvod je bez pochyby psychicky a časově velmi náročnou záležitostí, už jen proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili v ... 

Více zde
Jak najít dobrého advokáta

Jak najít dobrého advokáta

Každý z nás čas od času řeší nějakou právní otázku, častokrát si však ani neuvědomujeme, že konkrétní záležitost v sobě skýtá mnohem více právních  ... 

Více zde
Jak postupovat před uzavřením manželství

Jak postupovat před uzavřením manželství

Manželství patří mezi odvěkou společenskou instituci, lišící se od kultury ke kultuře, ale se základní podstatou, jíž je právní stvrzení vztahu dvo ... 

Více zde
Neplatné a zdánlivé manželství

Neplatné a zdánlivé manželství

Uzavření manželství je právní jednání jako každé jiné, a proto i manželství může být stiženo vadou, jež má za následek jeho neplatnost. Tyto vady m ... 

Více zde
Pokud rodič závažným způsobem porušuje své rodičovské povinnosti, může být zbaven rodičovské odpovědnosti

Pokud rodič závažným způsobem porušuje své rodičovské povinnosti, může být zbaven rodičovské odpovědnosti

Narození dítěte sebou nenese pouze radost, ale i samozřejmě obrovskou odpovědnost, která je dána rodičům již přímo ze zákona. V dnešním článku ... 

Více zde