Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a to na návrh účastníka řízení nebo i bez tohoto návrhu. Účastníky řízení jsou pak navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. V tomto článku se dozvíte, jaké situace lze řešit prostřednictvím předběžného opatření, a jaké podmínky pro vydání předběžného opatření musí být splněny.


Bezplatná poradna, rada první

Předběžným opatřením lze uložit účastníku řízení povinnosti.

Předběžným opatřením může být účastníkovi uloženo zejména, aby platil výživné v nezbytné míře, poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje, složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Zcela specifickým typem předběžného opatření je předběžné opatření upravující poměry dítěte a ve věci ochrany proti domácímu násilí. Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení.


Bezplatná poradna, rada druhá

V návrhu na vydání předběžného opatření musí být dostatečně vylíčeno, na základě jakých skutečností je nutné daný případ řešit předběžným opatřením.

Z návrhu na nařízení předběžného opatření musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a čeho se navrhovatel domáhá. Kromě toho musí obsahovat jména, příjmení a bydliště účastníků nebo název a sídlo právnické osoby, popřípadě také jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a současně z návrhu musí být zřejmé, jakého typu předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci. K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele.


Bezplatná poradna, rada třetí

O návrhu na vydání předběžného opatření musí soud rozhodovat prioritně.

O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření upravující poměry dítěte rozhodnout až do uplynutí 24 hodin poté, co byl podán, o návrhu ve věci ochrany proti domácímu násilí až do 48 hodin poté, co byl podán a o návrhu na jiné předběžné opatření až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost. Rozhodnutí upravující poměry dítěte, kterým bylo návrhu vyhověno a rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí je vykonatelné vydáním.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Až na zákonem dané výjimky, musí navrhovatel předběžného opatření složit soudu jistotu.

K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Jistotu není nutné skládat v případě předběžného opatření upravujícího poměry dítěte, ve věci ochrany proti domácímu násilí, jde-li o předběžné opatření ve věci výživného, ve věci pracovní, ve věci náhrady újmy na zdraví, a dále osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků nebo je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.


Bezplatná poradna, rada pátá

Předběžné opatření po stanovené době zaniká či i může být soudem zrušeno.

Předběžné opatření zanikne, jestliže:

  • navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení
  • nebylo návrhu ve věci samé vyhověno
  • bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci
  • uplynula určená doba, po kterou mělo trvat (předběžné opatření lze však v odůvodněných případech několikrát prodloužit)

Předběžné opatření předseda senátu může i zrušit, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 16. 1. 2017:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 293/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních