Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Ostatní

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, a to na návrh účastníka řízení nebo i bez tohoto návrhu. Účastníky řízení jsou pak navrhovatel a ti, kteří by jimi byli, kdyby šlo o věc samu. V tomto článku se dozvíte, jaké situace lze řešit prostřednictvím předběžného opatření, a jaké podmínky pro vydání předběžného opatření musí být splněny.


Bezplatná poradna, rada první

Předběžným opatřením lze uložit účastníku řízení povinnosti.

Předběžným opatřením může být účastníkovi uloženo zejména, aby platil výživné v nezbytné míře, poskytl alespoň část pracovní odměny, jde-li o trvání pracovního poměru a navrhovatel ze závažných důvodů nepracuje, složil peněžitou částku nebo věc do úschovy u soudu, nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Zcela specifickým typem předběžného opatření je předběžné opatření upravující poměry dítěte a ve věci ochrany proti domácímu násilí. Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení.


Bezplatná poradna, rada druhá

V návrhu na vydání předběžného opatření musí být dostatečně vylíčeno, na základě jakých skutečností je nutné daný případ řešit předběžným opatřením.

Z návrhu na nařízení předběžného opatření musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a čeho se navrhovatel domáhá. Kromě toho musí obsahovat jména, příjmení a bydliště účastníků nebo název a sídlo právnické osoby, popřípadě také jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a současně z návrhu musí být zřejmé, jakého typu předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Ve věcech vyplývajících z obchodních vztahů musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci. K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele.


Bezplatná poradna, rada třetí

O návrhu na vydání předběžného opatření musí soud rozhodovat prioritně.

O návrhu na předběžné opatření rozhodne předseda senátu bezodkladně. Není-li tu nebezpečí z prodlení, může předseda senátu o návrhu na předběžné opatření upravující poměry dítěte rozhodnout až do uplynutí 24 hodin poté, co byl podán, o návrhu ve věci ochrany proti domácímu násilí až do 48 hodin poté, co byl podán a o návrhu na jiné předběžné opatření až do uplynutí 7 dnů poté, co byl podán. Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost. Rozhodnutí upravující poměry dítěte, kterým bylo návrhu vyhověno a rozhodnutí ve věci ochrany proti domácímu násilí je vykonatelné vydáním.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Až na zákonem dané výjimky, musí navrhovatel předběžného opatření složit soudu jistotu.

K zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, je navrhovatel povinen složit nejpozději ve stejný den, kdy podal u soudu návrh na nařízení předběžného opatření, jistotu ve výši 10 000 Kč a ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti ve výši 50 000 Kč. Dospěje-li předseda senátu k závěru, že složená jistota zjevně nepostačuje k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by vznikla předběžným opatřením, vyzve navrhovatele bezodkladně, aby do 3 dnů složil doplatek jistoty ve výši, kterou stanoví s přihlédnutím k okolnostem případu. Jistotu není nutné skládat v případě předběžného opatření upravujícího poměry dítěte, ve věci ochrany proti domácímu násilí, jde-li o předběžné opatření ve věci výživného, ve věci pracovní, ve věci náhrady újmy na zdraví, a dále osvědčí-li navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků nebo je-li tu nebezpečí z prodlení, v jehož důsledku by mohla navrhovateli vzniknout újma, a navrhovatel spolu s návrhem na nařízení předběžného opatření osvědčí, že jistotu bez své viny nemohl složit.


Bezplatná poradna, rada pátá

Předběžné opatření po stanovené době zaniká či i může být soudem zrušeno.

Předběžné opatření zanikne, jestliže:

  • navrhovatel nepodal v zákonné lhůtě nebo ve lhůtě soudem určené návrh na zahájení řízení
  • nebylo návrhu ve věci samé vyhověno
  • bylo návrhu ve věci samé vyhověno a uplynulo patnáct dní od vykonatelnosti rozhodnutí o věci
  • uplynula určená doba, po kterou mělo trvat (předběžné opatření lze však v odůvodněných případech několikrát prodloužit)

Předběžné opatření předseda senátu může i zrušit, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 16. 1. 2017:
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Zákon č. 293/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudníchVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Výživné na děti – plnění výživného, soudní řízení a vymáhání

Výživné na děti – nárok, rozsah a vymáhání

Vzájemná práva a povinnosti registrovaných partnerů

Jak úspěšně realizovat rozvod manželství

V případě celodenní péče o dítě má rodič nárok na rodičovský příspěvek

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.