K povinnosti řidiče informovat spolujezdce o povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu

Povinnost připoutat se bezpečnostním pásem v osobním automobilu je zákonem primárně uložena přepravované osobě. Ve výjimečných případech by bylo mo ... 

Více zde

Ke spoluzavinění cyklisty staršího 15 let na dopravní nehodě spočívající v nepoužití ochranné přílby

Nepoužití ochranné přílby cyklistou starším 15 let je porušením prevenční povinnosti uvedené v ustanovení § 415 obč. zák. a může v rozsahu, v němž  ... 

Více zde

Ke lhůtě, v níž se účastníci dopravní nehody mohou dohodnout na míře jejich zavinění

I když v § 47 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, není výslovně uvedeno, v jaké lhůtě ... 

Více zde