Obecně k závazkům z deliktů

Obecně k závazkům z deliktů

Aby mohl někdo nést odpovědnost za způsobenou škodu, vyžaduje se naplnění několika předpokladů, mezi něž patří protiprávní jednání či protiprávní u ... 

Více zde
Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Předběžné opatření prozatímně upravuje poměry účastníků

Před samotným zahájením soudního řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li zapotřebí, aby prozatímně byly upraveny poměry účast ... 

Více zde
Kupní smlouva na věc movitou

Kupní smlouva na věc movitou

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných dvoustranných smluv, mezi jejíž základní náležitosti patří označení smluvních stran, specifikace p ... 

Více zde
Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

Podmínky vzniku a zániku členství v bytovém družstvu

Bytové družstvo je právnickou osobou, která tvoří společenství neuzavřeného počtu osob založeného za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů ... 

Více zde
Zástavní právo

Zástavní právo

Při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do  ... 

Více zde
Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání

Nájem prostorů sloužících k podnikání upravuje stejně jako nájem bytu občanský zákoník, nevztahují se však na něj tak striktní pravidla. U pronájmu ... 

Více zde
Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Kdy a za jakých podmínek je možné zastoupení na základě plné moci

Téměř při jakémkoliv právním jednání je možné se nechat zastoupit jinou osobou. Zástupce neboli zmocněnec je pak oprávněn jednat za zastoupenou oso ... 

Více zde
Právo stavby

Právo stavby

S účinností nového občanského zákoníku došlo k obnovení principu superficies solo cedit, tedy povrch ustupuje půdě nebo jinými slovy, sta ... 

Více zde
Nemovitost bez příjezdové cesty

Nemovitost bez příjezdové cesty

Tento článek je zaměřen na možnosti, které nabízí platná právní úprava v případě, vlastníte-li nemovitost, k níž není zajištěn přístup z& ... 

Více zde
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnos ... 

Více zde
Při převodu nemovitostí vzniká povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z příjmu

Při převodu nemovitostí vzniká povinnost uhradit daň z nabytí nemovitých věcí nebo daň z příjmu

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahradil zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani d ... 

Více zde
Prodej nemovitosti přes realitní kancelář

Prodej nemovitosti přes realitní kancelář

Tento článek je zaměřen na pravidla a rady, kterými byste se měli řídit, rozhodnete-li se prodat svou nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře ... 

Více zde
Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Jak se zbavit nechtěného spoluuživatele Vašeho domu nebo bytu

Chystáte se prodat nebo pronajmout Váš dům či byt, ale brání Vám v tom Vaši příbuzní, kteří dům odmítají opustit? Máte problémy s bývalým partnerem ... 

Více zde
Jak vypořádat společné jmění manželů

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodem manželství dochází také k zániku společného jmění. Od této chvíle nabývá majetek každý z bývalých manželů výlučně do svého  ... 

Více zde
Podílové spoluvlastnictví

Podílové spoluvlastnictví

Věc nemusí vlastnit pouze jeden vlastník, ale naopak jedna a tatáž věc může být ve vlastnictví neomezeného počtu osob. Velikost podílu na společné  ... 

Více zde
Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Jak se bránit proti neohleduplným sousedům

Vzhledem k tomu, že většina z nás nežije někde na samotě u lesa, kde se široko daleko nenachází živá duše, tak určitě každý řeší alespoň  ... 

Více zde
Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov

1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona o hospodaření energií, která rozšiřuje případy, ve kterých je nutné zpracovat k budovám průkaz energ ... 

Více zde
Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, ted ... 

Více zde
Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

S prodejem nebo nákupem nemovitosti se pravděpodobně většina z nás alespoň jednou v životě setkala. Jelikož se však často jedná o majetek velké hod ... 

Více zde
Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako sl ... 

Více zde