Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Mezi základní principy soukromého práva patří zásada „pacta sunt servanda“, neboli smlouvy mají být dodržovány. Přesto to neznamená úplnou nemožnost odstoupení od uzavřené smlouvy - odstoupit je možné v případech stanovených zákonem či přímo smlouvou. Odstoupením je jednostranný právní úkon jedné ze stran adresovaný druhé smluvní straně, na jehož základě pak zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, odstoupením od smlouvy se tak závazek zrušuje od počátku. Situace, kdy jsou účastníci oprávněni odstoupit od smlouvy, však bývají častým předmětem sporu a nejasností mezi smluvními stranami. Níže proto poskytujeme k institutu odstoupení základní informace.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

V případě smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu nebo jiných dálkových prostředků má spotřebitel právo odstoupit do 14 dnů bez uvedení důvodů

O tom, kdo je spotřebitel, a kdy se na daný smluvní vztah použijí i právní předpisy na ochranu spotřebitele jsme informovali již v mnoha našich článcích, přesto zopakujeme, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

V souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel, v případě nákupu zboží prostřednictvím prostředků na dálku, tedy i v případě internetového nákupu, právo odstoupit smlouvy do 14 dnů, a to bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce. Pokud prodejce o této možnosti spotřebitele neinformuje, prodlužuje se možnost odstoupení na jeden rok a čtrnácti dnů. Jestliže byl však spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel. Odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem není možné v případě nákupu některého zboží, jako jsou dodávané noviny, časopisy, výrobky upravené podle Vašich představ, dále u zboží, které podléhá rychlé zkáze u audio a videonahrávek, u nichž je porušen originální obal, apod.

Více informací k tomuto tématu se dozvíte v našem článku „Reklamace a vrácení zboží při nákupu přes internet“.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení
 

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.


Druhá rada právní poradny

Možnost odstoupení může být sjednána přímo ve smlouvě

Smluvní strany si již přímo ve smlouvě můžou vymínit, že oba nebo jeden z účastníků smluvního vztahu je oprávněn od smlouvy odstoupit. Nezřídka si pro tuto skutečnost sjednávají tzv. odstupné. Ujednají-li si strany, že jedna z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

S odstupným je možné se poměrně často setkat v případě smluv uzavíraných s telefonními operátory, či ve smlouvách ohledně internetových služeb, kabelové televize, apod. Na odstupné určené poskytovateli elektronických komunikací ovšem existují zákonné regulace, na jejichž základě výše odstupného nesmí být vyšší než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního sjednaného měsíčního plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Více o právní poradně online ⇢


Třetí rada právní poradny

Ze zákona lze od smlouvy odstoupit mimo jiné v případě podstatných porušení povinností jednou ze smluvních stran

Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Zvláštní pravidla platí u tzv. fixních smluv, což jsou smlouvy, v nichž je přesně stanovena doba plnění nebo z nichž nepochybně vyplývá, že o opožděné plnění nemůže mít věřitel zájem (např. objednávka svatební kytice, narozeninového dortu,...), zde zaniká závazek počátkem prodlení dlužníka, ledaže věřitel dlužníku bez zbytečného odkladu oznámí, že na splnění smlouvy trvá. Zánikem závazku nastávají tytéž účinky, jako by věřitel od smlouvy odstoupil.

Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší životní situaci postupovat. Zavolejte zkušeným advokátům na právní linku.

Více o telefonické právní poradně ⇢


Čtvrtá rada právní poradny

Možnost zákonného odstoupení je dána i např. v případě nároků plynoucích z odpovědnosti za vady prodávajícím u kupní smlouvy

Na základě obecných ustanovení občanského zákoníku o kupní smlouvě lze od kupní smlouvy odstoupit, jestliže má prodávaná věc vady a toto vadné plnění znamená podstatné porušení smlouvy. Kupující je však povinen sdělit prodávajícímu, že žádá odstoupení od smlouvy při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

Je-li prodávajícím podnikatel, platí pro prodej při jeho podnikatelské činnosti kromě obecných ustanovení o kupní smlouvě i zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě, ledaže je kupujícím také podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti. V těchto případech je kupující spotřebitel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, pokud má předmět koupě vady a závadu nelze odstranit opravou nebo dodáním nové věci či její části a dále také tehdy, pokud věc reklamuje pro větší počet vad nebo pro opakovaný výskyt vady po opravě.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení
 

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.


Pátá rada právní poradny

Odstoupení učiňte vůči druhé straně vždy prostřednictvím písemného podání a jeho přijetí si nechte potvrdit

Odstoupení vůči druhému účastníkovi čiňte vždy písemně, nejlépe pomocí doporučeného dopisu, jehož přijetí druhou stranou si nechte potvrdit pomocí dodejky (obdržíte písemné potvrzení od pošty, že písemnost byla konkrétního data a konkrétní osobě doručena). V případě možných sporů, tak budete mít vždy v ruce písemný důkaz, že jste právní úkon odstoupení vykonali. Odstoupení je účinné doručením či oznámením druhé straně. Dále mějte na paměti, že odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.


Právní rada na závěr

Další podmínky, za nichž je možní odstoupit přímo ze zákona lze nalézt vždy v příslušných ustanoveních pojednávajících o jednotlivých smlouvách. Odstoupení od smlouvy je tak možné za stanovených podmínek i u nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, apod


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 22.7.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník