„Vypečené“ recepty aneb jak odstoupit od distanční smlouvy

„Vypečené“ recepty aneb jak odstoupit od distanční smlouvy

Paní Malinová je vášnivou kuchařkou. Když jí jednoho dne telefonicky oslovila společnost Naběračka s.r.o. a její zaměstnankyně jí nabídla zakoupení unikátní kolekce receptů s názvem „Tradiční poctivé vařeníčko“, řekla si, že by to mohla být příležitost, jak překvapit manžela nějakou novou kulinářskou dobrotou. Podle podmínek, které jí byly telefonicky sděleny, měla paní Malinová každé dva týdny obdržet balíček s 5 kusy receptů, celkem 25 kusů balíčků za celkovou kupní cenu 250 Kč. Paní Malinová s nabídkou souhlasila. Po třech dnech jí přišel první balíček s recepty i s písemným potvrzením o uzavření smlouvy. 

S další dodávkou receptů však paní Malinová obdržela také tlakový hrnec, ke kterému byla přiložena faktura na zaplacení částky 2500 Kč s upozorněním, že pokud paní Malinová uvedenou částku neuhradí do 5 pracovních dnů, vystavuje se nebezpečí placení úroků z prodlení s následným soudním vymáháním. Překvapená paní Malinová si na jednání společnosti postěžovala sousedce paní Borůvkové, která jí poradila, aby společnosti ihned odeslala písemné odstoupení od smlouvy. Paní Malinová neváhala a odstoupení od smlouvy odeslala přesně 14-tý den od převzetí první zásilky receptů. Za deset dní přišla paní Malinové odpověď, ve které jí společnost Naběračka s.r.o. sdělovala, že její odstoupení od smlouvy neakceptuje, neboť v jejím odstoupení od smlouvy nebyl uvedený žádný důvod, pro který od smlouvy odstupuje a současně, že nebyla dodržena 14denní lhůta k odstoupení, která počíná běžet ode dne uzavření smlouvy. Zoufalá paní Malinová se obrátila na internetovou poradnu www.pravnilinka.cz s žádostí o radu.

RADA PRO PANÍ MALINOVOU

 • Paní Malinová uzavřela tzv. distanční smlouvu. V telefonickém hororu se dohodla pouze na dodání receptů. Proto v případě dodání tlakového hrnce jde o tzv. neobjednané plnění, které společnosti nemusí zaplatit a ani na své náklady vracet. Zákon paní Malinové přiznává postavení poctivého držitele, které jí opravňuje si hrnec ponechat, zničit nebo jej třeba prodat, a to bez jakékoliv sankce (§ 1838)
 • Nový občanský zákoník stejně jako předchozí právní úprava poskytuje paní Malinové právo odstoupit od smlouvy, a to i bez udání důvodu.
 • Lhůta pro podání odstoupení od smlouvy je v novém občanském zákoníku stanovena tak, že odstoupení musí být podáno do 14 dnů od převzetí první dodávky zboží, nikoli od uzavření smlouvy (§ 1829 odst. 1).
 • Pro dodržení lhůty postačí, pokud je poslední den odstoupení od smlouvy zasláno podnikateli na kteroukoli jeho provozovnu (§ 1830).

 

KDE V NOZ PRÁVNÍ ÚPRAVU SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELEM NALEZNETE?

§ 1820 - 1867 v části čtvrté, hlavě prvé, dílu čtvrtém zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SLOVO PRÁVNÍKA - ADVOKÁTA MGR. PETRA KAUSTY


Tento článek jste si mohli přečíst
také v Deníku.

 

Pravidla pro smlouvy uzavírané se spotřebitelem na dálku (tzv. distanční smlouvy) se v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku příliš nemění, zpřesňují se detaily a v některých situacích je spotřebitel chráněn více. Za zmínku stojí zvýšená informační povinnost podnikatele nebo povaha lhůty k odstoupení od smlouvy.

 

CO JE NOVÉHO V OBLASTI SMLUV UZAVÍRANÝCH SE SPOTŘEBITELEM?

Co je to smlouva uzavíraná na dálku (distanční smlouva)

Distanční smlouvou je každá smlouva, která je uzavřena prostředkem komunikace na dálku. Při uzavírání smluv nejsou strany v osobním a bezprostředním styku. Prostředkem může být cokoliv, např. internet, telefon, teleshopping nebo katalog s objednávkovým listem. Pokud je uzavřena smlouva distančním způsobem, má spotřebitel zvýšenou ochranu např. v podobě práva odstoupit od smlouvy.

Informační povinnosti podnikatele

Informační povinnost podnikatele při uzavírání distančních smluv je důležitá pro ověření údajů, které spotřebitel potřebuje k rozvaze, zda k nabídce podnikatele přistoupí či nikoli. Podnikatel musí sdělit s předstihem před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku např. tyto údaje:

 • případné povinnosti zaplatit zálohu, je-li vyžadována
 • nákladech na prostředky komunikace na dálku
 • využití práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva
 • povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění už začalo.

 

Pokud se sjednává smlouva prostřednictvím telefonu, má podnikatel povinnost sdělit na začátku hovoru základní údaje o své osobě a účelu hovoru.

Zákon nespojuje nesplnění informační povinnosti s neplatností smlouvy. Primárně platí, že v případě nesrozumitelnosti nebo neurčitosti se obsah smlouvy vyloží výkladem pro spotřebitele nejpříznivějším. Pokud však nebyl spotřebitel poučen o svém právu odstoupit od smlouvy, může od smlouvy odstoupit až do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy

Při smlouvách uzavíraných distančním způsobem má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží (pokud jde o kupní smlouvu). Pro dodržení lhůty postačí, pokud je poslední den odstoupení od smlouvy zasláno podnikateli na kteroukoli jeho provozovnu.

Odstupující spotřebitel musí podnikateli nejpozději 14 dnů od odstoupení předat zboží, které obdržel a podnikatel má pak povinnost ve stejné lhůtě vrátit veškeré peněžní prostředky, které od spotřebitele na základě smlouvy přijal a to včetně nákladů na dodání zboží zpět.

Podnikatel není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

V některých případech spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, např. u zboží, které bylo upraveno na přání spotřebitele, zboží podléhající rychlé zkáze nebo při dodávce novin, časopisů nebo periodik.

NEZAPOMEŇTE

 • Jde-li o kupní smlouvu uzavřenou distančním způsobem, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží,
 • Spotřebitel nemusí uvádět důvod, pro který odstupuje od smlouvy.
 • O distanční smlouvu jde i tehdy, pokud byla smlouva uzavřena prostředkem komunikace na dálku a spotřebitel si poté zboží vyzvedl v "kamenném obchodě".
 • Spotřebitel není povinen uhradit ani vrátit podnikateli neobjednané plnění. Dokonce není povinen jej o tom ani vyrozumět.

 

DOPORUČENÍ Z PRAXE

Telefonní hovory

 • Základní radou na nevyžádaný telefonní hovor s nabídkou na dodání zboží či služeb nereagovat a s omluvou nezájmu hovor ihned ukončit.
 • Pokud však na hovor přesto přistoupíte, nabídku pečlivě zvažte a požádejte, aby nabízející společnost zavolala o pár hodin později nebo druhý den.
 • Od smlouvy, která je uzavřena telefonicky, můžete do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit, a to i bez udání důvodů.
 • Doporučujeme neodkládat případné odstoupení od smlouvy na pozdější dobu, neboť po marném uplynutí zákonné lhůty již budete k plnění ze smlouvy zavázání.

Uzavírání smluv přes internet

 • Podnikatel je ze zákona povinen objednávku neprodleně potvrdit její obdržení
 • Podnikatel je povinen poskytnout textovou podobu smlouvy včetně všeobecných obchodních podmínek, které doporučujeme důkladně přečíst.

SLOVNÍK PRÁVNÍCH POJMŮ

Distanční smlouva – jakákoliv smlouva, která je uzavírána prostředkem komunikace na dálku.