Jaké předpoklady vedou k osvojení

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní, kdy předpokladem osvojení je takový vztah mezi osvojitelem a osvojencem, jaký je mezi rodičem a dítětem, nebo že tu jsou alespoň základy takového vztahu. Osvojení nezletilého musí být vždy v souladu s jeho zájmy. Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával. Je-li osvojitel manželem jednoho z rodičů osvojence, nedotýká se osvojení příbuzenského poměru mezi osvojencem a tímto rodičem i jeho příbuznými, ani práv a povinností vyplývajících z tohoto poměru. Níže si rozebereme, za jakých předpokladů je osvojení možné.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Poradna zdarma, rada první

K osvojení dítěte je nutný souhlas jeho rodičů.

K osvojení je třeba souhlasu rodičů osvojovaného dítěte. Souhlasu rodiče osvojovaného dítěte není k osvojení třeba pouze tehdy, pokud byl rodič zbaven rodičovské odpovědnosti a zároveň práva dát souhlas k osvojení, není schopen projevit svou vůli nebo rozpoznat následky svého jednání nebo je ovládnout, nebo se zdržuje na neznámém místě a toto místo se nepodaří soudu v součinnosti s dalšími orgány veřejné moci zjistit ani při vynaložení potřebné pečlivosti. K osvojení dále není třeba souhlasu rodiče, který zjevně nemá o dítě zájem. Rodič zjevně nemá o dítě zájem, neprojevuje-li soustavně o dítě opravdový zájem, a tím trvale zaviněně porušuje své povinnosti rodiče. Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je třeba vždy jeho osobního souhlasu, ledaže je mimo jakoukoli pochybnost, že by byl postup požadující osobní souhlas osvojovaného dítěte v zásadním rozporu se zájmy dítěte, nebo že dítě není schopno posoudit důsledky souhlasu. Nedosáhlo-li dítě věku alespoň dvanácti let, dá jeho jménem souhlas s osvojením jeho opatrovník; opatrovníkem soud jmenuje zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dříve než dá opatrovník souhlas, zjistí všechny rozhodné skutečnosti, které ho povedou k závěru, že osvojení bude v souladu se zájmy dítěte. Je-li to možné, soud vyslechne i osvojované dítě a vezme na jeho vyjádření zřetel s ohledem na stupeň jeho duševního vývoje. Osvojované dítě může svůj souhlas s osvojením odvolat až do rozhodnutí o osvojení.

 

Poradna zdarma, rada druhá

Jiná osoba než manželé nebo jeden z manželů se mohou stát osvojitelem pouze ve výjimečném případě.

Osvojiteli se mohou stát manželé nebo jeden z manželů. Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči. Osvojují-li manželé, podávají návrh na osvojení společně jako společní osvojitelé. Osvojuje-li osoba, která je rodičem, soud zhodnotí, není-li osvojení v zásadním rozporu se zájmy dětí osvojitele; majetkové zájmy nejsou pro posouzení rozhodující. Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl, zpravidla ne menší než šestnáct let; jen souhlasí-li s osvojením opatrovník zastupující dítě v řízení a je-li osvojení v souladu se zájmy dítěte, může být věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem výjimečně menší než šestnáct let. Osvojení je vyloučeno mezi osobami spolu příbuznými v přímé linii a mezi sourozenci. To neplatí v případě náhradního mateřství. Dítě, které bylo společně osvojeno manžely, nebo manželem svého rodiče, má postavení společného dítěte manželů; jinak má postavení dítěte osvojitele. Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost.

 

Poradna zdarma, rada třetí

Před samotným rozhodnutím o osvojení, musí být osvojované dítě péči osvojitele na jeho náklad.

Dříve než bude o osvojení rozhodnuto, musí být osvojované dítě v péči osvojitele na jeho náklad. Péče osvojitele o osvojované dítě před osvojením trvá po dobu dostatečnou pro přesvědčivé zjištění, že se mezi osvojitelem a dítětem vytvořil takový poměr, jaký je smyslem a cílem osvojení, přičemž tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců. Po dobu, v níž je dítě v péči osvojitele, se pozastavuje dříve stanovená vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti. Odůvodňují-li to pak okolnosti případu, nařídí soud i bez návrhu nad osvojitelem a osvojencem dohled nad úspěšností osvojení na dobu nezbytně nutnou, jejíž délku zároveň určí; dohled vykonává zpravidla prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bez zřetele k tomu, zda je dohled nad úspěšností osvojení uložen, poskytne zpravidla orgán sociálně-právní ochrany dětí osvojitelům poradenství a služby spojené s péčí o osvojence.

 

Poradna zdarma, rada čtvrtá

Osvojení nebrání, ani skutečnost, že osvojovaná osoba již dosáhla zletilosti.

Občanský zákoník stanoví, že zletilého lze osvojit, jestliže:

  • přirozený sourozenec osvojovaného byl osvojen týmž osvojitelem
  • v době podání návrhu na osvojení byl osvojovaný nezletilý
  • osvojitel pečoval o osvojovaného jako o vlastního již v době jeho nezletilosti nebo
  • osvojitel hodlá osvojit dítě svého manžela

Zletilého nelze osvojit, jestliže by to bylo v rozporu s odůvodněným zájmem jeho pokrevních rodičů zletilého nebo by to bylo to v rozporu s dobrými mravy. Ustanovení vztahující se na osvojení nezletilého, včetně ustanovení o následcích osvojení, se kromě několika výjimek použijí obdobně.

Není-li to na újmu důležitých zájmů potomků osvojitele nebo potomků osvojovaného, lze osvojit zletilého výjimečně také z důvodů hodných zvláštního zřetele, pokud to je přínosné pro osvojitele a osvojence navzájem, nebo v odůvodněných případech alespoň pro jednoho z nich. V takovémto případě se však nejedná o obdobu osvojení nezletilého, neboť osvojenci a jeho potomkům nevzniká osvojením příbuzenský poměr vůči členům rodiny osvojitele a nenabývají vůči nim žádných majetkových práv. Osvojitel nenabývá osvojením žádných majetkových práv vůči osvojenci a jeho potomkům a osvojenec a jeho potomci nepozbývají osvojením práv ve vlastní rodině.

 

Poradna zdarma, rada pátá

Osvojení je možné z výjimečných důvodů zrušit.

Jsou-li pro to důležité důvody, soud osvojení na návrh osvojitele nebo osvojence zruší; podá-li návrh jen jeden z nich, může se druhý k návrhu připojit. Osvojení nelze zrušit po uplynutí tří let od rozhodnutí o osvojení. To ovšem neplatí, je-li osvojení v rozporu se zákonem. Je-li to však souladu se zájmy dítěte, může soud na návrh osvojitele rozhodnout i před uplynutím doby tří let od rozhodnutí o osvojení, že je osvojení nezrušitelné.

Zrušením osvojení zaniká poměr vzniklý osvojením i povinnosti a práva z tohoto poměru vyplývající a obnovuje se předchozí příbuzenský poměr. Majetková práva a majetkové povinnosti osvojence vzniklé před tím, než bylo osvojení zrušeno, nejsou zrušením osvojení dotčeny. Osvojenec bude mít po zrušení osvojení příjmení, které měl před osvojením, ledaže prohlásí, že si stávající příjmení ponechá.

Opětovně může být osvojenec osvojen, jen tehdy:

  • bylo-li dřívější osvojení zrušeno
  • má-li být osvojen pozdějším manželem osvojitele poté, co předchozí manžel, který byl společným osvojitelem, zemřel, nebo
  • zemřel-li ten, kdo byl jediným osvojitelem, anebo ti, kdo byli společnými osvojiteli

V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 20. 09. 2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník