Novinky, názory a komentáře
Všechny články  |  Aktuálně z práva  |  Názor advokáta  |  Zápisník Jaroslava Baďury  | 
Aktuálně z práva

Právo na osobní styk rodiče s dítětem

Právo na osobní styk rodiče s dítětem

V případě, že se rozvádíte a máte děti, musí soud rozhodnout o výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství. Soud může schválit dohodu rodičů, pokud dohodnutý způsob výkonu rodičovské odpovědnosti je v souladu se zájmem dítěte.

Soud může svěřit dítě do péče jednoho z rodičů, nebo do střídavé péče, nebo do společné péče. Při rozhodování o svěření dítěte do péče soud dbá především na zájem dítěte a je povinen přihlížet k řadě kritérií. Soud bere ohled na osobnost dítěte, zejména na jeho vlohy a schopnosti ve vztahu k vývojovým možnostem a životním poměrům rodičů, jakož i na citovou orientaci a zázemí dítěte, na výchovné schopnosti každého z rodičů, na stávající a očekávanou stálost výchovného prostředí, v němž má dítě napříště žít, na citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám. Soud vezme vždy v úvahu, který z rodičů dosud o dítě řádně pečoval a řádně dbal o jeho citovou, rozumovou a mravní výchovu, jakož i to, u kterého z rodičů má dítě lepší předpoklady zdravého a úspěšného vývoje. Soud při rozhodování o svěření dítěte do péče dbá rovněž na právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi, na právo druhého rodiče, jemuž dítě nebude svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti, dále soud bere zřetel rovněž ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem.

Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže. Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.

Pokud se rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič na styku s dítětem nedohodnou, upraví styk rodiče s dítětem soud. Řízení před soudy má být konáno a přijatá opatření mají být činěna vždy v nejlepším zájmu dítěte. To se týká i rozhodování o úpravě styku dítěte s rodičem, jemuž nebylo svěřeno do péče. Ústavní soud České republiky ve svém nálezu ze dne 15.3.2016, sp. zn. III. ÚS 2298/15, vymezil základní (ústavněprávní) kritéria, na základě nichž by měl být ,,nejlepší zájem dítěte“ zjišťován a posuzován. Rozhodují-li obecné soudy o úpravě styku rodičů s dítětem, je nutné vycházet z toho, že oba rodiče mají právo pečovat o dítě v zásadě stejnou měrou a podílet se na jeho výchově, tomu odpovídá právo dítěte na péči obou rodičů. Svěří-li proto soud dítě do péče jednoho z rodičů, pak by mělo být dítěti umožněno stýkat se s druhým rodičem v takové míře, aby byl postulát rovné rodičovské péče co nejvíce naplněn. Takové uspořádání je zpravidla vždy v ,,nejlepším zájmu dítěte“, přičemž odchylky od tohoto principu musí být odůvodněny ochranou nějakého jiného, dostatečně silného legitimního zájmu, přičemž konkrétní skutečnosti, o něž se tento zájem opírá, musí být v daném řízení prokázány. Vyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Soud může určit výživné i pouze domnělému otci

Jaké předpoklady vedou k osvojení

Následky zániku manželství

Nahrazení péče rodičů jinými formami rodinné péče

Péče o dítě po rozvodu manželství

Výživné mezi rodiči a dětmi, ostatními příbuznými a manžely (obecně také alimenty)

Jak vypořádat společné jmění manželů

Rozvodové řízení – podmínky a novinky

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.