Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Jak si počínat před nákupem dovolené a co dělat, když vybraná dovolená nenaplňuje Vaše představy

Dovolená je časem, na který se všichni těšíme celý pracovní rok, spoříme si ni a právem by tedy měla být taková, jakou si ji naplánujeme či nám její představu načrtnou cestovní kanceláře. Ne vždy, však popis zájezdu a obrázky v katalogu odpovídají následné realitě. Výjimkou nejsou ani zprávy o tom, kolik klientů zůstalo na dovolené v důsledku krachu cestovní kanceláře. Mimoto se také poměrně často diskutuje o nárocích ze „ztráty z radosti z dovolené“. Pojďme se tedy podívat, jak to skutečně je a jaká máte práva v případě uzavření smlouvy o zájezdu.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


První rada právní poradny

Před zakoupením zájezdu si zjistěte všechny dostupné informace o pořadateli zájezdu a preferujte spíše ověřené pořadatele zájezdu

Zájezd kupujte vždy od cestovní kanceláře či cestovní agentury, které mají pro poskytování této činnosti příslušná oprávnění. Tyto informace naleznete v obchodním, popř. živnostenském rejstříku. Je nutné také rozlišovat mezi samotnými pojmy cestovní kancelář a cestovní agentura. Zatímco cestovní kancelář je přímý poskytovatel zájezdů, cestovní agentura pouze zájezdy pro jednotlivé cestovní kanceláře zprostředkovává a nevztahují se tak na ní povinnosti, které musí obecně pořadatelé zájezdu dodržovat. Za pořadatele zájezdu se považuje totiž ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. Jako na pořadatele zájezdu se ovšem pohlíží i na toho, kdo zprostředkuje nebo zařídí jednotlivé služby cestovního ruchu, vyvolá-li na základě zvláštních okolností u třetích osob představu, že služby cestovního ruchu poskytuje jako zájezd na vlastní odpovědnost. Pokud tak cestovní agentura při sjednávání smlouvy vystupuje, že je to ona, kdo zájezd pořádá, má stejné postavení jako pořadatel zájezdu a tedy i stejné povinnosti. Mezi takovéto povinnosti patří například sdělení zákazníkovi vhodným způsobem ještě před uzavřením smlouvy údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a požadavcích na zdravotní doklady pro cestu a pobyt či povinnost spolu s potvrzením o zájezdu vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění pro případ úpadku.


Druhá rada právní poradny

Zkontrolujte, zda smlouva o zájezdu obsahuje všechny náležitosti požadované zákonem

Pořadatel zájezdu je povinen vydat zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu), který musí mít písemnou formu. Je-li samotná smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené pro potvrzení o zájezdu, mezi něž patří:

 • označení smluvních stran
 • vymezení zájezdu alespoň uvedením času jeho zahájení a ukončení a všech služeb cestovního ruchu zahrnutých do ceny zájezdu, jakož i místa jejich poskytnutí a doby jejich trvání
 • údaj o ceně zájezdu včetně časového rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny
 • označení způsobu, jakým má zákazník uplatnit své právo z porušení povinnosti pořadatele včetně údaje o lhůtě, ve které může své právo uplatnit
 • výše odstupného, které zákazník pořadateli uhradí, jestliže od smlouvy odstoupí z jiného důvodu, než je porušení povinnosti pořadatele

Pořadatel v potvrzení o zájezdu dále uvede, zahrnuje-li zájezd:

 • další služby, jejichž cena není zahrnuta v ceně zájezdu, údaj o počtu a výši plateb za tyto služby
 • ubytování, údaj o poloze, turistické kategorii, stupni vybavenosti, hlavních charakteristických znacích a souladu s právními předpisy příslušného státu
 • dopravu, údaj o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty
 • stravování, údaj o jeho způsobu a rozsahu

Předal-li pořadatel zákazníkovi katalog, který obsahuje všechny tyto stanovené údaje, může pořadatel v potvrzení o zájezdu jen odkázat na číslo nebo jiné označení zájezdu v katalogu. Pořadatel doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu, anebo v katalogu, který zákazníkovi předal. Je-li í smlouva uzavřena v době kratší než 7 dnů před zahájením zájezdu, musí pořadatel zákazníkovi informace již při uzavření smlouvy.


Třetí rada právní poradny

Pokud cestovní kancelář změní podmínky Vaší cestovní smlouvy, můžete od ní odstoupit a požadovat vrácení peněz

Nutí-li vnější okolnosti pořadatele změnit podmínky zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy. Má-li být v důsledku změny smlouvy změněna i cena zájezdu, uvede pořadatel v návrhu i výši nové ceny. Nesouhlasí-li pak zákazník se změnou smlouvy, má právo od smlouvy odstoupit; pořadatel může určit pro odstoupení přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou smlouvy souhlasí.

Co se týče změny ceny zájezdu, tak lze ve smlouvě o zájezdu výslovně dohodnout, že pořadatel je oprávněn jednostranně cenu zvýšit, jestliže je zároveň přesně stanoven způsob výpočtu zvýšení ceny. Vždy si tedy zjistěte, zda Vaše smlouva o zájezdu tuto možnost připouští.

I pokud je možnost zvýšení ceny zájezdu uvedena ve smlouvě, nelze ji zvýšit později než dvacátý první den před zahájením zájezdu, a současně ji lze zvýšit jen v případě, že dojde ke zvýšení:

 • ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot
 • plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
 • směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10 %,

Oznámení o zvýšení ceny musí být písemné a být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jinak nemá právní účinky.


Čtvrtá rada právní poradny

Jestliže cestovní kancelář nesplní své závazky ze smlouvy o zájezdu, můžete porušení povinností reklamovat

Nemá-li zájezd vlastnosti, o nichž Vás pořadatel zájezdu ujistil nebo které jste vzhledem k nabídce a zvyklostem důvodně očekávali, je pořadatel povinen zajistit nápravu, pokud si nevyžádá neúměrné náklady. Nezjedná-li pořadatel nápravu ani v přiměřené lhůtě, kterou mu zákazník určí, může si zákazník zjednat nápravu sám a pořadatel mu nahradí účelně vynaložené náklady. Určení lhůty k nápravě není třeba, pokud pořadatel odmítl nápravu zjednat nebo vyžaduje-li se okamžitá náprava vzhledem k zvláštnímu zájmu zákazníka. Dále platí, že vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu a nepřijme-li pořadatel opatření, aby zájezd mohl pokračovat, nebo odmítne-li zákazník takové opatření z řádného důvodu, zajistí pořadatel na své náklady přepravu zákazníka na místo odjezdu, popřípadě na jiné ujednané místo. Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně. Zajistí-li pořadatel pokračování zájezdu s vyššími náklady, jdou takové náklady k jeho tíži. Vadu zájezdu vadu musí zákazník reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Vytkne-li zákazník vadu včas, má právo na slevu z ceny zájezdu ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady.


Pátá rada právní poradny

V případě, že se zájezdu nebudete moci zúčastnit, můžete smlouvu postoupit třetí osobě

Občanský zákoník stanoví, že splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči pořadateli účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou smlouvou souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zájezdu - kratší lhůtu lze ujednat, je-li smlouva uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu. Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a k úhradě nákladů, které pořadateli v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 14.4.2016:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník