Specifika timesharových smluv

Specifika timesharových smluv

V minulých letech svět zachvátil doslova boom tzv. timesharových smluv. Co timeshare konkrétně znamená? Jedná o smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby. Rozdíl oproti standardním nájemním smlouvám spočívá zejména v tom, že nájemce smí užívat pronajatou věc buď na předem známý časový okamžik nebo na dobu neurčitou, kdežto oprávněný z timesharové smlouvy získává většinou právo užívat nemovitost na stanovený časový úsek v roce, po zbytek roku pak nemovitost užívají zase jiní oprávnění z timesharových smluv. Jak již to však bývá, možnosti uzavírat tento typ smluv se chytlo mnoho podvodných společností se spoustou na první pohled výhodných nabídek, které měly za cíl vylákat ze zájemců co nejvíce peněžních prostředků. Evropská Unie se na tyto případy snaží pružně reagovat a členské státy jsou následně povinny tyto nařízení a směrnice promítnout ve svých národních úpravách. V České republice nalezneme problematiku timesharových smluv v občanském zákoníku v sekci spotřebitelských smluv. Je tedy zřejmé, že právní ochrana je poskytována spotřebitelům, tedy osobám nejednajícím v rámci své podnikatelské činnosti, kteří službu uzavřeli s osobou, která v tomto oboru podniká. V dnešním článku se zaměříme na to, na které typy smluv se vztahuje spotřebitelská ochrana a jaké povinnosti mají v této souvislosti poskytovatelé timesharových služeb.

Rady v tomto článku jsou v souladu s novým občanským zákoníkem.


Poradna zdarma, rada první

Právní ochrana se nevztahuje pouze na timesharové smlouvy, ale i na smlouvy, jimž se poskytovatel zavázal spotřebiteli pomoct při úplatném nabytí nebo převodu dočasného užívání ubytovacího zařízení.

Ustanovení občanského zákoníku týkající se timesharových smluv se použijí na spotřebitelské smlouvy, ve kterých se za úplatu sjednává:

  • právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek nebo právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok
  • účast ve výměnném systému, který umožňuje spotřebitelům vzájemně převést právo užívat ubytovací zařízení nebo jiné služby spojené s dočasným užíváním ubytovacího zařízení
  • právo na pomoc podnikatele při úplatném nabytí nebo úplatném převodu práva užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek nebo právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě včetně dopravy nebo jiných služeb, pokud je taková smlouva uzavřena na období delší než jeden rok

Právní úprava ohledně timesharových smluv se vztahuje i na smlouvy o smlouvě budoucí, ve které se spotřebitel zavazuje uzavřít některou z výše uvedených smluv.


Poradna zdarma, rada druhá

Před uzavřením smlouvy týkající se timesharu, musí poskytovatel sdělit spotřebiteli informace stanovené vládním nařízením.

Dříve než spotřebitel uzavře smlouvu nebo se zaváže k jejímu uzavření, sdělí podnikatel bezplatně spotřebiteli v textové podobě ve formuláři v dostatečném předstihu údaje, které spolu s náležitostmi formuláře stanoví nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby, aby k nim měl spotřebitel snadný přístup. Podnikatel upozorní spotřebitele výslovně i na jeho právo odstoupit od smlouvy, na délku lhůty k odstoupení a na zákaz platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu lhůty k odstoupením kdy tyto údaje sdělí spotřebiteli podle jeho volby v úředním jazyce členského státu Evropské unie, v němž má spotřebitel bydliště nebo jehož je spotřebitel státním příslušníkem. V rámci nabídkové nebo prodejní akce podnikatel na pozvánce zřetelně uvede obchodní účel a povahu akce. Po celou dobu jejího trvání musí mít spotřebitel přístup k výše uvedeným údajům. Smlouva vyžaduje písemnou formu; podnikatel však nemá právo namítnout vůči spotřebiteli neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.


Poradna zdarma, rada třetí

Spotřebiteli musí být bezprostředně po uzavření timesharové smlouvy předáno alespoň jedno její vyhotovení.

Smlouva vyžaduje písemnou formu, podnikatel však nemá právo namítnout vůči spotřebiteli neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Ve smlouvě musí být uvedena jména smluvních stran a jejich bydliště nebo sídlo, údaje sdělené spotřebiteli před uzavřením smlouvy, jakož i den uzavření smlouvy a místo, kde byla smlouva uzavřena. Součástí smlouvy je formulář pro odstoupení od smlouvy; údaje ve formuláři vyplní podnikatel. Smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají nebo pokud jejich nesoulad s údaji uvedenými ve smlouvě vyvolala nepředvídatelná a nepřekonatelná příčina nezávislá na podnikatelově vůli. Nesdělí-li podnikatel spotřebiteli ještě před uzavřením smlouvy tyto změny v textové podobě způsobem umožňujícím snadný přístup a nevyznačí-li je ve smlouvě výslovně, platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější. Ujednání o právu odstoupit od smlouvy, o lhůtě k odstoupení i ujednání o zákazu platby záloh a jiných plnění nebo jejich zajištění v průběhu této lhůty podepisuje spotřebitel každé zvlášť. Podnikatel pak vydá spotřebiteli bezprostředně po uzavření smlouvy alespoň jedno její vyhotovení.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Spotřebiteli smí od timesharové smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.

Spotřebitel má právo odstoupit od timesharové smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Bylo-li spotřebiteli nabídnuto uzavření smlouvy, kterou se mu za úplatu zřídí právo užívat ubytovací zařízení s noclehem na více než jeden časový úsek, na období delší než jeden rok a současně i uzavření smlouvy, kterou se mu založí účastenství ve výměnném systému, běží pro odstoupení od obou smluv jediná lhůta. Pro běh této lhůty je rozhodná smlouva, kterou se spotřebiteli zřizuje právo užívat ubytovací zařízení. Neobdrží-li spotřebitel po uzavření smlouvy její vyhotovení, stanovuje se konec lhůty pro odstoupení od smlouvy v závislosti na dni, kdy spotřebitel vyhotovení smlouvy obdržel. Nebyl-li spotřebiteli vydán vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů. Byl-li však tento formulář spotřebiteli vydán do jednoho roku ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od obdržení formuláře. Nebyly-li ve smlouvě uvedeny údaje, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do tří měsíců a čtrnácti dnů. Byly-li však tyto údaje spotřebiteli sděleny do tří měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena, popřípadě ode dne, kdy spotřebitel obdržel její vyhotovení, nastal-li později, končí lhůta pro odstoupení čtrnáctým dnem od sdělení údajů. Odstoupí-li pak spotřebitel od smlouvy, nemusí podnikateli nic vracet na své náklady. Byla-li mu již poskytnuta služba, není z toho podnikateli ničeho povinen.


Poradna zdarma, rada pátá

Time-sharovou smlouvu, může spotřebitel po zaplacení druhé splátky písemně bez uvedení důvodu vypovědět.

Uzavřel-li spotřebitel na období delší než jeden rok smlouvu, kterou nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě s dopravou nebo jinými službami, nepřihlíží se k ujednání, které ho zavazuje hradit platby na základě této smlouvy, včetně členského poplatku, jinak než v rovnoměrných platbách rozdělených do ročních splátek v téže výši. To neplatí, pokud si strany ujednají změnu výše ročních splátek po prvním roce podle vývoje cen. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu, jíž nabyl za úplatu právo na výhodu spojenou s ubytováním, popřípadě s dopravou nebo jinými službami na období delší než jeden rok, a jenž zaplatil druhou splátku, má právo kdykoli poté a bez uvedení důvodu od smlouvy v písemné formě odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy ho podnikatel vyzval k zaplacení kterékoli další platby nebo splátky. Podnikatel je povinen spotřebitele vyzvat v textové podobě k zaplacení pokaždé nejpozději čtrnáct dnů předem, jinak je dluh splatný ve lhůtě čtrnácti dnů poté, co podnikatel spotřebitele k zaplacení vyzval.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 13. 2. 2017:
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník