Právní rady, jak nakupovat dovolenou a jak se bránit při potížích

Právní rady, jak nakupovat dovolenou a jak se bránit při potížích

Přinášíme Vám rozhovor s advokátem Petrem Kaustou z ostravské advokátní kanceláře Kausta & partneři k tématu blížících se dovolených a nakupování zájezdů.

 

Zažil jste už nějaký právní spor klienta s cestovní kanceláří?

Právní spory mezi klienty a cestovní kancelářemi nejsou naštěstí zase až tak časté, ale přesto se čas od času nějaký objeví, a to přirozeně především v období letních měsíců.

Čeho se týkal?

Naposledy jsem zastupoval klienta, který si objednal zájezd u cestovní kanceláře, která následně zkrachovala. Jednal jsem pak namísto něj s pojišťovnou a pomáhal jsem mu získat zpět vynaložené peníze.

Jaké jsou nejčastější důvody takových sporů?

Nejčastěji si klienti stěžují na to, že byli ubytováni v jiném hotelu, než si s cestovní kanceláří sjednali, popřípadě, že poskytnuté ubytování nenaplňovalo avizovaný standard. Mnohdy bývají také problémem nevhodné špatné hygienické podmínky nebo nedostatečný úklid pokojů. Samotnou kapitolou jsou pak dezinformace o vzdálenosti hotelu od pláže, centra města, apod. Nejnepříjemnější jsou ovšem samozřejmě spory vyplývající z neuskutečnění zájezdu, ať již z důvodu úpadku cestovní kanceláře či z jiných důvodů.

Na co by si klienti měli dát pozor?

Klienti by měli cestovat pouze s prověřenými cestovními kancelářemi, které mají k pořádání zájezdů příslušné živnostenské oprávnění. V případě uzavírání smlouvy s cestovní agenturou je nutné pamatovat na to, že cestovní agentura prodej zájezdu pouze zprostředkovává a není přímý prodejce, a proto tak není povinna mít uzavřené pojištění pro případ úpadku. Cestovní agentura však musí zájemci sdělit, pro kterou cestovní kancelář zájezd zprostředkovává a pokud to zájemce vyžaduje, tak mu rovněž i předložit doklad o pojištění proti úpadku této cestovní kanceláře.

Jak postupovat při podepisování cestovní smlouvy?

Každá cestovní kancelář je povinna ze zákona mít sjednané pojištění pro případ svého úpadku. Doklad o pojištění může klient při uzavírání cestovní smlouvy vyžadovat k nahlédnutí. Každému zájemci o zájezd bych rovněž doporučoval řádně prostudovat podmínky, za kterých je klient oprávněn od cestovní smlouvy odstoupit a zda je odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele zájezdu nějakým způsobem sankcionováno. Každá cestovní smlouva musí navíc obsahovat náležitosti vyjmenované občanským zákoníkem, určitě tedy stojí za to zkontrolovat, zda jsou skutečně všechny tyto informace v cestovní smlouvě uvedeny.

Jak postupovat, pokud cestovka zkrachuje nebo má jiné problémy a k zájezdu vůbec nedojde?

Je zřejmé, že nejhorší postavení mají ti klienti, kteří v důsledku úpadku cestovní kanceláře zůstanou v zahraničí, v tomto případě by se měla do celé záležitosti neprodleně vložit příslušná pojišťovna cestovní kanceláře a zajistit bezpečnou dopravu všech klientů zpátky domů. Pokud se cestovní kancelář octne v úpadku již před samotným započetím sjednaného zájezdu, i zde by se měli poškození klienti bez zbytečného odkladu obrátit na danou pojišťovnu cestovní kanceláře; o jakou pojišťovnu se jedná, by se klienti měli dozvědět již při samotném uzavření cestovní smlouvy, kdy by jim měl být sdělen i případný kontakt na asistenční službu této pojišťovny.

Jak postupovat, pokud cestovka nedodrží dílčí podmínky zájezdu - změní ubytování za horší nebo nedojde ke splnění jiných podmínek (kvalita či vzdálenost pláže, nečistoty v apartmánu, apod).

Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení povinností vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny cestovní kanceláří nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu. Pokud cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy nebo ze zákona řádně a včas nesplní, může zákazník požadovat nápravu této situace u cestovní kanceláře, či cestovní agentury, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak toto právo zaniká. Obvykle je vhodné postupovat podle reklamačního řádu cestovní kanceláře, pokud je k dispozici a hlavně uplatňovat své nároky pokud možno, co nejdříve.

 


Advokát Mgr. Petr Kausta z advokátní kanceláře Kausta & partneři vykonává advokacii v oblasti práva trestního, občanského, obchodního, korporátního, přestupkového, pracovního, správního, rodinného a v dalších oborech práva
Specializace: trestní právo, korporátní právo, občanské právo, rodinné právo, přestupky