Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění letu

Práva cestujících v případě zrušení nebo zpoždění letu

Každý, kdo občas cestuje letadlem, ví, že zpoždění letu či dokonce jeho zrušení není zase až tak neobvyklým jevem. Málokdo už však ví, jaké nároky může v těchto situacích vůči leteckému dopravci uplatňovat. Práva cestujících v případě zrušení či zpoždění letu nebo odepření přístupu cestujícího na palubu upravuje Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004, tato pravidla se tak vztahují na všechny na cestující odlétající z letiště umístěného na území členského státu Evropské unie, ale i na cestující odlétající z letiště umístěného na území třetí země na letiště umístněné na území členského státu, na které se vztahuje toto nařízení, pokud neobdrželi náhradu nebo odškodnění a nebyla jim poskytnuta pomoc v této třetí zemi a pokud je provozující letecký dopravce dopravcem společenství Evropské unie.


Poradna zdarma, rada první

Prodá-li letecký dopravce v letadle více míst než je jeho kapacita, musí nejprve vyzvat cestující, zda se někteří dobrovolně letu nevzdají a na let nenastoupí

Jestliže provozující letecký dopravce důvodně očekává, že dojde k odepření nástupu na palubu, vyzve nejprve dobrovolníky k odstoupení od jejich rezervací za náhradu podle podmínek dohodnutých mezi dotčenými cestujícími a provozujícím leteckým dopravcem. Dobrovolníkům je kromě těchto náhrad nabídnuta možnost volby mezi:

 • náhradou pořizovací ceny letenky do sedmi dní, a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti,
 • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení, nebo
 • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst.


Poradna zdarma, rada druhá

Letecký dopravce může některým cestujícím odepřít přístup na palubu i proti jejich vůli

Jestliže se nepřihlásí dostatečný počet dobrovolníků k tomu, aby zbývající cestující s rezervacemi mohli nastoupit let, může provozující letecký dopravce odepřít cestujícím nástup na palubu proti jejich vůli. Pokud je nástup na palubu odepřen cestujícím proti jejich vůli, cestující navíc kromě volby některého z výše uvedených nároků, obdrží náhradu ve výši:

 • 250 EUR u všech letů o délce nejvýše 1500 kilometrů
 • 400 EUR u všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a u všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů
 • 600 EUR u všech ostatních letů

Při určování vzdálenosti se vychází z posledního místa určení, kam cestující v důsledku odepření nástupu na palubu nebo zpoždění přiletí později než v plánovaném čase.

Současně je cestujícím zdarma nabídnuto:

 • strava a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době
 • ubytování v hotelu, pokud se pobyt na jednu noc nebo více nocí stane nezbytným, nebo se nezbytným stane pobyt delší než zamýšlený cestujícím
 • přeprava mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením)
 • dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou


Poradna zdarma, rada třetí

Je-li plánovaný let zrušen, musí být cestujícímu nabídnuto přesměrování letu za srovnatelných dopravních podmínek

V případě zrušení letu je dotčeným cestujícím nabídnuta provozujícím leteckým dopravcem pomoc; je cestujícím nabídnuta možnost volby mezi:

 • náhradou pořizovací ceny letenky do sedmi dní spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti
 • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek a při nejbližší příležitosti na jejich cílové místo určení
 • přesměrováním za srovnatelných dopravních podmínek na jejich cílové místo určení v pozdější době podle přání cestujícího s výhradou dostupnosti míst

Cestující mají rovněž dále zdarma nárok na stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době, dva telefonní hovory zdarma a podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou. V případě přesměrování letu, jestliže je očekávatelný čas nového odletu alespoň následující den po plánovaném odletu zrušeného letu má cestující nárok na ubytování v hotelu zdarma a přepravu mezi letištěm a místem ubytování.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

V případě, že letecký dopravce neoznámí cestujícímu zrušení letu s dostatečným předstihem, má cestující nárok mimo jiné na finanční kompenzaci

Cestující dotčení zrušením letu mají nárok mimo výše uvedené také na finanční kompenzaci, a to za předpokladu, že:

 • nejsou o zrušení informováni alespoň dva týdny před plánovaným časem odletu, nebo
 • nejsou o zrušení informováni ve lhůtě od dvou týdnů do sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování, které by jim umožnilo odletět nejpozději dvě hodiny před plánovaným časem odletu a dosáhnout jejich cílového místa určení nejpozději čtyři hodiny po plánovaném čase příletu, nebo
 • nejsou informování o zrušení ve lhůtě kratší sedmi dnů před plánovaným časem odletu a není jim nabídnuto přesměrování jejich letu, které by jim umožnilo odletět nejpozději jednu hodinu před plánovaným časem odletu a dosáhnout cílového místa určení nejpozději dvě hodiny po plánovaném čase příletu

Jestliže jsou cestující informováni o zrušení, musí jim být poskytnuto vysvětlení ohledně možné náhradní dopravy. Provozující letecký dopravce není povinen platit náhradu škody, jestliže může prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata. Důkazní břemeno týkající se otázek, zda a kdy byl cestující informován o zrušení letu, spočívá na provozujícím leteckém dopravci.


Poradna zdarma, rada pátá

U výrazněji zpožděného letu, musí letecký dopravce zajistit cestujícím stravu a občerstvení

Jestliže provozující letecký dopravce důvodně očekává, že let bude oproti plánovanému času odletu zpožděn:

 • o dvě hodiny nebo více v případě letů o délce nejvýše 1500 kilometrů, nebo
 • o tři hodiny nebo více v případě všech letů ve Společenství delších než 1500 kilometrů a všech ostatních letů o délce od 1500 kilometrů do 3500 kilometrů, nebo
 • o čtyři hodiny nebo více v případě všech dalších letů

nabídne provozující letecký dopravce cestujícím:

 • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a dva telefonní hovory, podání dvou zpráv telexem nebo faxem nebo elektronickou poštou
 • stravu a občerstvení v rozsahu přiměřeném čekací době a přepravu mezi letištěm a místem ubytování (hotelem nebo jiným zařízením), jestliže důvodně očekávaný čas odletu je alespoň o den později než čas odletu původně oznámený, a
 • náhradu pořizovací ceny letenky do sedmi dní, a to za část nebo části neuskutečněné cesty a za část nebo části již uskutečněné cesty, jestliže let nadále neslouží účelu vztahujícímu se k původnímu cestovnímu plánu cestujícího, spolu s případným zpátečním letem do původního místa odletu, a to při nejbližší příležitosti; jestliže zpoždění trvá alespoň pět hodin.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 17.4.2018:
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů