Právní rady
Všechny články  |  Dědictví  |  Dopravní nehody a přestupky  |  Exekuce  |  Lidská práva  |  Nájmy  |  Nemovitosti  |  Oběti trestných činů  |  Ostatní  |  Pracovní poměr  |  Reklamace  |  Rozhodčí doložka a řízení  |  Rozvod  |  Trestné činy a řízení  |  Závazkové právo, smlouvy  |  Zdravotnické právo  | 
Pracovní poměr

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Kdy může zaměstnavatel kontrolovat zaměstnance

Podle průzkumu, který proběhl v USA, přicházejí tamní zaměstnavatelé dohromady až o několik biliónů dolarů ročně v důsledku pracovní neaktivity zaměstnanců, kteří podstatnou část pracovní doby tráví na sociálních sítích, slevových serverech, aukcí a dalších volnočasových internetových stránkách. Jiný průzkum však zjistil, že tato skutečnost trápí pouhých 20 % zaměstnavatelů, kteří si tak prý uvědomují, že krátkodobé odreagování zaměstnance od práce zvyšuje jeho celkovou aktivitu a produktivitu. Situace v česku se od USA jistě neliší. Do popředí se stále více dostávají firmy, které zaměstnavatelům nabízejí softwary, které umožní zaměstnavatelům monitorovat, které internetové stránky zaměstnanci navštěvují, a to včetně času, který na těchto stránkách tráví. S tímto pak vyvstává další otázka, do jaké míry je tato kontrola přípustná. Přesně na toto a další situace, v nichž je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat zaměstnance, se zaměříme v tomto článku.


Poradna zdarma, rada první

Možnost zaměstnavatele sledovat internetové stránky navštívené zaměstnancem, je nepřímo zakotvena i v zákoníku práce

Zákoník práce stanoví, že zaměstnanci nesmějí bez souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky zaměstnavatele včetně výpočetní techniky ani jeho telekomunikační zařízení. Dodržování tohoto zákazu je zaměstnavatel oprávněn přiměřeným způsobem kontrolovat, případně upravit v pracovním řádu, apod. Kontrolu zákazu užívání výrobních a pracovních prostředků zaměstnavatele pro osobní potřebu zaměstnance tak lze přiměřeným způsobem vykonávat i sledováním navštěvovaných internetových stránek. Přiměřenost spočívá zejména v tom, že zaměstnavatel nesmí nepřípustně zasahovat do soukromí zaměstnance, čtením jeho soukromých zpráv, atd.


Poradna zdarma, rada druhá

Nadměrné sledování webových stránek zaměstnancem, které nesouvisí s jeho pracovní činností, může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru

Skutečnost, že nadměrné sledování webových stránek zaměstnancem, které nesouvisí s jeho pracovní činností, může být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru, již judikoval Nejvyšší soud, který v kauze, kde se zaměstnanec jisté firmy domáhal prohlášení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, který s ním zaměstnavatel rozvázal proto, že během jednoho kontrolovaného měsíce zaměstnanec strávil na internetu prohlížením stránek nesouvisející s jeho zaměstnáním 102,97 hodin z celkového počtu 168. Zaměstnanec se bránil tím, že zaměstnavatel porušoval zákoník práce nepřípustnou kontrolou jeho činnosti. Nejvyšší soud, po předchozím řízení před obecnými soudy dal nakonec za pravdu zaměstnavateli a dovodil, že o soukromí zaměstnance jistě vypovídá i údaj o tom, které internetové stránky sleduje, avšak podstatou kontroly není toto zjištění, nýbrž pouze zjištění, zda zaměstnanec sleduje takové internetové stránky, které s výkonem jeho práce nesouvisejí a jestliže zaměstnanec porušuje své pracovní povinnosti v takovém rozsahu, může to být důvodem pro okamžité zrušení pracovního poměru.


Poradna zdarma, rada třetí

O případném sledování zaměstnanců kamerovým systémem, musí být zaměstnanci vždy informováni

Zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci. Jestliže je u zaměstnavatele dán závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele, který odůvodňuje zavedení kontrolních mechanismů, je zaměstnavatel povinen přímo informovat zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění. To znamená, že zaměstnavatel musí zaměstnance informovat nejenom o tom, že v místě jeho pracoviště je instalován kamerový systém, ale také i například o tom, že kontroluje jeho firemní poštu. Zaměstnavatel však nemůže kontrolovat obsah zpráv zaměstnance v jeho soukromé emailové schránce, ale je oprávněn zjistit, kolik času na této stránce zaměstnanec strávil.


Poradna zdarma, rada čtvrtá

Zaměstnavatel může z důvodu ochrany majetku činit i prohlídky zaměstnanců

Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce musí být dodržena ochrana osobnosti, a co je důležité osobní prohlídku může provádět pouze fyzická osoba stejného pohlaví. V praxi se jedná zejména o zaměstnání, kdy zaměstnanci přicházejí do styku s různým sortimentem, který lze snadno odnést, tedy především v obchodech, dílnách, apod., a zaměstnavatel nemá jinou možnost, jak případné odcizení majetku kontrolovat.


Poradna zdarma, rada pátá

V případě pracovní neschopnosti zaměstnance, je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec dodržuje stanovený režim

Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel dále smí požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je pak povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností. Jestliže zaměstnavatel zjistí porušení povinnosti zaměstnance dodržovat léčebný režim, je povinen vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu a stejnopis tohoto záznamu doručit zaměstnanci, příslušné okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů, účinných ke dni 29. 7. 2016:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práceVyhledat právní radu


Vepište slova, která vystihují Vaši životní situaci. Tlačítko Hledat vyhledá slova v bezplatných radách naší poradny.

Související články

Zaměstnavatel je povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání i pracovní posudek

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Pracovní dobu zaměstnance určuje zaměstnavatel, ve svém rozhodování však není neomezený

Zaměstnanec má zákonný nárok na přestávky v práci a nepřetržitý odpočinek

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

K limitaci odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnancem

Šikana na pracovišti (mobbing, bossing a další) můžou vést až k sebevraždě

Nejčastější prohřešky zaměstnanců a jejich možné důsledky

 

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.
Podle potřeby si zvolíte rozsah odborné odpovědi volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami.

Právní poradna online


Telefonická právní poradna

Vyřešte naléhavý právní problém ihned. Okamžitě vám poradíme, jak ve vaší situaci postupovat z pohledu práva. Předplaťte si svého právníka na telefonu.

Telefonická právní poradna


Vzory smluv ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní vzory smluv prověřené praxí advokátní kanceláře, s návodem užití a související legislativou.
Všechny naše vzory smluv a dokumentů jsou přizpůsobeny novému občanskému zákoníku.

Vzory ke stažení


Hotové odpovědi ke stažení

Stáhněte si levně kvalitní odpovědi na nejčastější právní situace ve formě předem připravených odpovědí.

Odpovědi ke stažení


Právní linka

V případě jakýchkoli nejasností zavolejte na telefon Právní linky 596 113 100, kde se Vám bude věnovat naše operátorka.