Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Povinné zdravotní prohlídky zaměstnanců

Dne 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon o specifických zdravotních službách, který mimo jiné stanoví novou povinnost pro zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance lékaře, který bude na základě písemné smlouvy zajišťovat pracovnělékařské služby. Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce nebo služby. V následujících pěti radách si pravidla týkající se pracovnělékařských prohlídek blíže rozvedeme.


Bezplatná poradna, rada první

Pravidla poskytování pracovnělékařských služeb se odvíjí od toho, do jaké kategorie je vykonávaná práce zařazena

Podle zákona o ochraně veřejného zdraví lze práce rozdělit do následujících kategorií:

  • kategorie první - práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví (administrativní práce, atd.)
  • kategorie druhá - práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy, a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé podle přílohy č. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví
  • kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí podle přílohy č. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají, není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací,
  • kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.

O čím vyšší kategorií se jedná, tím častěji se musí zaměstnanec podrobovat pravidelným periodickým prohlídkám.


Bezplatná poradna, rada druhá

V případě zaměstnání zařazeného do I. kategorie může lékařské prohlídky a posudky zdravotní způsobilosti k práci provádět praktický lékař zaměstnanců

Zaměstnavatel je pro výkon práce na svých pracovištích povinen uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, kterým může být pouze poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání; ostatní pracovnělékařské služby zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele, s nímž uzavřel písemnou smlouvu. Jestliže dojde ke změně zařazení práce do kategorie vyšší než kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo ke změně činnosti, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, je zaměstnavatel povinen uzavřít novou nebo doplnit dosavadní písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb o ty pracovnělékařské služby, které doposud nepožadoval, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy k této změně došlo.


Bezplatná poradna, rada třetí

Vstupní lékařská prohlídka je vyžadována vždy v případě uzavření pracovního poměru, u dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti pouze tehdy, jestliže tak stanoví zákon

Jde-li o osobu ucházející se o zaměstnání, postupuje se při posuzování její zdravotní způsobilosti k práci obdobně jako při posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců v rámci pracovnělékařských služeb s tím, že vstupní lékařská prohlídka se uskutečňuje u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu, nebo u registrujícího poskytovatele, ke kterému vyslal zaměstnavatel osobu ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, nebo vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat také v případě, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, nebo vztahu obdobného vztahu pracovněprávnímu. Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah, nestanoví-li jiný právní předpis něco jiného, příp. nedohodne-li se zaměstnancem jinak.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Zaměstnanec je povinen se zdravotní prohlídce podrobit, jinak je považován pro výkon práce za zdravotně nezpůsobilého

Zaměstnanec je povinen podrobit se pracovnělékařským službám u poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým zaměstnavatel uzavřel písemnou smlouvu, popřípadě pracovnělékařským prohlídkám a posuzování zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovnělékařských služeb, u kterého je zaměstnanec registrován. Pracovnělékařskými prohlídkami jsou vstupní prohlídka, prohlídka periodická a prohlídka mimořádná, které se provádějí za účelem posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci, výstupní lékařská prohlídka a lékařská prohlídka po skončení rizikové práce. Pokud se některé z prohlídek odmítne podrobit, hledí se na něj jako by byl pro výkon práce zdravotně nezpůsobilý a zaměstnavatel je oprávněn s ním z tohoto důvodu rozvázat pracovní poměr.


Bezplatná poradna, rada pátá

Zaměstnavatel má právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, kdykoli má pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti k práci

Při zařazování zaměstnanců k práci je zaměstnavatel povinen postupovat podle závěrů lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti. Jestliže o to zaměstnanec požádá, je zaměstnavatel povinen ho odeslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku. Oproti tomu má však zaměstnavatel právo vyslat zaměstnance na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti zaměstnance k práci. Při každém odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce jej musí vybavit žádostí obsahující údaje o druhu práce, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Pracovnělékařské služby hradí zaměstnavatel, s výjimkou posuzování nemocí z povolání, a sledování vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách u nemocí z povolání a vývoje zdravotního stavu při lékařských preventivních prohlídkách po skončení rizikové práce, upravených v zákoně o ochraně veřejného zdraví.


V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 19. 9. 2016:
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách