Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Okamžitě zrušit pracovní poměr lze pouze v případech stanovených zákonem

Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, jednostrannou výpovědí, při níž musí být dodržena výpovědní doba, uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán a konečně okamžitým zrušením pracovního poměru, ať již ze strany zaměstnavatele či zaměstnance. Okamžité zrušení pracovního poměru jak již z jeho samotného názvu vyplývá, působí okamžitě, to znamená, že v takovémto případě neběží pro ukončení pracovního poměru žádná výpovědní doba, která má za úkol chránit zaměstnance i zaměstnavatele a je tedy pochopitelné, že okamžitě zrušit pracovním poměr lze pouze výjimečně, a to ve vymezených případech daných zákoníkem práce. Při okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, přičemž uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být písemné. Za jakých podmínek je možné pracovní poměr zrušit okamžitě, si uvedeme v následujících pěti radách zdarma.


Bezplatná poradna, rada první

Zaměstnavatel smí okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem pouze ze dvou zákonných důvodů

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr se zaměstnancem, pokud:

  • byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně šest měsíců,
  • porušil zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.


Bezplatná poradna, rada druhá

S některými zaměstnanci zaměstnavatel zrušit pracovní poměr nesmí

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou. Okamžitě zrušit pracovní poměr tak lze i například se zaměstnancem, který je v dočasné pracovní neschopnosti. Co se týče těhotných zaměstnankyní a zaměstnankyní na rodičovské dovolené, tak byť s nimi nelze okamžitě zrušit pracovní poměr, může jim dát zaměstnavatel výpověď podle § 52 písm. g, tedy z toho důvodu, že u zaměstnankyně jsou dány důvody, pro které by s ní zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr – zákaz výpovědi zde v tomto případě neplatí. Pokud se jedná o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, platí, že byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. g před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).

Právní poradna online

Získejte odborné právní poradenství za cenu, kterou si můžete dovolit. Dotaz položíte online, odpověď advokátní kanceláře Vám přijde emailem.

Volbou krátkého dotazu, složitějšího dotazu nebo rozsáhlého dotazu s přílohami zvolíte rozsah i cenu odborné odpovědi.

Právní poradna online ⇢


Bezplatná poradna, rada třetí

Pro hrubé porušení povinnosti vztahujících se k vykonávané práci může zaměstnavatel okamžitě zrušit se zaměstnancem pracovní poměr pouze do dvou měsíců, kdy se o tomto porušení dozvěděl

Pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci může zaměstnavatel se zaměstnancem okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dověděl, a pro porušení povinnosti vyplývající z pracovního poměru v cizině do dvou měsíců po jeho návratu z ciziny, nejpozději však vždy do jednoho roku ode dne, kdy důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru vznikl. Stane-li se v průběhu dvou měsíců jednání zaměstnance, v němž je možné spatřovat porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci, předmětem šetření jiného orgánu, je možné s ním okamžitě zrušit pracovní poměr ještě do dvou měsíců ode dne, kdy se zaměstnavatel dověděl o výsledku tohoto šetření.


Bezplatná poradna, rada čtvrtá

Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací

Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen předem projednat s odborovou organizací, působí-li u zaměstnavatele taková. Jde-li o člena orgánu odborové organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v době jednoho roku po jeho skončení, je k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje rovněž, jestliže odborová organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána. Zaměstnavatel může použít tohoto souhlasu jen ve lhůtě dvou měsíců od jeho udělení. Jestliže odborová organizace odmítla udělit souhlas, je okamžité zrušení pracovního poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou však ostatní podmínky okamžitého zrušení splněny a soud v soudním řízení shledá, že na zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával, je okamžité zrušení pracovního poměru platné.

Vzory souvisejících dokumentů ke stažení

U každého vzoru naleznete návod jak vzor správně vyplnit. Garantujeme platnost vzorů v souladu s aktuální legislativou. Vzory jsou prověřeny praxí advokátní kanceláře.


Bezplatná poradna, rada pátá

Okamžitě zrušit pracovní poměr smí zaměstnanec například v případě delšího prodlení zaměstnavatele s vyplacením mzdy

Podle zákoníku práce může zaměstnanec pracovní poměr okamžitě zrušit v těchto případech:

  • jestliže podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
  • jestliže mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení dověděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl.

Vedle toho smí okamžitě zrušit pracovní poměr zákonný zástupce nezletilého zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let, pokud je to nutné v zájmu vzdělání, vývoje nebo zdraví tohoto zaměstnance. K platnosti okamžitého zrušení pracovního poměru nezletilého zaměstnance se ovšem vyžaduje přivolení soudu. Zákonný zástupce je povinen doručit stejnopis okamžitého zrušení pracovního poměru a přivolení soudu nezletilému zaměstnanci.

 V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů účinných ke dni 26.12.2016:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce