Právní rady

Pravidla při nákupu zboží přes internet

Pravidla při nákupu zboží přes internet

V případě, že se rozhodnete využít nákupu přes internet, měli byste se seznámit s určitými specifiky těchto nákupů, oproti nákupům v běžných kamenn ... 

Více zde
Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Pravidla při poskytování dávek z nemocenského pojištění

Vznikem pracovního poměru Vám vzniká také zákonná povinnost účastnit se na nemocenském pojištění. Tato povinnost je však vyvážena tím, že v případě ... 

Více zde
Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění

Ve kterých případech Vás může legitimovat strážník obecní policie a jaká jsou jeho další oprávnění

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Úkolem obecní policie je zabezpečování veř ... 

Více zde
Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Chcete se v trestním řízení vyhnout trestu? Využijte možnosti podmíněného zastavení trestního stíhání

Jedním ze způsobu, jímž lze rozhodnout v trestním řízení, je tzv. podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 a násl. trestního řádu. Trestní s ... 

Více zde
Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce u nájmu bytu

Na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy k bytu je hlavní povinností pronajímatele odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, ted ... 

Více zde
Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Jak správně podat žalobu (žádost) o rozvod manželství

Rozvod je bez pochyby psychicky a časově velmi náročnou záležitostí, už jen proto, že se musí projednávat před soudem. Jestliže jste však zvážili v ... 

Více zde
Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

Jak postupovat při prodeji nebo nákupu nemovitosti

S prodejem nebo nákupem nemovitosti se pravděpodobně většina z nás alespoň jednou v životě setkala. Jelikož se však často jedná o majetek velké hod ... 

Více zde
Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Narovnání v trestním řízení je cestou k beztrestnosti

Trestní řád zná v současnosti dva způsoby skončení trestního řízení, jimiž se zastavuje trestní stíhání i za situace, že se obviněný ke spáchanému  ... 

Více zde
Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Zvláštní pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti

Právo žen na zvláštní pracovní podmínky stanoví přímo Listina základních práv a svobod ve svém článku č. 29, tato zvláštní ochrana je dána rovněž i ... 

Více zde
Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance

V předchozím díle možných překážek v práci jsme se za ... 

Více zde
Promlčení dluhů a jiných závazků

Promlčení dluhů a jiných závazků

Nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit. Plnil-li však dlužník po uplynutí promlčecí lhůty, nemůže poža ... 

Více zde
Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako sl ... 

Více zde
Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Jak vyloučit nežádoucí osoby z dědění

Rodinné a příbuzenské vztahy nebývají vždy zrovna ideální a určitě někteří z Vás ve svém okolí zažili situaci nebo dokonce sami přemýšleli nad tím, ... 

Více zde
Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru

Oprávnění a povinnosti příslušníků hasičského záchranného sboru

Základním posláním Hasičského záchranného sboru České republiky je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před požáry a poskytování účinné pomoc ... 

Více zde
Pravomoci policisty České republiky

Pravomoci policisty České republiky

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, který slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku a veřej ... 

Více zde
Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance

Samozřejmostí je, že zaměstnavatelé jsou povinni pracovním úrazům a možnosti vzniku nemoci z povolání předcházet, a to zejména zajištěním bezpečnýc ... 

Více zde
Překážky v práci

Překážky v práci

Překážky v práci mohou existovat jak na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec nemůže řádně vykonávat náplň své pracovní činnosti, tak i na straně zam ... 

Více zde
Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

Co už je nebezpečným pronásledováním - stalking

S účinností od 1. 1. 2010 byl do trestního zákoníku vtělen nový trestný čin nebezpečného pronásledování, neboli stalking. Zakotvení tohoto trestnéh ... 

Více zde
Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Činnost a oprávnění zdravotnické záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba slouží k poskytování nezbytné a neodkladné přednemocniční péče, a to zejména v případech náhlého ohrožení zdraví a ži ... 

Více zde
Práva pacienta

Práva pacienta

Zajímá Vás, jaká máte práva při poskytování zdravotních služeb a hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení? Ta nejdůležitější z nich se dozvíte v těc ... 

Více zde